نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کنتاکی، ایالات متحده امریکا

2 بنیاد ابن میمون ، لندن

چکیده

موضوع ارتباط بین ادیان، غالباً مهم و مطلوب تلقی می‌شود. هر جامعه‌ای که از گروه‌های مذهبی مختلف تشکیل شده است، باید قواعدی برای همکاری وضع کند که مانع از تفرقه مذهبی گردد. اما در این نوع ارتباط بین ادیان، مشکلاتی نیز وجود دارد؛ اگر کسی به حقیقت یک موضع خاص ایمان داشته باشد، بررسی جدی اینکه آیا آن موضع واقعاً درست است یا نه، مشکل است. با این حال ایدئولوژی لیبرالیسم مبتنی بر جریان آزاد ایده‌ها و آمادگی پیوستة فرد برای بررسی موضع دینی‌‌اش می‌باشد.
ارتباط بین ادیانی را می‌توان نه به معنای چالش‌ با عقاید دیگران، بلکه صرفاً به عنوان تبادل ایده‌ها و نظر‌ها تلقی کرد. مقالة حاضر در صدد پرداختن به این مسئلة نظری و ربط دادن آن به داده‌های عملی برگرفته‌ از کار بنیاد ابن میمون است که در لندن جهت گسترش ارتباط بین مسلمانان و یهودیان فعالیت می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Inter-Religious Communication: Celebrating Difference, Celebrating Understanding

نویسندگان [English]

 • Oliver Leaman 1
 • Mehri Niknam 2

1 Kentucky University, United States of America

2 Ibn Maimon Foundation, London

چکیده [English]

The topic of interreligious communication is frequently defended as significant if different ethnic and religious groups are to coexist. Any society that consists of different religious groups has to establish some rules of cooperation that cuts across the religious divide.
 However, there are problems in such interreligious communication; if one is convinced of the truth of a particular position; it is difficult to consider seriously whether it is really true. Yet the ideology of liberalism is based on the free flow of ideas and the constant readiness of the individual to consider his religious standpoint.
Interreligious communication may be seen not as challenging others’ beliefs but merely as exchanging ideas and views. The paper will deal with this theoretical issue and link it with the practical data that has arisen from the work of the Maimonides Foundation, an organization in London that works to foster communication between Muslims and Jews.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Coexistance of Religions and Ethinc Groups
 • Religious Diversity
 • Inter-religious Dialogues Challenges
 1. Cragg, Kenneth. The Call of the Minaret. Maryknoll, NY: Orbis, 1985.
 2. -------------. The Event of the Qur'an: Islam in its Scripture. One world Publications, 1995.
 3. -------------. Troubled by Truth: Life Studies in Inter-faith Concern. Edinburgh: The Pentland Press, 1992.
 4. Eck, Diana L. A New Religious America: How a "Christian Country" Has Become the World's Most Religiously Diverse Nation. Harper Collins, 2002.
 5. -------------. Encountering God: A Spiritual Journey from Bozeman to Banares. Boston: Beacon, 1993.
 6. Gopin, Marc. Holy War, Holy Peace: How Religion Can Bring Peace to the Middle East (New York: Oxford University Press, 2002.
 7. Haddad, Yvonne Yazbeck, and Wadi Zaidan Haddad. Christian-Muslim Encounters. Gainesville: University Press of Florida, 1995.               
 8. Hawting, G.R., and Abdul-Kader A. Shareef, Eds. Approaches to the Qur'an. New York: Routledge, 1993.
 9. Kepel, Gilles. The Revenge of God: the Resurgence of Islam, Christianity, and Judaism in the Modern World. Trans. Alan Braley. University Park, PA: Pennsylvania State University, 1994.
 10. Kvam, Kristen E., Linda S. Schearing, and Valarie H. Ziegler, Eds. Eve & Adam: Jewish, Christian, and Muslim Readings on Genesis and Gender. Bloomington and Indianapolia: Indiana University Press, 1999.
 11. Leaman, Oliver (1999) Brief Introduction to Islamic Philosophy, Oxford: Polity Press
 12. ---------- (2003) Introduction to classical Islamic Philosophy, Cambridge: Cambridge University Press
 13. ---------- (2004) Islamic Aesthetics: an introduction, Edinburgh: Edinburgh University Press
 14. McAuliffe, Jane D. Qur'anic Christians: An Analysis of Classical and Modern Exegesis. New York: Cambridge, 1991.
 15. Murphy, Andrew (2001) Conscience and community: Revisiting toleration and religious dissent in early modern England and America, University Park: Pennsylvania State University Press
 16. Neusner, Jacob, and Ernest S. Frerichs, Eds. "To See Ourselves as Others See Us": Christians, Jews, "Others" in Late Antiquity. Chico, CA: Scholars Press, 1985.
 17. Novak, David. Jewish-Christian Dialogue: a Jewish Justification. New York: Oxford, 1989. Orbis, 1990.
 18. Peters, F.E. Children of Abraham: Judaism, Christianity, Islam. Princeton, NJ: Princeton University, 1982.
 19. Smith, Steven (2004) The pluralist predicament: Contemporary theorizing in the law of religious freedom, Public law and legality research paper series, April 2004, University of San Diego School of Law
 20. Watt, William Montgomery. Muslim-Christian Encounters: Perceptions and Misperceptions. London: Routledge, 1991.
CAPTCHA Image