مدیر مسئول


دکتر سیدمسعود موسوی کریمی استادیار، دپارتمان فلسفه، دانشگاه مفید، قم، ایران.

فلسفه

سردبیر


دکتر سید محمد قاری سید فاطمی استاد تمام دپارتمان حقوق ، دانشگاه مفید، قم، ایران.

حقوق بشر تطبیقی

جانشین سردبیر


علیرضا ملکی معاون مرکز مطالعات حقوق بشر / دانشگاه مفید

اعضای هیات تحریریه


دکتر ربیعا اسکینی استاد دپارتمان حقوق دانشگاه مفید، قم، ایران

حقوق خصوصی

اعضای هیات تحریریه


دکتر ژانت الیزابت بلیک دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی. تهران، ایران

حقوق بین الملل

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد حبیبی مجنده دانشیار دپارتمان حقوق دانشگاه مفید، قم، ایران

حقوق بین الملل

اعضای هیات تحریریه


دکتر ستار عزیزی استاد حقوق بین الملل، دانشکده ادبیات و علوم اجتماعی، دانشگاه ابو علی سینا

حقوق بین الملل

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید محمد قاری سید فاطمی استاد تمام دپارتمان حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایران.

حقوق بشر تطبیقی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد مهدی مقدادی دانشیار دپارتمان حقوق دانشگاه مفید، قم، ایران

حقوق خصوصی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید مصطفی میرمحمدی دانشیار دپارتمان حقوق بین الملل دانشگاه مفید، قم، ایران

حقوق بین الملل

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید علی میرموسوی دانشیار دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه مفید، قم، ایران

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور جک دانلی استاد حقوق بشر دانشگاه دنور، آمریکا

حقوق بشر

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور تیموتی واترز استاد حقوق دانشگاه ایندیانا، آمریکا

حقوق

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور سارا جوزف استاد حقوق دانشگاه موناش، استرالیا

حقوق بشر

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور ویلیام شاباس استاد حقوق بین الملل دانشگاه میدلسکس، انگلستان

حقوق بشر و بین الملل

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور فرد دالمایر استاد فلسفه و مطالعات سیاسی، آمریکا

حقوق و مطالعات سیاسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور اوا برمز استاد حقوق بشر دانشگاه گنت، بلژیک

حقوق بشر

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور کارل ولمن استاد فلسفه دانشگاه واشنگتن، آمریکا

فلسفه و حقوق بشر