اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


پروفسور دیرک وورهوف استاد بازنشسته دپارتمان حقوق اروپا، عمومی و بین المللی، دانشگاه گنت، بلژیگ

حقوق بشر