نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی

3 کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

حاکمیت‌ها در حقوق بین‌المللی که روزی در جامعة بین‌المللی یکه‌تاز بودند در سیر انسانی شدن حقوق بین‌المللی تسلیم الزاماتی که عمدتاً حقوق بشری بودند، شدند و رفته رفته از نقش پر رنگ آن‌ها کاسته شد. این انقیاد قدرت را در عوامل متعددی باید جستجو کرد که بر تارک آن قطعاً، ظهور و پیدایش اسناد حقوق بشری خودنمایی می‌کند. از طرف دیگر، جامة عمل پوشاندن به اسناد حقوق بشری و هنجارهای مندرج در آن، نیازمند قدرتی حاکمه است که توان اجرا و ضمانت بخشیدن به این هنجارها را داشته باشد.
بنابراین، پاسخ به این پرسش هدف اصلی این مقاله را تشکیل می‌دهد که اسناد حقوق بشری تا چه میزان از حاکمیت مطلق دولت‌ها کاسته‌اند و در طرف دیگر وجود و استمرار قدرت دولت‌ها چگونه و به چه میزان به عینیت یافتن هنجارهای حقوق بشری کمک می‌کند.
این مقاله، ضمن بیان این نکته که اسناد حقوق بشری توانسته‌اند از قدرت حکومت‌ها بکاهند، به نقش حاکمیت‌ها در پیدایش و نیز تداوم و ضمانت بخشیدن به هنجارهای حقوق بشری اشاره داشته و آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Sovereignty of States and International Law Documents: Impressing or Impressed?

نویسندگان [English]

 • Heybatullah Najandi Manesh 1
 • Seyyed Ali Husseini Azad 2
 • Masoud Ahsan Nejad 3

1 Assistant Professor, Allameh Tabatabai University

2 Phd of International Law, Azad University

3 M.A of International Law, Alamee Tabatabaee University

چکیده [English]

Sovereign States which originally were the sole actors in international society, in the course of the humanization of international law have been submitted to some commitments which are mostly of human rights nature. Such development faded out the role of sovereign States. This submission has been formed because of several factors. At the top of these factors emergence and development of human rights instruments is of high significance. On the other hand, application of these instruments and therein norms requires sovereign power which is essential for the execution of these instruments.
This article focuses on this point and tried to answer this question that to what extent the human rights instruments have decreased the absolute sovereignty of States and on the other hand how and to what degree the existence and continuation of the power of States contribute to the realization of human rights norms.
Stating the point that the human rights instruments could decrease the power of States, this article deals with the contribution of sovereignty to emergence and continuation and sanction of human rights norms.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sovereignty
 • Human Rights Instruments
 • human rights
 • Respect and Application of Human Rights Norms
 1. آقایی، سید داوود؛ نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی، تهران، پیک فرهنگ، چاپ اول، 1375.
 2. ابراهیم‌گل، علیرضا؛ مسئولیت بین‌المللی دولت، مؤسسة مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهردانش، چاپ دوم، تهران، 1389.
 3. پروین، خیرالله؛ «حقوق بشر و تأثیر آن بر حاکمیت ملی دولت‌ها»، فصلنامة حقوق، مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1387، دورة‌ 38، شمارة 4.
 4. دلخوش، علیرضا؛ «حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانة بین‌المللی و غیر بین‌المللی: تفاوت­ها و اشتراکات»، فصلنامة سیاست خارجی، 1387، سال بیست و دوم، شماره‌ 4.
 5. راعی، مسعود؛ «قابلیت اجرایی طرح 2001 مسئولیت دولت‌ها در حوزة قواعد حقوق بشری»، فصلنامة حقوق، مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، 1386، دورة 37.
 6. رضایی‌نژاد، ایرج؛ «حقوق بشر و حاکمیت دولت‌ها؛ نگرشی تحلیلی بر پایة اسناد بین‌المللی»، فصلنامه اطلاعات سیاسی - اقتصادی، 1383، شماره 205 و 206.
 7. زمانی، سید قاسم؛ فرآیند انسانی شدن حقوق بین‌الملل و چالش‌های فراروی آن، مجموعه مقالات هفته پژوهش (گردآورنده: شجاع احمدوند)، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، چاپ اول، 1388.
 8. سان خوزه جیل، آمپارو؛ مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال نقض حقوق بشر، ترجمة ابراهیم بیگ‌زاده، مجلة تحقیقات حقوقی، 1379، شمارة 29 و 30.
 9. شریفی طرازکوهی، حسین؛ «درآمدی بر رویارویی حاکمیت‌ها و جهانی شدن حقوق بشر»، فصلنامة راهبرد، مرکز تحقیقات استراتژیک، 1381، شماره 23.
 10. شمیلیه ژانرو، مونیک؛ بشریت و حاکمیت‌ها، سیری در حقوق بین‌المللی، ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران، انتشارات آگاه، چاپ اول، 1382.
 11. ضیایی بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق معاهدات بین‌المللی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، 1385.
 12. ______________ ؛ نگرشی بر مسئولیت بین‌المللی ناشی از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، پژوهش حقوق و سیاست، 1383، شمارة 13.
 13. ______________ ؛ متن سخنرانی در مورد دولت‌های ناتوان در حقوق بین‌المللی، ارائه شده در دانشگاه شهید بهشتی (تالار عدالت)، در تاریخ 2/8/91.
 14. فروغی­نیا، حسین؛ «بین‌المللی شدن حقوق بشر و دگردیسی در مفهوم حاکمیت دولت­ها در عصر جهانی شدن»، فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، 1390، سال اول، شماره 1.
 15. فلسفی، هدایت‌الله؛ جایگاه بشر در حقوق بین­الملل معاصر، مجله تحقیقات حقوقی، 1375، شماره 18.
 16. قاری سیدفاطمی، سید محمد؛ حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر اول، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، 1382.
 17. قاضی شریعت پناهی، سید ابوالفضل؛ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، نشر میزان، چاپ دهم، 1384.
 18. کلییار، کلود آلبر؛ نهادهایروابطبینالملل، ترجمه و تحقیق از هدایت الله فلسفی، تهران، نشر نو، چاپ اول، 1368.
 19. مدنی، سید ضیاء‌الدین؛ «التزام بین‌المللی دولت‌ به رعایت حقوق بشر: مقید به مکان؟»، مجلة حقوقی بین‌المللی، 1387، شمارة 38.
 20. موثقی، حسن؛ «تأثیر سازمان ملل متحد بر تعدیل اصل رضایت دولت در التزام به تعهدات بین‌المللی»، پژوهش حقوق و سیاست، 1388، سال یازدهم، شماره 26.
 21. وحیدی، موسی‌الرضا؛ «فراتکنولوژی و تحول مفهوم قدرت در روابط بین‌الملل»، فصلنامه مطالعات راهبردی، 1386، سال دهم، شماره 4.

