اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور کارل ولمن استاد فلسفه دانشگاه واشنگتن، آمریکا

فلسفه و حقوق بشر