اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور ویلیام شاباس استاد حقوق بین الملل دانشگاه میدلسکس، انگلستان

حقوق بشر و بین الملل