نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

چکیده

در اخلاق رایج کنونی در سراسر جهان ـ البته با درجاتی از شدت و ضعف ـ هلیدن رخداد ناخوشایند، مشروط به اینکه دخالت کنش‌گر و جلوگیری او از پدید آمدن آن چندان برایش پرهزینه نباشد، غیراخلاقی است؛ اما این اخلاق میانه‌گرا، با وجود مزایای مختلفش در سپهر نظر، در سپهر عمل چندان مراعات نمی‌شود. آدمی در جهان امروز ـ و البته در جهان دیروز ـ نسبت به پدید آمدن رخدادهای ناخوشایند و نادیده گرفتن حقوق انسان‌هایی که چندان با او نزدیک نیستند، غالباً بی‌تفاوت است و کار چندان درخوری برای جلوگیری از آن انجام نمی‌دهد. این در حالی است که، بنا بر داوری‌های اخلاقی جاافتاده ما در سپهر نظر، هلیدن رخداد ناخوشایند، در بسیاری از موارد، امری غیراخلاقی است. این مقاله می‌کوشد، فارغ از مزایای نظری اخلاق میانه‌‌گرای رایج، ناسازگاری رفتار آدمیان در حوزه جهانی و شکاف میان نظر و عمل در بشر امروز را نشان دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Consensus in Hypocrisy: An Analysis of the Global Consequences of Our Everyday Morality

نویسنده [English]

 • Shirzad Peik Herfeh

Faculty Member of the Philosophy Department at Imam Khomeini International University

چکیده [English]

Our everyday morality puts constraint on 'allowing harm that is merely foreseen as an unintended side-effect,' provided that it does not impose a disproportionate burden on the agent. However, few of us act in accordance with our everyday moderate morality. Nowadays, and of course in the past, human is indifferent toward harms and violating the rights of human’s who are not her near and dear and usually does nothing to stop them. Meanwhile, based on our considered moral judgments in theory, 'allowing harm that is merely foreseen as an unintended side-effect,' is immoral in many cases. Regardless of the advantages of our everyday moderate morality, this paper tries to show the contrast between theory and practice in human’s behavior on a global scale.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Everyday Morality
 • Moderate Morality
 • Allowing Harm
 • human rights
 1. FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations. Report of the thirty-fifth session of the Committee on World Food Security (CFS) Rome. (Online) Available at: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/018/K6406E_03.pdf, 2009, (Accessed 10.11.2010).
 2. Friedman, T. L. (2010). "A Question from Lydia" (Online) Available at: http://www.nytimes.com/2010/05/16/opinion/16friedman.html. (Accessed February 22, 2011.)
 3. Kagan, S. (1989). The Limits of Morality. Oxford: Oxford University Press.
 4. Kamm, F. M. (1983)."Killing and Letting Die: Methodological and Substantive Issues" Pacific Philosophical Quarterly. 64. 297-312.
 5. Narveson, J. (2000). "Libertarianism" in H. LaFollette (ed.). The Blackwell Guide to Ethical Theory. Oxford: Blackwell. 306–24.
 6. Peik Herfeh, S. (2012). "Humanity in Crisis: The Consequences of Our Negligence" in Chen Dan (ed.). Social Science and Humanity (International Proceedings of Economics Development and Research, vol. 31). Singapore: IACSIT Press. 211-15.
 7. Rachels, J. (1975). "Active and Passive Euthanasia" in B. Steinbock and A. Norcross (eds.). Killing and Letting Die. New York: Fordham University Press. 112-19.
 8. Singer, P. (2007/1972). "Famine, Affluence and Morality" in Ethical Theory. Russ Shafer-Landau (ed.). Ethical  Theory.Oxford: Blackwell. 505-12.
 9. Unger, P. (1996). Living High and Letting Die: Our Illusion of Innocence. Oxford: Oxford University Press.
 10. WHO – World Health Organization. Guidelines on Food Fortification with Micronutrients. (Online) Available at:
 11. http://www.who.int/nutrition/publications/guide_food_fortification_micronutrients.pdf, 2006, (Accessed 10.11.2011).
CAPTCHA Image