نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

برقراری و تامین صلح، عدالت و دموکراسی در جوامع انسانی ؛ امری است که تحصیل آن به دلیل وجود شکافهای اقتصادی و اجتماعی با مشکلاتی جدی روبروست. تردیدی نیست که وجود تفاوتهای فرهنگی و قومی بر مشکلات فوق الذکر خواهد افزود و شکاف را متراکم می‌سازد. در نتیجه، طبیعی است که معیارها، تکنیکها و قواعد مربوط به استقرار صلح، عدالت و دموکراسی در جوامع چند قومیتی در مقایسه با جوامع همگن و بسیط متفاوت خواهد بود.
مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که آمار درگیریها، تنشها و مخاصمات داخلی بسیار بیشتر از درگیریهای بین المللی است. اختصاص نزدیک به سه چهارم تعارضات و مخاصمات روی داده در سال 2013 میلادی نشان از این واقعیت دارد که جامعه بین المللی می‌بایست توجه بیشتری به رفع تنشها و بحرانها در عرصه‏ی داخلی و میان جوامع بشری نشان دهد. در این میان بخش قابل توجهی از تعارضات و مخاصمات داخلی کشورها به جوامعی اختصاص دارد که چند قومیتی هستند.
در این مقاله‏، تلاشهای انجام شده برای تامین عدالت و دموکراسی و در نتیجه ایجاد و تثبیت صلح در جوامع چند قومیتی مورد بررسی قرار می‏گیرد. فرضیه‏ی نگارنده آن است که در جوامع چند ملیتی و چند قومیتی عمیقاً تقسیم شده ؛ سیستم دموکراسی توافقی؛ تنها راه حلّ ممکن و مطلوب برای اداره آنها و تامین کننده عدالت، صلح و دموکراسی خواهد بود.
مطالعه‏ی جوامع چند قومیتی در دو قاره‏ی متفاوت ( عراق و بوسنی ) به این دلیل صورت می‏گیرد که فرضیه‏ی نگارنده به بوته‏ی آزمایش گذاشته شود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Peace, Justice and Democracy in the Multiethnic Societies: Consociational Democracy with Emphasis on Comparative study of Iraq and Bosnia

نویسنده [English]

 • Sattar Azizi

Associate Professor of Law at Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

چکیده [English]

Restoration and maintaining peace, justice and democracy in the human societies is a matter that it`s achievement is too difficult due to economic and social gaps. It is obvious that these social and ethnical gaps increases those difficulties and it is natural that mechanisms and rules relating to establishing peace and justice and Democracy in the multiethnic societies  is too different in comparison to homogenous societies. There are some studies showing the statistics of domestic war and tensions are more than inter-state wars. Third-fourth of all tensions and wars are allocated to domestic wars in 2013.International community, therefore, must attention to these tensions in the within of states. Most of these tensions and wars are allocated to multiethnic societies.
In this article, attempts to settlement of these problems in the multiethnic societies have been studied for establishing peace and justice in these societies. The hypothesis of the author is that consociational democracy is the best possible and ideal system for the deeply divided multiethnic societies. The survey on the Iraq and Bosnia ( in the two different continent ) is for the test of this  hypothesis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Consociational Democracy
 • peace
 • Justice
 • Ultiethnic Societies
 1. کرمی جهانگیر، «گزارشی از تحولات شمال عراق در دهه 1990»، مجله سیاست دفاعی، سال پنجم، شماره 4 و سال ششم شماره 1، پاییز و زمستان 1376

 

 1. Binningsb, Helga Malmin, Consociational Democracy and Postconflict Peace. Will Power-Sharing Institutions Increase the Probability of Lasting Peace after Civil War?, Paper prepared for presentation at the 13th Annual National Political Science Conference, Hurdalsjøen, Norway, 5–7 January, 2005, P.9
 2. Bugajski Janusz, Ethnic Politics in Eastern Europe: A Guide to Nationality Policies, Organizations, and Parties, Center for trategic and International Studies, 1995.
 3. Deutsh, Karl W. , "Space and Freedom: Conditions for the Temporary Separation of Incompatible Groups", International Political Science Review, 5 (1984)
 4. Dziewulska Agata, “Theory Versus Practice: Peace Processes in Bosnia.
 5. Ellingsen, Tanja (2000): Colorful Community or Ethnic Witches' Brew?J ournal of Conflict Resolution 44(2): 228-249
 6. Lake, David A. and Donald Rothchild (1996): Containing Fear, The Origins and Management of Ethnic Conflict. International Security 21(2): 41-75
 7. Lijphart, A. “The Wave of Power-Sharing Democracy,” in The Architecture of Democracy: Constitutional Design, Conflict Management, and Democracy, ed. Andrew Reynolds (Oxford: Oxford University Press, 2002).
 8. Marta, Reynal-Querol, (2002): Ethnicity, Political Systems, and Civil Wars. Journal of Conflict Resolution 46(1): 29-54.
 9. Rothchild, Donald and Caroline Hartzell (1999): Security in Deeply Divided Societies: The Role of Territorial Autonomy. Nationalism and Ethnic Politics 5(3&4): 254-271.
 10. Traniello Marisa, Power-sharing: Lessons from South Africa and Rwanda, International Public Policy Review, Vol.3, No.2, March 2008.
CAPTCHA Image