نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

منزلت انسانی در گستره اخلاق زیستی به مثابه ارزشی بنیادین تلقی می‌گردد که در کنار حیات و دوام حیات برای بشر ضرروی بوده و جزئی لاینفک از وجود وی محسوب می‌شود. بدان سان که‌این مقوله، ارزش اخلاقی بنیادین برای بشر است، حقوق مأمور می‌گردد که به حمایت از آن اقدام کرده و تدابیر حمایتی خود را در‌این زمینه اتخاذ نماید. از‌این رو، منزلت انسانی که در عرصه اخلاق زیستی در سیمای «ارزش بنیادین اخلاقی» ظاهر می‌شود، در گستره حقوقی، در چهره «حق» پدیدار می‌گردد. با‌این اوصاف، نوشتار حاضر با تمرکز بر منزلت انسانی، ضمن پویش معنایی منزلت انسانی، به‌این مقوله زیست اخلاقی در دو جلوه ارزش و حق پرداخته و تلاش می‌کند با ورود به تنوع گونه‌های منزلت انسانی، مفهوم و گونه راستین آن‌را که در سپهر اخلاق زیستی مطلوب بوده، استخراج کرده و رویکرد‌های حمایتی از آن‌را در حوزه حقوق بین‌الملل بشر مورد مداقه قرار دهد.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

On Human Dignity in View of Bioethics and Human Rights

نویسنده [English]

 • Mohammad Jafar Saed

PHD of Criminal Law and Criminology, University of Shahid Beheshti,

چکیده [English]

In the area of bioethics, human dignity is as a basic value, being necessary for human being beside his life and continuousness of his life. As the issue is a basic value ethically, law will be agent to protect it and takes some actions in support of that. Thus, as human dignity appears as “a basic value ethically” in the field of bioethics it also comes into view as “a basic right legally” in the field of law. The article with emphasis on human dignity, along with defining human dignity, deals with the issue in the frames of ethical value and right, and attempts to describe the varieties of human dignity and its exact definition in the sphere of bioethics. Finally, protective approaches will be described on the base of human international rights law.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human Dignity
 • Bioethics
 • human rights
 • International Human Rights Law
 • Ethical Principles
 1. آندورنو، روبرتو، «منزلت انسان در پرتو حقوق بین الملل زیست پزشکی»، ترجمه محمدجعفر ساعد، فصلنامه حقوق پزشکی، مرکز خلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، شماره 1، 1387.
 2. جعفری تبریزی، آیت‎الله محمد تقی،«حق کرامت انسانی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 27، بهمن 1370.
 3. سالیوان، راجر، اخلاق در فلسفه کانت، ترجمه عزت الله فولادوند، انتشارات طرح نو، چاپ اول، 1380.
 4. عمید زنجانی، حجت‎الاسلام عباسعلی، «تاریخچه حقوق بشر در اسلام»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، شماره 27، بهمن 1370.
 5. هابز، توماس، لویاتان، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ اول، 1380.

 

 1. Beyleveld, Deryck and Brownsword, Roger, Human Dignity, Human Rights and Human Genetics, The Modern Law Review, Vol. 61, No. 5, Human Genetics and the Law: Regulating a Revolution, Sep, 1998.
 2. Beyleved D. and Brownsword R., Human Dignity in Bioethics and Biolaw, Oxford University Press, 2002.
 3. Brady, Veronica, the Question of Dignity: Doubts and loves and whisper from where the Ruined House Once Stood, in: perspectives on human dignity, edited by Jeff Malpas and Norelle Lichiss, Springer Publication, 2007.
 4. Dariusch, Islamic Bioethics Problems and Perspectives, Springer, 1th edition, 2007.
 5. Don and Ida, Ryuichi, On the International Legal Aspects of Human Dignity, in: perspectives on human dignity, edited by Jeff Malpas and Norelle Lichiss, Springer Publication, 2007.
 6. Dworkin, Ronald, Life’s Dominion.An Argument about Abortion,Euthanasia and Individual Freedom, New York, Vintage, 1994.
 7. Dworkin, Ronald, Taking Rights Seriously, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1977.
 8. Harris, John and Sulston, John, ‘Genetic Equity’, Nature Reviews Genetics 5, 2004.
 9. Kant, Immanuel, ‘The Metaphysics of Morals, Part II: The Metaphysical Principles of Virtue’,Ak462, in Ethical Philosophy, transl. James W. Ellington, Indianapolis, IN: Hackett, 1983.
 10. Lewis, Milton, a Brief History of Human Dignity: Idea and Application, in: perspectives on human dignity, edited by Jeff Malpas and Norelle Lichiss, Springer Publication, 2007.
 11. Machlin R., Dignity is a useless concept, British Medical Journal, 2003, Vol. 327, 2003.
 12. Nordenfelt, Lennart, the Varieties of Dignity, Health Care Analysis, Vol.12, No.2. June 2004.
 13. Ruth Macklin, ‘Dignity is a Useless Concept’, British Medical Journal327, 2003.
 14. Schaller, Barry R., Understanding of Bioethics and the Law: the promises and perils of the brave new world of biotechnology, Library of Congress Cataloging-in- Publication Data, First Published in 2008.
 15. Sulmasy, Daniel P., Human Dignity and Human Worth, in: Malpas, Jeff and Lichiss, Norelle (ed) perspectives on human dignity, Springer Publication, 2007.
CAPTCHA Image