جانشین سردبیر


علیرضا ملکی معاون مرکز مطالعات حقوق بشر / دانشگاه مفید