نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه تهران

چکیده

در نظام جمهوری اسلامی ایران که ولایت مطلقۀ فقیه بر تمام ارکان و شوؤن آن حاکم است، نظرات مقام رهبری به صورت مستقیم در تعیین سیاست جنایی برای مقابله و پیشگیری از انحرافات اخلاقی و رفتاری (به عنوان بخشی از سیاستهای کلی نظام) و به صورت غیرمستقیم در تصویب قوانین موافق و منطبق بر موازین شرعی ایفای نقش میکند. تأدیب و تنبیه کودکان به عنوان جزیی از سیاست جنایی، در آموزههای فقهی اسلام، به عنوان حقی برای اولیاء به رسمیت شناخته شده و قوانین مصوب نیز بر آن صحه گذاشته است؛ در عین حال، محدودیتهایی همچون رعایت حد متعارف و مصلحت ، شرط اعمال این حق دانسته شده که تأثیر به سزایی در تعدیل آن و حمایت از کودکان دارد.  تأدیب کودکان بزهکار از طریق دادگاههای اطفال و کانونهای اصلاح و تربیت، از جمله تمهیداتی است که به نظاممند کردن سیاست جنایی مقابله با رفتارهای نابهنجار کودکان و در واقع جایگزینی تنبیه بدنی و رفتارهای خشن با عکسالعملهای رسمی کنترل شده منجر میگردد. از منظر فرامرزی، الحاق مشروط جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک میتواند شبهۀ مغایرت قوانین داخلی و نظرات فقهی ناظر به موضوع، با مقررات بینالمللی را ایجاد نموده و تعهدات جهانی کشور را زیر سؤال ببرد. مطالعۀ این موضوع، علاوه بر توضیح جایگاه قانونی و شرعی تنبیه بدنی کودکان، موضع نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در قبال این سند مهم بینالمللی بیش از پیش آشکار مینماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Corporal Punishment in Light of the Criminal Policies of the Religious State

نویسنده [English]

 • Mohammad Mahdi AnjomShoae

Ph.D. in Criminal Law and Criminology, Tehran University

چکیده [English]

In the Islamic Republic of Iran in which a Muslim jurist has absolute authority over all its pillars and affairs, the supreme leader’s views play an important role both directly in determining the criminal policy for confronting and preventing behavioral and moral corruptions (as a part of general policies of system), and indirectly in passing and approving laws in accordance and agreement with the standards of Islamic Shariah. Disciplining and punishing children as a part of criminal policy in the jurisprudential teachings of Islam are recognized as a right for parents and the approved laws also confirm this.  However, restrictions such as observing the limits of custom and expediency are the requirements for exercising this right that has a great influence on adjusting it and protecting children. Disciplining child offenders by the courts and juvenile centers is one of the mechanisms that govern the criminal policy to confront the abnormal behavior of children and in fact replace corporal punishment and rough behavior which result in normal controlled reactions. In the international view, adoption of CRC (Convention on the Rights of Child) by the Islamic Republic of Iran with reservations can raise some misconceptions regarding the contradiction between domestic law and religious opinions on the matter with international law and may cast doubt on its international commitments. In addition to describing the legal status of corporal punishment of children, this study will reveal the position of the legal system of the Islamic Republic of Iran towards this important international document more than before.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corporal Punishment
 • Disciplining Children
 • Child's Rights
 • Child Offenders
 • Convention on the Rights of the Child
 1. آهنگران، محمد رسول – محدودۀ مجاز تنبیه بدنی کودکان از منظر روایات اهل بیت علیهم السلام ،  http://w3.hadith.net، بی تا.
 2. اردبیلی، محمدعلی - حقوق جزای عمومی ، جلد دوم، نشر میزان، چاپ ششم، تهران، 1383.
 3. امامی، سیدحسن – حقوق مدنی ، جلد پنجم، کتابفروشی اسلامیه، چاپ سوم، تهران، 1366.
 4. انجم شعاع، محمدمهدی ـ حمایت کیفری از صغار در قوانین ایران ، پایان نامۀ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، 1373.
 5. انجم شعاع، محمدمهدی – نقش رهبر در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران ، تحقیق درس سیاست جنایی مقطع دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه تهران، پردیس قم، 1384.
 6. بافکار، حسین – نگاهی به حقوق کودک در اسلام و کنوانسیون جهانی ، http://www.hawzah.net ، 1387.
 7. پرادل، ژان – اندیشه های کیفری، ترجمۀ علی حسین نجفی ابرندآبادی ، انتشارات سمت ، تهران 1381.
 8. حسینی، سیدمحمد - سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران، 1383.
 9. حسینی، سیدمحمد – مجازات بازدارنده، اشکالات نظری و مشکلات اجرایی ، فصلنامۀ حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دورۀ 40 ، شمارۀ 2 ، تابستان 1389.
 10. حسینی، سیدجعفر- کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایران، http://www.hoghooghdanan.ir ،2011.
 11. دلماس مارتی، می یری- نظامهای بزرگ سیاست جنایی، ترجمۀ علی حسین نجفی ابرندآبادی، جلد اول، نشر میزان، 1381 تهران.
 12. زهروی ، احمد – حقوق کودک و خلأهای قانونی آن ، http://www.Tebyan.net ، 2011.
 13. معرفت، محمد هادی -   بحثى در تعزیرات ، فصلنامۀ حقوقى و قضائى (حق)ـ مرکز مطالعات حقوق و قضائى دادگسترى جمهورى اسلامى ایران ـ دفتر هشتم، 1365 و دفتر دهم، 1366.

 

 

CAPTCHA Image