نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

2 استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، گروه علمی روانشناسی

3 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

چکیده

تنبیه بدنی یکی از روش های تربیت وتادیب کودکان است که در طول قرون متمادی توسط والدین و سرپرستان کودکان بکار رفته  و هنوز هم کودکانی وجود دارند که ترس و تجربه خشونت را داشته باشند. پژوهش ها حاکی از ان است که تنبیه بدنی عامل مهمی در گسترش اقدامات و نگرش های خشونت آمیز بوده ودر دوران کودکی و زندگی فرد تاثیر مخربی می گذارد و در نتیجه مانع رشد مثبت کودک و ایجاد هنجار های صحیح نظم و انضباط می گردد. مضافا اینکه ضرب و شتم کودکان به عنوان یک عامل خطرناک می تواند موجب آسیب های جسمی و روانی  وحتی موجب مرگ کودکان شود و بدین گونه موجبات نقض حقوق اساسی کودک از قبیل کرامت و حیثیت ذاتی را فراهم می آورد. با وجود این تنبیه بدنی در بسیاری از کشورهای جهان یک عمل متداول و قانونی بوده و حتی گاهی برای توجیه آن از وجهه اعتبار مذهبی استفاده می گردد.لذا باید برای حل این نگرانی و معضل جهانی ابتدا عوامل و ریشه های آن را شناسایی و سپس اقداماتی راجهت حذف تمامی اشکال آن به انجام رساند.در این نوشتار سعی بر آن است که ضمن بیان عوامل و عوارض تنبیه بدنی بر کودکان، راهکارهایی جهت مقابله با تنبیه بدنی بیان گردد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Factors and Root Causes of Corporal Punishment within Home and Family Environment and How to Tackle the Problem

نویسندگان [English]

 • Neda Niknami 1
 • Reza Mirmehdi 2
 • Hoda Niknami 3

1 M.A Student of International Law

2 Assistant Professor, Faculty Member of Payame Noor University

3 M.A of Private Law

چکیده [English]

Corporal punishment is one way of upbringing and discipline children that it has been used by parents and Supervisors of children over the centuries and there are still children who have fear and experience violence. Researches indicate that corporal punishment is an important factor in the development of violent attitudes and actions and it has a devastating impact on a childhood and man life. It prevents the positive growth of children and the establishment proper norms of discipline. Furthermore, beating children as a dangerous factor can be cause physical and psychological harms and even death to children. Thus it violates the child constitutional rights such as inherent dignity. Nevertheless, corporal punishment is a legal and common practice in many countries and sometimes from religion is used to justify the validity of it. So to solve this concern and global problem, we should identify its factors and roots and then take measures to eliminate all forms of it.
This paper is an attempt to explain the causes and consequences of corporal punishment on children and to express solutions to combating with it.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Punishment
 • Corporal Punishment
 • Religious Teachings
 • Reforms
 1. افشاری، علی ، بررسی نقش و جایگاه تنبیه و تنبیه بدنی در آموزش و پرورش، مجله پیوند، خرداد 1385 ، ش 320.
 2. در طالعی، نرگس، پاداش و تنبیه در نظام تربیتی کودک و نوجوان، مجله رشد معلم، اسفند 1379، دوره نوزدهم، ش 156.
 3. پدیور، علی، تربیت و تندرستی، نشر آسیا، ج 4 .
 4. تراتر، رابرت، اثرات نامطلوب تنبیه بدنی، ترجمه : معینیان، امید، مجله مکتب مام، اسفند 1351 ، ش 40.
 5. حبیب زاده، محمد جعفر و مقدسی روئین، محمد باقر، درآمدی بر حمایت کیفری از اطفال بزده دیده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی، مجله نامه مفید، شهریور 1385، ش 55.
 6. حجتی، محمد باقر، شرایط و کارآیی تنبیه در تربیت کودک و نوجوان، مجله حوزه و دانشگاه، پاییز 1383، ش 40.
 7. حرعاملی، شیخ محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج 18، قم، موسسه آل البیت، 1414 ه.ق.
 8. حسنی، جواد، بررسی تحلیلی تنبیه از منظر روایی، فقهی و روانشناسی، مجله معرفت، فروردین و اردیبهشت 1379 ، ش 33.
 9. حسینی بهشتی، محمد، نقش آزادی در تربیت کودکان، بنیاد نشر آثار و اندیشه های آیت الله شهید دکتر بهشتی، ج2 ، 1381.
 10. حسینی زاده، تنبیه از دیدگاه اسلامی، مجله حوزه و دانشگاه، بهار و تابستان 1377، ش 14 و 15.
 11. شهروزی، فرحناز، آموزه های پیامبر اسلام (ص)، کیهان فرهنگی، اسفند 1385، ش .245
 12. عباچی ، مریم ، کودک آزاری، خبرنامه انجمن ایرانی حقوق جزا، بهار و تابستان 1385، ش4.
 13. عبدالغنی، عارف، نظم التعلیم عندالمسلمین، دمشق، دارالکنعان، 1414 ه.ق.
 14. کدیور، محسن، حق الناس(اسلام و حقوق بشر)، انتشارات کویر، چ4، 1388.
 15. کریمی، عبدالعظیم، هزار و یک نکته نهفته در تربیت فرزندان، مجله پیوند،تیر 1376،ش213 ،214،215.  
 16. کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی، ج 2، نشر دانشگاه تهران، چ 3 ، 1370.
 17. متقی هندی، حسام الدین، کنزالعمال، ج 16، بیروت، موسسه الوفاء، 1405 ه.ق.
 18. مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار الجامعه لدررالاخبار الائمه الاطهار، ج 43 و 104 ، دارالکتاب الاسلامیه، 1374.
 19. معین، محمد، فرهنگ فارسی، انتشارات امیرکبیر، بی تا.
 20. وزیری، مجید، نگاهی به وظایف تربیتی پدر در برابر کودک از دیدگاه اسلام، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، زمستان 1381.
 21. چنارانی، محمد علی، آیا پیامبر کودکان را تنبیه می کرد؟ 8/4/1390 ، رویت شود در سایت:

www.tebyan.net/ index.aspm?pid=167947

22. مبلغ، محمد علی، تنبیه کودک توسط والدین از منظر حقوق اسلام، رویت شود در سایت:

www.sadeghinili.com/fa/maghalat/?id=1908

 

 

 1. Amulti_religious commitment to confront violence against children, Article19, December 2007, volume 3, number 3.
 2. Agraval, Prema: spare the rod, plan India, November2007 .                      
 3. Corporal and Humiliating punishment of children in south Africa, it is available on internet: http:// www. rapcan. Org. za / cp –docs / corporal - punishment fact – sheets. pdf
 4. Council of Europe, Abolishing corporal punishment of children, Council of Europe Publishing, December 2007.
 5. Clacherty G, Donald D & Clacherty A: South African Children’s Experiences of Corporal Punishment Pretoria, Save the Children Sweden, may2005.
 6. Dawes  A ,De sas kropiwnicki C, kafaar Z& Richter L , corporal punishment of children: A south african national sarvey, save the children Sweden,july 2005.                         
 7. Dodd, Chris: Ending corporal punishment of children, A handbook for working with and within religious communities, save the children Sweden,2011  
 8. Dodd, chris: The importance of working with religious leaders to end corporal punishment of children,it is available on internet:          
 9. http:// smu.edu/psychology/html/images/DoddWorking.pdf
 10. johnsson A&Veneman A: Eliminating violence against children, unicef, 2007 .  
 11. Nilsson, mail: Hitting people is wrong_and children are people too, save the children Sweden,2003.
CAPTCHA Image