نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشگاه شیراز، عضو پژوهشی جهاد دانشگاهی استان فارس

چکیده

در عصر حاضر مسئله حقوق بشر و مناسبت آن با آموزه‌های دینی از مباحث مناقشه برانگیز در میان‌اندیشمندان است. هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان تمایلات طبقه تحصیل کرده شهری (زن و مرد) نسبت به حقوق بشر از یکسو و بررسی نسبت دینداری پاسخگویان با تمایل آنان به حقوق بشر با تأکید بر مقایسه میان زنان و مردان، از سوی دیگر می‌باشد. یافته‌های این پژوهش که به روش کمی (پیمایش) بر روی 214 نفر از زنان و مردان ساکن شیراز انجام گرفته است، ضمن نشان دادن تمایل زیاد پاسخگویان به حقوق بشر، بر تمایل بیشتر زنان نسبت به حقوق بشر در مقایسه با مردان تأکید می‌نماید. مشاهده تفاوت میان جنسیت پاسخگویان و نوع راه حل پیشنهادی آنان جهت افزایش حقوق بشر و تأکید بیشتر زنان نسبت به قانون‌گرایی از یکسو و تفاوت معنی‌دار میان تمایل به ارزش‌های اسلامی و تمایل به حقوق بشر در میان پاسخگویان از سوی دیگر از مهمترین نتایج این مطالعه است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Religiosity and Human Rights "A Comparative Study of the Relationship between Religiosity and Orientation to Human Rights among the Iranian Men and Women"

نویسندگان [English]

 • Majid Movahed 1
 • Maryam Hosseini 2

1 Associate Professor and Faculty Member of the Department of Sociology, Shiraz University

2 M.A Student of Women Studies in Shiraz University, Fars Student Research Fellow

چکیده [English]

“Human rights” issue and its relationship with religious teachings is one of the controversial debates among thinkers. The aim of present study is to deal with the amount of urban educated Iranians orientation to human rights on the one hand and the relationship of their religiosity with this orientation on the other hand. The nature of this study is exploratory, and a sample of 214 respondents was selected in the city of Shiraz. For data collection, interview schedule is main tool.
The data in the present study clearly shows that all our respondents are favorably inclined toward human rights; however women are more inclined than men. It also shows that a very large proportion of the sample is quite religious. Further, the data reveals that the relationship between the tendency to gender justice and Islamic values were statistically significant, and there is a significant difference among gender of the respondents and their suggestions for increasing human rights in social life. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • human rights
 • religiosity
 • Gender
 • Islamic Values
 1. تامپسون، کنت و دیگران، دین و ساختار اجتماعی، ترجمه علی بهرامپور، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1381.
 2. دانلی، جک، «نظریه‌های حقوق بشری»، ترجمه حسین شریفی طراز کوهی در حقوق بشر، نظریه‌ها و رویه‌ها. تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1380.
 3. سیسک، تیموتی. دی، اسلام و دموکراسی، ترجمه شعبانعلی بهرامپور و حسن محدثی، تهران، نشر نی، 1379.
 4. عنایت،‌ حمید،‌اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ترجمه بهاء الدین خرمشاهی،‌ تهران، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ دوم، 1367.
 5. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال 1358 با اصلاحات سال 1368، تهران، انتشارات علمی، 1372.
 6. مصفا، نسرین و ابراهیمی، نبی الله، «جایگاه حقوق بشر در نظریه‌های روابط بین الملل»، فصلنامه سیاست، دوره38، شماره4، 1387.

 

 1. Bu. H.W(1998), "Human Rights" in The New Encyclopedia Britannica, Ed: Jacob E. Sofra and others, vol-20.
 2. Esposito, John. L. and Voll. John. O(1996) Islam and Democracy, Oxford University Press. New York.
 3. Iqbal. S.M  and Iqbal. S.I.J(1982), Ideals of Islam and other Essays, Idarah-l Adabteal-1, Delhi.
 4. Plattner. Marc E(1995), "Human Rights" in The Encyclopedia of Democracy, Ed:  Seymour Martin Lipsel, Routledge, London, vol- II.
 5. Sing. N.K(1998), Social Justice and Human Rights in Islam, Gyan Publishing House, New Delhi.
 6. Subramanian, S(1997) Human Rights, International Challenges, Mahas Publication, New Delhi.
 7. Watt. William Montgomery(1988), Islamic Fundamentalism and Modernity, Routledge, London.
CAPTCHA Image