عضویت، نمایه سازی و باز انتشار نشریه حقوق بشر در DOAJ

به استحضار می رساند، به لطف حق، و با صورت پذیرفتن تحقیقات و تلاش های مستمر در مرکز مطالعات حقوق بشر، پس از یک دوره اعمال، نظارت، بررسی و گسترش استانداردهای بین المللی دوفصلنامه حقوق بشر، این دوفصلنامه از سوی پایگاه معتبر بین المللی دواج Doaj مورد تایید و پذیرش عضویت قرار گرفت.


از این رو، زین پس، تمام مقالات منتشر شده در دوفصلنامه حقوق بشر (از ابتدا تا به اکنون) و همچنین مقالات و شماره های آتی در این سامانه، نمایه و منعکس خواهد شد.

لینک دسترسی به صفحه دوفصلنامه حقوق بشر در این پایگاه