نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

کمال انسان در حیات دنیوی و حتی اخروی ارتباط مستقیم با داشتن محیط زیست سالم است. محیط زیست سالم زمینه‌ساز سعادت مادی و معنوی بشر است. امروزه تخریب لجام گسیخته محیط زیست (آب، هوا، فضا) حقوق بشر جهانی را با تهدید روبه‌رو کرده است. اخلاق حفظ محیط زیست دارای اصول و مبانی جهانشمول و مشترک میان ادیان، مکاتب و اندیشمندان فلسفی و حقوقی است. در این مقاله تلاش می‌شود رابطه میان حقوق بشر با توجه به اخلاق زیست محیطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بر این اساس سؤال اصلی این نوشتار این است که آیا می‌توان حقوق بشر را از طریق ترویج اخلاق زیست محیطی تحقق بخشید؟ و فرض اصلی این است که از طریق توسعه اخلاق زیست محیطی می‌توان بهتر به حقوق بشر جهانی دست یافت. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Human Rights and Environmental Ethics

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Basiri 1
 • Davood Najafi 2

1 Assistant Professor of political science, University of Isfahan

2 M.A Student of Political Science, University of Isfahan

چکیده [English]

Happiness of human beings in his/her worldly life and even the hereafter has direct contact with the environment’s health. Healthy environment is central to the worldly and spiritual human prosperity. Today, the unbridled destruction of the environment (water, air, space) is threatening the universal human rights. The ethics protecting environment has universal foundations and principles which are shared by religions as well as legal and philosophical scholars.
This article tries to deal with the relationship between human rights and environmental ethics. The main question this research is going to answer is whether human rights can be realized through the promotion of environmental ethics. The main premise of this paper is that through the development of environmental ethics, universal human rights can be better achieved. The research method of this paper is descriptive – analytical by using library tools. Within the law and justice system in practice in the Islamic Republic of Iran, fee splitting in considered unacceptable and illegal and fee splitters may be pursued by law. The same is true in different societies and most medical councils and accepted ethical codes and guidelines. It is clearly stated in the fifth paragraph of the medical affidavit vowed by all Iranian medical students and doctors that fee splitting is considered amoral and even illegal and that healthcare and medical practices are not to be used as a means of gathering wealth for oneself. All Islamic religious leaders have also questioned the lawfulness of money and wealth earned by fee splitting. The act of fee splitting is also recognized as unethical and unlawful in the guidelines and codes affected by universal medicine societies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • human rights
 • Ethics
 • environment
 • Environmental ethics
 1. افتخارجهرمی، گودرز، «حق بر محیط زیست: با تأکید بر حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی»، نخستین همایش حقوق محیط زیست ایران، آبان1382.
 2. امیرارجمند، اردشیر، «حفاظت از محیط زیست و هبستگی بین‌المللی»، مجله تحقیقات حقوقی، 1374، شماره 15.
 3. حدادی، محسن، «مروری بر مجموعه 9 جلدی ادیان و محیط زیست»، ماهنامه اخبار ادیان، سال دوم، شماره 2، اسفند1383.
 4. فلسفی، هدایت الله، «تدوین و اعتلای حقوق بشر در جامعه بین‌المللی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره17-16، 1375.
 5. قربان نیا، ناصر، «نسبت میان عدالت و حقوق بشر»، مجموعه مقالات همایش بین‌المللی حقوق بشر و گفت‌وگوی تمدن‌ها، قم، دانشگاه مفید، 1380.
 6. کسائیان، احمد، «جلوگیری از آبودگی محیط زیست»، ماهنامه نفت پارس، سال اول، شماره11، خرداد1383.
 7. محقق داماد، مصطفی، «طبیعت و محیط زیست از نظر اسلام»، مجله نامه فرهنگ، سال چهارم، شماره اول، 1373.
 8. مهرپور، حسین، اسناد بین المللی حقوق بشر، تهران، انتشارات اطلاعات، 1377.

 

 1. Beldso, Robert and Boleslaw A.Bczek, International Law Environment, Oxford, Clarendon press, 1987.
 2. Cook, Kate and Chambers, Matrix, "third generation rights, A comparison between the right to development and environmental rights", 2003, available at:www.pgr.mpf.gov.br/pgr/pfde/destaque/biritish council/PDF.
 3. Fitzmaurice, Malgosia, "The right of the child to clean environment", 23 Southern university law journal. 1999.
 4. Gormely, W.Paul, "The right to safe and decent environment", journal of international law, vol. 28, 1988.
 5. Human Rights and Environment Report of Secretary General. UN Doc 2000.
 6. Kiss, Alexander, International de lencironnment, Paris, pedon, 1989.
 7. Kula, E, "Islam and environmental conservation", environmental conservation, vol.28March. 2001.
 8. Pathak,  R.S," The human right system as conceptual framework for environmental law in weiss", environmental change and environmental law, united nation university press, 1992.
 9. Pojman, L.P, on the ethics environmental concerns, Thompson and learning, London, 2001.
 10. Razzaque, Joan,  Human rights approaches to environmental, Oxford, clarendon, 2002.
 11. Shelton, Dinah, "Human right and environment", in year book of international environment law, vol.9. oxford, oxford university press, 1999.
 12. Simmona, I.G, Interpreting Nature: cultural construction of the environment, Rutledge, London, 1993.
CAPTCHA Image