نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق بشر

چکیده

هر انسان از طریق وراثت، صفات و خصوصیات ارثی را از نسل‌های پیشین خود به ارث می‌برد.آنچه مسلم است عوامل وراثتی به طور جبری از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. عوامل محیطی و تعلیم و تربیت هم تحت اختیار ما نیست و ما به خواست خود در شهر و کشوری خاص به دنیا نیامده یا همسایگان و مدرسه خود را انتخاب نکرده‌ایم، حتی اگر تصور نمائیم که در تغییر محل زندگی و یا محل کار خود اختیار داریم، اما عملاً انتخاب‌هایی کرده‌ایم که ناشی از طرز تفکر از پیش شکل گرفته ما بوده است. یکی از اهداف اصلی حقوق بشر می‌بایست از بین بردن تفاوت‌های جبری میان افراد و در نتیجه رفع تبعیض، تمایز، نابرابری و بی‌عدالتی میان انسان‌ها باشد. اجرای نسل اول و دوم حقوق بشر می‌تواند باعث کاهش عوامل جبری محیطی گردد. اما در رابطه با بررسی و رفع نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌های وراثتی، تاکنون از سوی مجامع حقوق بشری تلاش چشمگیری صورت نپذیرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Human Rights and Psychological and Genetical Factors Creating Similarities and Differences

نویسنده [English]

 • Arash Mohammadi

M.A in Human Rights

چکیده [English]

Everyone inherits hereditary features and characters from his/her previous generations by heredity. Surely, hereditary factors obligatorily transfer from one generation to the other. Environmental factors and education aren’t in our control and we aren’t born willingly in a special city and country or haven’t chosen our neighbors and schools. Even if we imagine that we have options for changing the places of our lives or jobs, in practice we have chosen situations based on the attitude pre-formed in our minds.
One of the main purposes of human rights should be eliminating imposed differences among people and, consequently, removing discrimination, distinction, inequality and injustice.
Implementing the first and second generations of human rights may decrease the effect of environmental imposed factors. However, human rights institutions have not made adequate efforts to study and eliminate the hereditary inequalities and injustices yet.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hereditary
 • Environmen
 • Imposed Differences
 • Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights
 • First Generation of Human Rights
 • Second Generation of Human Rights
 1. The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. (1979)
 2. Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and Discrimination Based On Religion or Belief. (1981)
 3. Declaration on The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination (1963)
 4. Declaration on The Elimination Of Discrimination Against Women. (1967)
 5. Declaration On The Elimination Of  Violence Against Women.(1994)
 6. Declaration On The Rights Of Indigenous People. (1994)
 7. Declaration On The Rights Of Persons Belonging To National Or Ethnic Religious and Linguistic Minorities. (1992)
 8. The International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination. (1965)
 9. The International Convention On The Suppression and Punishment of The Crime Of Apartheid. (1973)
CAPTCHA Image