اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


دکتر فرانک هالدمن مدیر اجرایی آکادمی ژنو در زمینه عدالت انتقالی، حقوق بشر و حاکمیت قانون، ژنو، سوئیس

حقوق