نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناشی ارشد فقه و حقوق عمومی‌، دانشگاه مذاهب اسلامی‌

چکیده

حق تأمین اجتماعی از جمله حقوقی است که در دو سند مهم و مادر حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌نامه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. اختصاص ماده جداگانه به حق تأمین اجتماعی در‌این دو سند جهانی، حاوی اهمیت‌این حق از منظر تدوین‌کنندگان و عرف بین‌الملل می‌باشد. با وجودی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر همکاری بین‌المللی برای تحقق آن بسیار تأکید شده است، اما متأسفانه در سطح بین‌الملل هنوز اقدامی‌‌که شایسته و در خور توجه باشد، صورت نگرفته است. باید دلیل‌این کم اقبالی را ناشی از مسائل اقتصادی که پیرامون‌این حق وجود دارد، عنوان کرد. عدم استقبال از حق تأمین اجتماعی در اسناد حقوق بشر منطقه‌ای هم به چشم می‌خورد. در‌این اسناد هم به هیچ وجه از واژه تأمین اجتماعی به طور مستقل استفاده نکرده و فقط برخی مفاد مقاوله‌نامه مشهور سازمان بین‌المللی کار در مورد تأمین اجتماعی کلی‌گویی شده است. البته در برخی از پروتکل‌هایی که با موضوع خاص از طرف سازمان‌های منطقه‌ای تدوین شده‌اند، از حق تأمین اجتماعی صحبت شده است که به هیچ وجه نمی‌توانند قانع کننده باشند. اگر سازمان‌های منطقه‌ای در عزم خود بر اجرای تأمین اجتماعی به مثابه یک حق بشری استوار بودند، باید در متن اصلی و مادر به ‌این حق اشاره می‌کردند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Right to Social Security in Human Rights Instruments and in International Labor Organization (with a glance at some Islamic Countries Practices)

نویسنده [English]

 • Seyed Mojtaba Hosseini Almoosavi

M.A of jurisprudence and public law from the University of Islamic Religions

چکیده [English]

The right to Social Security is one of the rights which appears in two important instruments of human rights—that is, the Universal Declaration of Human Rights and the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. The devotion of a separate article to right of Social Security in these two universal instruments indicates that this right is essential in the views the framers of the Declaration as well as international convention. Despite the emphasis put by the Declaration on international cooperation for implementing this right, unfortunately the appropriate action has not been taken yet in international scale. The low tendency to Social Security must be related to the economic problems surrounding this right. The low tendency to Social Security can also be seen in the regional instruments of human rights. These instruments have not mentioned the term “social security” independently; just there are general indications in some famous conventions of International Labor Origination (ILO). Of course in some special protocols prepared on specific issues by regional originations, Social Security has been discussed which is not convincing at all. If regional originations had been serious about implementation of Social Security as a human right, they should have referred to it in the original and mother text.

کلیدواژه‌ها [English]

 • human rights
 • Right of Social Security
 • Human Rights Instrument (Universal
 • Regional)
 • International Labor organization (ILO)
 1. ‌ایبه، ریدل، تأمین اجتماعی به مثابه حق انسانی، ترجمه بهرام مستقیمی، قم، آیین احمد، 1389. 
 2. آراسته خو، محمد، تأمین اجتماعی و رفاه اجتماعی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1385.
 3. پناهی، بهرام، کارکردهای تأمین اجتماعی در‌ایران، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، 1385.
 4. طالب، مهدی، تأمین اجتماعی، مشهد، آستان قدس رضوی، 1368.
 5. عراقی، عزت الله، درآمدی بر حقوق تأمین اجتماعی، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، 1386.
 6. قاری، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، جلد دوم، تهران، مؤسسه حقوقی شهر دانش، 1388.
 7. لی اچ فیلیپ و دیگران، نهادها و سازکارهای منطقه‌ای حمایت از حقوق بشر، ترجمه سید قاسم زمانی و دیگران، تهران، مؤسسه حقوقی شهر دانش، 1386.
 8. نوروز، ابوالقاسم، تأمین اجتماعی، راهنمای آموزش کارگران، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، 1373.
 9. هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، تهران، میزان، 1384.
 10. زاهدی، محمد جواد، «ظهور و افول دولت رفاه»، فصل نامه تأمین اجتماعی، شماره 6، 1379.
 11. چریگو، یوسف، «حق رفاه و تأمین اجتماعی و آثار آن در روابط بین‌الملل»، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، ‌واحد تهران مرکز، 1386.

 

 1. Hand book of procedure relating to international labor convention and recommendation, international office Geneva 2006.
 2. Funk Michelle, Prew Natalie, who resource on mental health, human rights legislation, world health organization, Geneva, 2005.    
 3. Rules of game( a brief introduction to international, standards), international office labour,Genva,2009. 
 4. Fundamental rights at work and international laborstandard, international office labour,Genva,2003 .  
 5. Gunning Jennifer and other, Ethics, law and society, Astgate publishing  company,2005. 
 6. Brehrens Paul, Public law and human right statutes,Routledge,2009   . 
 7. Brownlie Ian, Principles of public international law,Oxford,London,1998.
 8. International labor conference 100 the session 20011, social justice for a fair globalization, international labor office Geneva 2011.                   
 9. World social security report 2010-2011, international labor office Geneva. 
 10. European meeting social protection of migrant labor and globalization 7-9 September, 2005, issa.
 11. Report on the sixteenth and seventeenth, committee on economic, social and culture/C.12/1997/1.
 12. Report on the twenty-fifth, twenty-sixth, twenty-seventh, committee on economic, social and culture/C.12/2001/17.                                                 
 13. Report on the thirty-fourth andthirty-fifth, committee on economic, social and culture E/C.12/2005.
 14. Report on the forty-second andforty-third, committee on economic, social and culture/C.12/2010.
 15. Genralcommentno.19,economicandsocial council,E/C.12/GCO.19/2007. 
 16. Extending social security to all, international labor office Genva,2010.
 17. Universal declaration of human rights 1948.
 18. International convent economic, social and culture rights 1966.
 19. The Cairo declaration on human rights in Islam 1990.
 20. Safety and health agriculture convention 2001.
 21. Equality of treatment (social security) convention 1962.
 22. Employment promotion and protection unemployment convention 1998.
 23. Migration for employment convention 1949.
 24. Domestic workers convention 2011.
 25. Home work convention 1996.
 26. Recommendation concerning HIV and AIDS and the world of work 2010.
 27. Weekly rest (industry) convention 1921.
 28. Equality of treatment (Accident compensation) convention 1925.
 29. Forced labour convention 1930.
 30. Protection of wages convention 1949.
 31. Equal remuneration convention 1951.
 32. Abolition of penal sanction (indigenous worker) 1955.
 33. Abolition of forced labor 1957.
 34. Weekly rest (commerce and office) 1957.
 35. Seafarers’ identify document 1958.
 36. Employment policy 1964.
 37. Human resource development 1957.
 38. Worst forms of child labour 1999.
 39. Institution-building of the untied nation human rights council 2006.
 40. International convention on the protection of the rights of all migrant workers and member of their family 1998.
 41. Convention for the protectional of human rights and fundamental freedom 1953.
 42. American convention on human rights 1948.
 43. Protocol of Sansalvador, O.A.S treaty series N.96/1998.
 44. African (BANJUL) chapter on human and people’s rights.1982.
 45. Protocol to the African on human and people’s rights on the rights of women in African.
 46. Treaty establishing the African economic community.
 47. African charter on the rights and welfare of child 1999.
 48. www.ilo.org/global/standards.
CAPTCHA Image