اعضای هیات تحریریه


دکتر سید محمد قاری سید فاطمی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

حقوق بشر تطبیقی