نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مرکز بین‌المللی توسعه حقوقی

چکیده

این مقاله در صدد ارائه تحلیلی مبتنی بر حقوق‌بشر از سه مفهوم مرتبط یعنی هویت، کرامت و فرهنگ است و از این تفکر حمایت می‌کند که اِعمال ارزش‌ها، اصول، هنجارها و معیار‌های حقوق بشر بین‌المللی به تمام ابعاد روابط بین هویت، کرامت و فرهنگ و به کار گیری ساز و کارهای حقوق بشر بین‌المللی در همه آن جوانب، هم برای پیش گیری از تعارض و هم برای ایجاد صلح پس از آن، ضرورت دارد. این مقاله طرفدار این فکر است که به کار‌گیری این ارزش‌ها، اصول، هنجارها و معیارهای حقوق بشر بین‌المللی و به کارگیری سازکارهای حقوق بشر بین‌المللی در همه ابعاد روابط بین هویت، کرامت و فرهنگ برای حفظ و ارتقاء تنوع فرهنگی و تکثرگرایی در جوامع چند قومی ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identity, Dignity, Culture and Human Rights

نویسنده [English]

  • Clarence Dias

International Legal Development Center

چکیده [English]

This paper seeks to provide a human rights-based analysis of three inter-related concepts: identity, dignity and culture. It advocates that applying international human rights values, principles, norms and standards to and involving international human rights mechanisms in all aspects of relationships between identity, dignity and culture is essential both for conflict prevention and for post-conflict peace-building. It advocates that applying such international human rights values, principles, norms and standards to and involving international human rights mechanisms in all aspects of relationships between identity, dignity and culture is essential to protect and promote cultural diversity and pluralism in multi-ethnic societies.
d by the acknowledgment of the ultimate circularity of our justifications, thus eschewing the pitfalls of both foundationalism and relativism.
 
My main contention is that only by ensuring inclusive and self-reflexive practices of collective decision-making we will be able to address the tensions between universalism and cultural relativism, and produce more flexible models of democratic governance, citizenship and cultural membership suitable to face the challenges of the global processes of integration and differentiation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • dignity
  • Pluralism
  • Cultural Diversity
No Refrence 
CAPTCHA Image