نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین‌الملل، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

ما در مقالۀ حاضر در صدد پاسخ گفتن به این پرسش هستیم که چگونه حقوق بشر جهانی به مثابۀ انگاره‌ای مطابق با عقل سلیم شکل گرفت. چارچوب مفهومی، نظری و روش تحقیق این کاوش، تحلیل گفتمانی و همگام با دستورکار لاکلا و موف است. پدیدۀ حقوق بشر در تحلیل حاضر به صورت گفتمانی تصور می‌شود. این گفتمان، نشانه‌های محوری چون کرامت انسانی، آزادی، برابری، مدارا را که معنایشان‌ در زمان جنگ جهانی دوم در حال شناورشدن بود، حول دال مرکزی «حقوق بشر» ثبات موقت بخشیده و در دستورکار سیاست بین‌الملل مسلط ساخته است. البته این گفتمان با برون‌گذاری و طرد سایر معانی از این نشانه‌ها اعتبار یافت. هدف نهایی این مطالعه، نشان دادن اقتضاءمندی و تاریخی بودن پدیدۀ حقوق بشر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Discourse Analysis of Domination of the Global Human Rights

نویسندگان [English]

 • Nasrin Mosaffa 1
 • Vahid Ghorbani 2

1 Associate Professor of International Relations, University of Tehran

2 PhD of International Relations, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

In this article, we are attempting to answer the question of how the Global Human Rights as an idea which is in accordance with common sense took shape. The conceptual and theoretical framework and research method of this exploration is based on discourse analysis and in step with Laclu and Mouffe's agenda. Therefore, phenomenon of Human Rights in the present analysis is thought of as a discourse. This discourse, granted temporary stability to central signs such as human dignity, liberty, equality, tolerance that their meanings were being fluctuated in World War II, around nodal point of “Human Rights” and has been dominated in the agenda of International Politics. This discourse, of course was validated by exclusion and rejection of other means of these signs. The ultimate goal of this study is to show the contingent and the historical of phenomenon of Human Rights.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Discourse Analysis
 • human rights
 • Human Dignity
 • Liberty
 • Equality
 • Tolerance
 1. حسینی‌زاده، سید محمدعلی؛ «نظریۀ گفتمان و تحلیل سیاسی»، علوم سیاسی، سال هفتم، 1383، شمارۀ 28.
 2. زکریا، فرید؛ آیندۀ آزادی: اولویت لیبرالیسم بر آزادی، ترجمۀ امیرحسین نوروزی، تهران، طرح نو، 1384.
 3. سالارکسرایی، محمد؛ پوزش شیرازی، علی؛ «نظریۀ گفتمان لاکلا و موف، ابزاری کارآمد در فهم و تبیین پدیده‌های سیاسی»، فصلنامه سیاست، 1388، دورۀ 39، شمارۀ 3.
 4. سلطانی، علی اصغر؛ «تحلیل گفتمان مثابۀ نظریه و روش»، علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع)، 1383، شمارۀ 28.
 5. __________ ؛  قدرت، گفتمان و زبان (سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی ایران تهران، نشر نی، 1384.
 6. فیرحی، داوود؛ (1387). «اسلام و حقوق بشر»، مشاهده شده در تاریخ 10/4/1392 در آدرس: http://www.farsnews.com /newstext.php?nn=8709210403
 7. قاری‌سیدفاطمی، سیدمحمد؛ حقوق بشر در جهان معاصر (دفتر یکم): درآمدی بر مباحث نظری، مفاهیم، مبانی، قلمرو و منابع، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.
 8. ترجمۀ پارسی اسناد زیر در پایگاه اینترنتی مرکز اطلاعات سازمان ملل تهران در آدرس (http://www.unic-ir.org/p2unic.php?pg=19) در دسترس است: منشور سازمان ملل متحد (1945)، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر (1948)، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966)، کنوانسیون رفع کلیۀ اشکال تبعیض علیۀ زنان (1979)، پیمان‌نامه حقوق کودک (1989)، اعلامیۀ حذف تمامی اشکال تعصب و تبعیض برمبنای دین یا عقیده (1981)، کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترزیلی (1984)، اعلامیۀ مربوط به حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی (1992)، اعلامیۀ کنفرانس جهانی حقوق بشر وین (1993)، اعلامیۀ کنفرانس جهانی زن پکن (1993)، اعلامیۀ اصول مدارا (1995)، اعلامیۀ هزاره (2000).
 9. کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (2006)، ترجمۀ احمد پورنجف، ادارۀ حقوق بشر وزارت امورخارجه.

