نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه مفید

چکیده

رهیافت مسلط در حوزه مطالعات حقوق بشر، نگرش حقوقی است.نگرش حقوقی بیش از هرچیز بر شناسایی و به رسمیت شناختن حقوق بشر توسط دولت‌ها متمرکز است.در عین حال، دولت‌ها خود بزرگترین ناقضین هنجارهای حقوق بشری می‌باشند. با وجود شکاف میان تعهدات حقوقی دولت‌ها و جهان واقعی، تحلیل حقوقی از این شکاف ممکن نیست. لذا، در عصر تورم حقوق به تعبیر هنکین، نیازمند گذار از رهیافت مبتنی بر توجیه به حفاظت از حقوق بشر هستیم. علوم اجتماعی بویژه جامعه شناسی سیاسی می‌تواند، در شناخت موانع تحقق حقوق بشر در جوامع مختلف و عملیاتی کردن آن بکار آید. با توجه به اینکه موضوع اصلی جامعه شناسی سیاسی "بررسی رابطه میان دولت و جامعه" می‌باشد، دانش تولیدی در حوزه جامعه شناسی سیاسی می‌تواند در شناخت عوامل ناتوانی دولت‌ها دراستقرار هنجارهای حقوق بشری و راهکارهای رفع آن موثر واقع شود. براین اساس، می‌توان گفت، وظیفه جامعه شناسی سیاسی حقوق بشر عبارت است از: بیان چگونگی پیش برد حقوق بشر در یک اجتماع مفروض و نهادینه کردن و تثبیت آن در درون کلیه روابط و فرآیندهای سیاسی جامعه.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Political Sociology of Human Rights

نویسنده [English]

 • Mahdi Kazemi Zamharir

Assistant Professor Mofid University

چکیده [English]

The dominant approach in the field of human rights is Legal attitude. Legal attitude more than anything else on the identification and recognition of human rights by the government is focused. At the same time, governments are the biggest violators of human rights norms. Despite the gap between the legal obligations of states and the real world, legal analysis of this gap is not possible. Therefore, in the era of inflation of rights, according to  Louis Henkin , transition needs based approach to the protection of human rights is justified. Social sciences, especially political sociology may be, to identify obstacles to the realization of human rights in different societies and operate it is used. Since the main subject of political sociology "explores the relationship between state and society" is, knowledge can be produced in the field of political sociology in understanding the inability of governments establishing human rights norms and effective ways to fix it. Therefore, it can be said that human rights political sociology focus on: how to advance the state of human rights in a society and its institutionalization and consolidation within all relationships and political processes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • human rights
 • Political Sociology
 • Government
 • Legal Positivism
 • Protection
 1. اعلامیه جهانی حقوق بشر (کتابچه)،تهران، مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، 1384
 2. امیدی، علی، حقوق بین الملل از نظریه تا عمل، تهران، میزان، 1388، چاپ اول
 3. باتامور، تام، جامعه شناسی سیاسی، تهران، نشر قطره، 1380
 4. بشریه، حسین، جامعه شناسی سیاسی: نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی، تهران، نشر نی، 1381.
 5. بیتهام، دیوید، دموکراسی و حقوق بشر، مترجم محمد تقی دلفروز، تهران، کویر 1387.
 6. تسون، فرناندو، فلسفه حقوق بین الملل، مترجم محسن محبی، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1388، چاپ اول.
 7. راش، مایکل، جامعه و سیاست: مقدمه ای بر جامعه شناسی سیاسی، تهران، سمت، 1377.
 8. مهرپور، حسین، نظام بین الملل حقوق بشر، تهران، اطلاعات، 1377، چاپ اول.
 9. نش، کیت، جامعه شناسی سیاسی معاصر، مترجم محمدتقی دلفروز، تهران، کویر، 1387.

 

 1. Human rights: an interdisciplinary approach (Book)/ auth. Freeman Michael – (s.l.): polity press 2002.
 2. Stdying human rights (Book)/ auth. Landman Todd. – G.britan: Routledge, 2006
 3. The global struggle for human rights (Book)/ auth. Delaet Debral.. – Canada : Thomson, 2006
 4. Social Science and Human rights (Journal)/ auth. McCamant John F.// International Organization. – (s.l.) : University of Wisconsim Press, 1981. – Vol. 35.
 5. Towards a political sociology of human rights,kate nash, 2012.in: kate nash, Edwin amenta and alan scott , eds.the new Blackwell companion to political sociology.chichester , west Sussex;malden , mass: wiley –Blackwell, pp.444-453, golsmiths research online.
 6. Human rights in contempory political sociology: the primacy of social subjects , ariadna Estevez ,human rights Quarterly 33(2011), 1142-1162, by the johns Hopkins university press.
 7. Constellations of Human Rights (journal)/auth.falcon sylvanna Martina, critical sociology journal (SAGE Journals) ,0896920514565484, first published on January 8, 2015
 8. http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx 
 9. ‘The Need for Multidisciplinary Human Rights Research: A Lawyer’s Modest Plea’ (paper), Jan Wouters, present at the international conference ‘Describing a Process of Cultural Transformation? Human Rights and the Social Sciences’ , The conference is organised by the University of Luxembourg ( 21-23 May 2015 ),from < http://www.fp7-frame.eu/conference-describing-a-process-of-cultural-transformation-human-rights-and-the-social-sciences/ >
CAPTCHA Image