 

 

 1. Akehurst, Michael; 1987, A Modern Introduction to International Law, 6th Edition, Allen & Unwin Ltd, New Zealand.
 2. Bernhardt, Ronald; 2000, Encyclopedia of Public International Law, Vol. IV, Amsterdam, etc.: Elsvier.
 3. Clunan, Anne L; 2009, "Redefining Sovereignty: Humanitarianism’s Challenge to Sovereign Immunity", in Negotiating Sovereignty and Human Rights, (eds) Noha, Shawki, & Michaelene, Cox, Ashgate.
 4. Coleman, Jules L. and Leiter, Brian; 2010, Legal Positivism, in ed. Dennis Patterson, A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory, Second edition, wiley-blackwell publication.
 5. Delbruck, Jost; 1982, "International Protection of Human Rights and State Sovereignty ", Indiana Law Journal: Vol. 57: Iss. 4, Article 3, 1982.
 6. Donnelly, Jack; State Sovereignty and Human Rights. available at:http://mysite.du.edu/~jdonnell/papers/hrsov%20v4a.htm
 7. François. Jean & Kombe. Akandji; 2007, Positive obligations under the European Convention on Human Rights, Council of Europe.
 8. Garner, Bryan. A; 2004, Black’s law dictionary, 8th edition, USA: a Thomson West.
 9. Gordon, Kelly; 2008, The Origins of Westphalian Sovereignty, Senior Seminar (HST 499W), History Department Western Oregon University, June 6.
 10. General Assembly, resolution 60/251, 15 March 2006.
 11. Human rights Committee, General Comment No. 6.
 12. Human Rights Committee, General Comment No. 31 [80].
 13. Human Rights Committee, General Comment No. 3.
 14. Human Rights Committee, Draft General Comment No. 35.
 15. Pellet, Alain; 2000, State sovereignty and the protection of fundamental human rights: an international law perspective, Pugwash Occasional Papers, I:I, Feb. Available at: http://www.pugwash.org/reports/rc/pellet.htm.
 16. McInerny, Ralph; 1991, Natural Law and Human Rights, American Journal of Jurisprudence, vol. 36.
 17. Milanović, Marko; 2008,"From Compromise to Principle: Clarifying the Concept of State Jurisdiction in Human Rights Treaties", University of Nottingham School of Law, Human Rights Law Review, Vol. 8.
 18. Meron, Theodor; 2006, The Humanization of International Law, Martinus Nijhoff Publishers, an imprint of Koninklijke Brill NV, boston.
 19. Nijman, Janne E; Human inequality puts sovereign equality to the test. available at: http://www.thebrokeronline.eu/Articles/Human-inequality-puts-sovereign-equality-to-the-test#f1.
 20. Reisman, W. Michael; 1990, "Sovereignty and Human Rights" in Contemporary International Law, The American Journal of International Law, Vol. 84.
 21. Shaw, Malcom. N; 2008, International Law, 6th edition, Cambridge university press.
 22. Shelton, Dinah; 2005, Remedies in International Human Rights Law, Oxford University Press, Inc., New York.
 23. Shelton, Dinah; 2007, An Introduction to the history of international human rights law, the george washington university law school, working paper, No. 346.
 24. Teson, Fernando R; 1998, A Philosophy of International Law, westerview press, USA.
 25. Wotipka, Christine Min & Tsutsui. Kiyoteru; 2008, Global Human Rights and State Sovereignty: State Ratification of International Human Rights Treaties, 1965–2001, Sociological Forum, Vol. 23, No. 4.
 26. Case of The S.S. Wimbledon, PCIJ, Series A, judment of August 17th 1923.
 27. Nationality Decrees Issued in Tunis and Morocco, PCIJ, Advisory Opinion, Series B, No 4.
 28. Lotus case, PCIJ Reports, 1927, Series A, No.10.
 29. South West Africa, (Liberia v. South Africa and joined with Ethiopia v. South Africa), Dissenting Opinion of Judge Tanaka, 20 May 1961.
 30. Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, ICJ Advisory Opinion of 28 May 1951.
 31. Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), ICJ Judgment of 20 July 2012, Separate opinion of Judge Cançado Trindade.
 32. Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertes v. Chad, African Commission on Human and Peoples' Rights, Comm. No. 74/92 (1995).
 33. http://www.icj-cij.org
 34. http://islamichr.org/PageItem-67.aspx.
 35. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx. Visited in 6/14/2013.
 36. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx. Visited in 6/14/2013.
 37. http://www1.umn.edu/humanrts/africa/comcases/74-92.html, visited in 6/12/2013.
CAPTCHA Image