نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مؤسسه آموزش عالی ادیان و مذاهب

چکیده

مسیحیان و برخی از مسلمانان استدلال می‌کنند که کاربست تکنیک شبیه‌سازی ناقض کرامت انسانی است. این دلیل خود به صورت‌های مختلفی بیان می‌شود، مانند آنکه انسان موضوع آزمایش‌های علمی قرار می‌گیرد و با او مانند حیوانات رفتار می‌شود. گاه نیز تغییر نحوة تولید مثل، مایة نقض کرامت انسانی قلمداد می‌گردد و گاه به مسئلة از بین رفتن هویت فردی اشاره می‌شود. نگارنده در دو قسمت، دیدگاه مسیحیان و مسلمانان را در این باره نقل و تحلیل کرده است و کوشیده است نشان دهد که استناد به مفهوم کرامت انسانی در این جا مبهم و ناگویاست و مخالفان کوشش دقیقی در جهت تبیین دلیل خود به عمل نیاورده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Human cloning and human dignity

نویسنده [English]

 • Hasan Eslami

Assistant Professor of the Institute of Higher Education in Religions.

چکیده [English]

Catholic Church and most of Muslims believe that human cloning is in contrast with human rights. They argue that applying Somatic Nuclear Transfer Technique or so-called cloning to humans is against human dignity. Their main reason is that the cloned person would be a copy or shadow of another person and lack his or her identity and uniqueness. They also argue that in the process of cloning human beings would be treated as laboratory mice. This article tries to evaluate this kind of argumentation and shows that the "human dignity" expression in the relevant writings is vague and has been used inappropriately.   

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human cloning
 • Human Dignity
 • Research ethics
 • Islamic bioethics
 • Catholic bioethics
 1. اسلامی(1384الف)، سید حسن ، شبیه‌سازی در آیین کاتولیک، فصلنامه هفت آسمان، شماره 27، پاییز.
 2. اسلامی(1384ب)، ---------، شبیه‌سازی انسانی از دیدگاه کلامی اهل سنت، فصلنامه علمی-پژوهشی انجمن معارف اسلامی، شماره 2، بهار.
 3. اسلامی(1384ج)، ---------، شبیه‌سازی از دیدگاه فقه اهل سنت،  فصلنامه فقه؛کاوشی نو در فقه اسلامی، شماره 45، پاییز.
 4. اسلامی(1384د)، ---------، شبیه‌سازی از دیدگاه شیعه؛ بررسی چهار دیدگاه، فصلنامه فقه؛ کاوشی نو در فقه اسلامی، شماره 44، تابستان.
 5. اسلامی(1385الف)، --------، حقوق بشر و شبیه‌سازی انسانی، دو فصلانه حقوق بشر، شماره اول، بهار و تابستان.
 6. اسلامی(1385ب)، ---------، چالش‌های اجتماعی و علمی شبیه‌سازی انسانی، فصلنامه فقه؛ کاوشی نو در فقه اسلامی، شماره 47، بهار.
 7. اعلامیه بین المللی داده‌های ژنتیک انسانی، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو). این اعلامیه با اکثریت آرا در تاریخ 16 اکتبر 2003 به تصویب سی و دومین کنفرانس عمومی یونسکو رسیده است.
 8. اعلامیه جهانی حقوق بشر(1376)، سازمان ملل متحد اداره اطلاعات همگانی، تهران.
 9. برزنجی(1423)، منذر طیب و شاکر غنی العادلی، عملیات اطفال الانابیب و الاستنساخ البشری فی منظور الشریعه الاسلامیه، بیروت، مؤسسه  الرساله.
 10. الترکی(2003)، عبد الله بن عبد المحسن، رسالة من رابطة العالم الاسلامی فی مکة المکرمة بشأن عملیات الاستنساخ البشری، قابل دسترسی در سایت اسلام اونلاین‌نت به آدرس: islamonline.net
 11. حمیش(2004)، عبد الحق، قضایا فقهیه معاصرة، الشارقة، جامعة الشارقة.
 12. الدمرداش(1997)، صبری، الاستنساخ قنبلة العصر، الریاض، مکتبه العبیکان.
 13. زرق(1997)، هانی، الاستنساخ: جدل العلم و الدین و الاخلاق، حسین فضل الله [و آخرون]، اعداد و تحریر عبد الواحد علوانی، دمشق، دار الفکر.
 14. عباسی(1383)، محمود، مجموعه کدهای اخلاق پزشکی، تهران، حقوقی.
 15. عثمان(2000)، محمد رأفت، فتاوی فقهیه حول المستجدات العلمیه، قابل دسترسی در پایگاه اسلام اونلاین، به آدرس: islamonline.net
 16. عودة الله(2003)، ریاض احمد، الاستنساخ فی میزان الاسلام، اردن، عمان، دار اسامه.
 17. فرانکفورد(1381)، چاوا و دیوید نچماس، روشهای پژوهش در علوم اجتماعی، ترجمه فاضل لاریجانی و رضا فاضلی، تهران، سروش.
 18. کتاب مقدس(2000)، لندن، ایلام.
 19. مجلة مجمع الفقه الاسلامی(1418)، الدورة العاشرة، العدد العاشر، الجزء الثالث، المملکه العربیه السعودیه.
 20. المرکز الاستشاری للدراسات و التوثیق(1997: آذار)، الاستنساخ الجینی: اخلاق علم الاحیاء، بیروت.
 1. مصباح(2002)، عبد الهادی، الاستنساخ بین العلم و الدین، قاهره، الدار المصریه اللبنانیه.

