نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشی دانشگاه مفید

چکیده

بسیاری از پیمان‌نامه‌های مهم بین‏المللی دارای اسناد ضمیمه‌ای به نام پروتکل هستند که موضوعات سند اصلی را تشریح می‌کنند. برای کنوانسیون حقوق کودک نیز که بیش از هر سند بین‌المللی به امضای کشورها رسیده، دو پروتکل الحاقی تدوین شده است: یکی دربارة بکارگیری کودکان در مناقشات مسلّحانه و دیگری دربارة خرید و فروش، خود فروشی و هرزه‌نگاری کودکان.
مجلس شورای اسلامی الحاق جمهوری اسلامی ایران به پیمان‌نامة حقوق کودک را تصویب کرده است. یکی از توصیه‌های کمیتة حقوق کودک هنگام بررسی دومین گزارش ادواری ایران این بود که ایران پروتکل‌های مذکور را تصویب کند. مجلس شورای اسلامی در جلسه 9/5/1386 الحاق دولت ایران به پروتکل مربوط به فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان را تصویب کرده است.
مقاله حاضر با مروری بر این پروتکل و مطالعة تطبیقی آن با قوانین موضوعة ایران، در صدد است این پرسش را پاسخ گوید که اجابت درخواست کمیتة حقوق کودک و امضای آن پروتکل توسط دولت ایران، چه نتایجی در پی خواهد داشت؟
مطالعة مفاد پروتکل مذکور نشان می‌دهد الحاق جمهوری اسلامی ایران به آن افزون بر آنکه با موازین اخلاقی، مقرّرات موضوعه و رویّه‌های عملی دولت ایران ناسازگاری ندارد، بلکه موجب ارتقای موقعیّت بین‌المللی کشور نیز می‌شود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography: A Study on Iran's Accession to the Protocol

نویسنده [English]

  • Seyyed Masoud Noori

Faculty Member of Mofid University

چکیده [English]

Reviewing this Protocol and comparing it with Iranian law, this article seeks to respond to the question of the possible consequences of Iran's accession to the Protocol.
Examining the content of the Protocol shows that Iran's accession not only is not in contrary to moral principles, the statutes and the practical procedures of Iranian Government; but it will rather promote Iranian position in the international sphere.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child Persecution
  • Sexual Abuse of Children
  • International Documents Regarding Combating Child Persecution
No Refrence
CAPTCHA Image