نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

University of Trier, Germany

چکیده

در خلال فرآیندی که دهه‌های متمادی طول کشید، روشی ‌نوین از حیات‌ سیاسی برای از میان بردن جنگ، که به منزلة یک ابزار سیاسی اروپا و جهان را ویران ساخته بود، شکل گرفت. از آنجا که فرانسه و آلمان، همانند سایر ملل اروپایی، قرن‌ها با یکدیگر دشمن بودند، جوامع‌ اروپایی ساختاری سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تشکیل دادند که امکان انتخاب گزینة ‌جنگ را از میان می­برد. یکپارچه‌سازی اروپا به حل اختلافات بین شمال اروپا، که مردمان آن عمدتاً پروتستان بودند، و جنوب، که عمدتاً کاتولیک بودند، کمک شایانی کرد. این کار مسیحیت ارتدوکس و بسیاری از ادیان و فرق مختلف را متحد کرد. بیش‌ از دوازده‌ میلیون مسلمان در اتحادیة اروپا زندگی می‌کنند. امروزه در اروپا اندیشة توجه به تفاوت‌ها و ملاحظة گوناگونی‌ها به عنوان عامل غنابخشی به زندگی، و همچنین پذیرش حضور دیگران مورد توجه قرار می‌گیرد. الحاق اسلام به اتحادیة ‌اروپا به همان میزان که یک آرزوست، چالشی پیش روی اروپا نیز هست. اگر اروپا در این کار موفق شود، ارزش اندیشة اروپایی، یعنی صلح بر اساس احترام، مصالح عمومی از طریق همکاری، و وحدت به رغم تفاوت به اثبات خواهد رسید. یکی از پایه‌های این فرآیند، قانون اروپا در خصوص دین است که آیینة توسعة هویت اروپا قلمداد می گردد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Religious Identity, Difference, and Human Rights

نویسنده [English]

  • Gerhard Robbers

University of Trier, Germany

چکیده [English]

Religion is a dominant factor in the identity of individuals as well as of peoples. The identity of individuals concerning their religion is a highly private matter. In forming a people’s identity religion is of public importance and fulfils public functions. The paper describes the function of religion in forming identities in several Western European countries. It takes France, the United Kingdom, Germany and Poland, as well as some other European states to analyse differences as well as common features in historical and contemporary experience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Freedom
  • Religious Symbols
  • European Union
1. ECHR of Februar  15/2001,  .No  42393/98,Lucia  DAHLAB v.Switzerland.
2. Cf.Robbers,oarr 2003, P.405(for Richrd Potz); Robbers, Schule und Relegion, in: Im Dienste der sache: Liber amicorum fur Joochim  Gaertner, Ricarda Dill et al. (ed), Frankfurt a.m.2003, p585
3. BVerfg, decision of 24 September 2003, NJW2003, p. 3111
4. Schulg,Schubgesetz:قوانین مدارس
CAPTCHA Image