 

 

 1. Chan, Joseph; 2000, "Thick and Thin Accounts of Human Rights: Lessons from the Asian Values Debate", inHuman Rights and Asian Values: Contesting National Identities and Cultural Representations in Asia, Michael Jacobsen & Ole Bruun, ed., London: Curzon Press.
 2. Donnelly, Jack; 1993, International Human Rights: Dilemmas in World Politics, United States: Westview Press.
 3. Evans, Tony; 2001, The Politics of Human Rights: A Global Perspective, London, Pluto Press.
 4. Heywood, Andrew; 2011; Global Politics, Basingstoke, Palgrave Macmillan.
 5. Howarth, David and Stavrakakis, Yannis; 2000, "Introducing Discourse Theory and Political Analysis", in Discourse Theory and Political Analysis Identities, Hegemonies and Social Change, David Howarth, Aletta J. Norval and Yannis Stavrakakis, ed., Manchester and New York: Manchester University Press.
 6. Huang, Mab; 2004, "Debating Asian Values: Saying Too Little or Saying Too Much?", Accessed 7/6/2013 in: www2.scu.edu.tw/politics/journal/doc/J10/01.pdf.
 7. Inoue, Tatsuo; 2003, "Human rights and Asian Values" in The Globalization of Human Rights, Jean-Marc Coicaud, Michael W. Doyle, and Anne-Marie Gardner, ed., Tokyo, New York & Paris: United Nations University Press.
 8. Kivistö, Hanna-Mari; 2012, "The Concept of ‘Human Dignity’ in the Post-War Human Rights Debates", Res Publica: Revista de Filosofía Política, Vol. 27.
 9. Laclau, E. and Mouffe, C; 1985, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, (Moore, W. and Cammack, P, Trans), London: Verso.
 10. Laclau, E; 1993, "Discourse", in A Companion to Contemporary Political Philosophy, Goodwin, R. E. and Pettit, P. , ed., Oxford: Blackwell.
 11. MacIntyre, Alasdair; 1981, After Virtue: A Study in Moral Theory (Third Edition), Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press.
 12. Mohd Sani, Mohd Azizuddin; 2010, "A Comparative Analysis of Asian Values and Islam Hadhari in Malaysia", Jurnal Kemanusiaan bil, Vol. 15.
 13. Park, Chong-Min; 2011, "Do East Asians Uphold Asian Values?", Taiwan Journal of East Asian Studies, Vol. 8, No. 1.
 14. Shiman, David; 1993, Teaching Human Rights. Denver: Center for Teaching International Relations Publications, U of Denver.
 15. Richards, Jack C. and Schmidt, Richard, 2010; Longman Dictionary of Longman Teaching and Applied Linguistics: Fourth Edition, Harlow: Longman.
 16. Robertson, David; 2002, The Routledge Dictionary of Politics, London & NewYork: Europa Publications, Taylor & Francis Group.
 17. Magna Carta (1215).
 18. Bill of Rights (1689).
 19. Declaration of the Rights of Man and of the Citizen (1789).
 20. UNESCO Constitution (1945).
 21. Convention on the Political Rights of Women (1954).
 22. ASEAN Human Rights Declaration (November 2012).

 

CAPTCHA Image