 

 

 1. Becker(2001), Lawrence C. & Charlotte B. Becker, [editors], Encyclopedia of Ethics, New York, Routledge.
 2. Bennett(2003), Rebecca, Charles A. Erin, John Harris and Soren Holm, Bioethics, Genetics and Medical Ethics, in The Blackwell Companion to Philosophy, second edition, edited by Nicholas Bunnin and E. P. Tsui-James, Oxford, Blackwell Publishing.
 3. Garrett(1993), Thomas M., Harold W. Baillie, Rosellen M. Garrett, Health Care Ethics: principles & problems, New Jersey, Prentice Hall.
 4. Harris(2002), John, Goodbye Dolly? The Ethics of Human Cloning, in Ethics in practice: An Anthology, Edited by Hugh La Follette, second edition, Oxford, Blackwell.
 5. Harris(2004), John, On Cloning, London, Routledge.
 6. Iltis(2006), Ana Smith, Human subjects research: Ethics and compliance, in Research Ethics, edited by Ana Smith Iltis, New York, Routledge.
 7. King(2003), Christopher, Medical Ethics, in Microsoft Encarta Encyclopedia [CD].
 8. Lysaught(2004), Therese, Becoming One Body: Health Care and Cloning, in The Blackwell Companion to Christian Ethics, edited by Stanley Hauerwas and Samuel Wells, Oxford, Blackwell Publishing.
 9. Macklin(2004), Ruth, Against Human Cloning- cloning and human dignity, 23 August, available from: www.bbc.co.uk.
 10. Martheler(2003), Berard L., [Executive Editor], The New Catholic Encyclopedia, The Catholic University of America.
 11. Microsoft Encarta, 2006[DVD].
 12. Murphy(2004), Timothy F.,  Case studies in Biomedical Research Ethics, London, MIT Press.
 13. Observations on the Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights(1998) (Paris, 11 November 1997), 24 May, available from:  www.vatican.va.
 14. Paul II(2000), Pope John, Address to International Congress on Transplants, August 29, available from:  www.cin.org. (Catholic Information Network)
 15. Paulus PP. II(1995), Ioannes, Evangelium vitae: To the Bishops, Priests and Deacons Men and Women religious lay Faithful and all People of Good Will on the Value and Inviolability of Human Life, available from:  www.vatican.va.
 16. Pence(1998), Gregory, Who's afraid of human cloning?, London, Rowman & Littlefield Publishers.
 17. Plomer(2005), Aurora, The Law and Ethics of Medical Research: International Bioethics and Human Rights, London, Cavendish Publishing.
 18. Pontifical Council for the Family(1983), Charter of  the Rights of  the Family: Presented by the Holy See to all persons, institutions and authorities concerned with the mission of the family in today's world, , October 22, available from: www.catholic.com.
 19. Ratzinger(1987), Card. Joseph, Instruction on the respect for life in its origin and on the dignity of procreation replies to certain questions of the day, Congregation for the doctrine of the faith, , February 22, available from:  www.vatican.va.
 20. Stripling(2005), Mahala Yates, Bioethics and Medical Issues in Literature, London, Greenwood Press.
 21. Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, available from: www.ohchr.org.
 22. Vatican's Mission to the United Nations, "the Views of the Holy See on Human Cloning", available from: www.lifeissues.net.
 23. WHO Director-General Condemns Human Cloning(1997), available from: www.who.ch
 24. Wilmut(2004), Ian, Cloning in Biology and Medicine: Clinical Opportunities and Ethical Concerns, in A Companion to Genethics, edited by Justine Burley and John Harris, Oxford, Blackwell Publishing.

 

CAPTCHA Image