عضویت نشریه بین المللی حقوق بشر در کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE)

به اطلاع تمامی پژوهشگران و محققین محترم می رساند دوفصلنامه بین المللی حقوق بشر که توسط مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید منتشر می شود موفق به کسب عضویت در کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE) شد.