نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دپارتمان علوم سیاسی، دانشگاه مفید، قم، ایران.

چکیده

بسیاری عرفی گرایی را به عنوان مقدمه‌ای لازم برای توسعة حقوق بشر تلقی می کنند. از این دیدگاه، سازگاری و ناسازگاری اسلام و حقوق بشر به امکان برداشتی عرفی گرایانه از اسلام بستگی دارد. چنین ادعایی مبتنی بر این استدلال است که حقوق بشر در گفتمان تجدد حقوقی است که هر فرد به مقتضای انسان بودن از آن برخوردار است. از این رو، برخورداری یکسان از این حقوق با هرگونه تبعیض و جدا سازی بر اساس مذهب ناسازگار است. درحالی که حکومت دینی به دلیل رسمیت بخشیدن به یک مذهب و تنظیم روابط و مناسبات فردی و جمعی بر اساس آن، ناگزیر از این جداسازی است. مقاله در پی تبیین این مطلب است که کدام برداشت‌ها از حکومت دینی تعامل بیشتری با حقوق بشر دارد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Interaction Between Divine and Secular Approaches to Human Rights

نویسنده [English]

 • Seyed Ali Mirmousavi

Associate Professor, Department of Political Science, Mofid University, Qom, Iran.

چکیده [English]

Many regard secularism as a requisite premise of human rights promotion. From this point of view, compatibility or incompatibility between Islam and human rights depends on the possibility of secular interpretation of Islam. This claim is based on the belief that human rights belong to human beings as they are human beings. Therefore, equal enjoyment of these rights is in contradiction to the separation of individuals based on their religions and beliefs. But a religious government, due to its regulating the individual and communal relations in accordance with a single recognized religion, will necessarily turn to the separation. What this article is going to deal with is that which interpretation of religious government has more cooperation with human rights.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Secularism
 • Modernism
 • Religious Government
 1. آشوری ، داریوش ، فرهنگ علوم انسانی ، تهران : مرکز، 1374 .
 2. ---------، ما ومدرنیت ، تهران: صراط ، 1376.
 3. آجودانی ، ماشاالله ، مشروطه ایرانی ، تهران،اختران: 1381.
 4. انصاری ، مرتضی ، کتاب المکاسب ،تحقیق سید محمدکلانتر ، نجف ، بی تا:جامعه النجف الدینیه.
 5. جوادی آملی ، امامت و رهبری ، قم : اسراء ، 1368.
 6. روسو،ژان ژاک، قرارداد اجتماعی ، ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران: آگاه ، 1380.
 7. زرگری نژاد، حسین ، رسائل مشروطیت، تهران: کویر،1374.
 8. شجاعی زند، علیرضا،  عرفی شدن در تجربه اسلامی و مسیحی ، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران، 1381 .
 9. طباطبایی ، سید جواد ، دیباچه ای بر نظریه انحطاط ایران، تهران : نگاه معاصر،1380.
 10. کرکی، علی­بن حسین، رسایل المحقق الکرکی، تحقیق شیخ محمد الحسون، قم: منشورات مکتبه ایت الله العظمی مرعشی 1409.
 11. کدیور، محسن ، نظریه های دولت در فقه شیعه،تهران : نشر نی ، 1374.
 12. --------------،اندیشه سیاسی آخوند خراسانی ،www. Kadivar.com
 13. مدرسی طباطبایی ،سید حسین،مکتب در فرایند تکامل ،
 14. مصباح یزدی ، محمد تقی، پرسشها و پاسخها، قم:موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ، 1377)
 15. منتظری ،حسینعلی، دراسات فی ولایت الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة،قم: المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه،1409.
 16. موسوی خمینی ، روح اله ، کتاب المکاسب ، قم : اسماعیلیان،1381ق.
 17. میر موسوی ، سید علی ، «اجتهاد و مشروطیت »، فرهنگ اندیشه ، شماره 5، پاییز 82.
 18. نائینی، محمد حسین ، تنبیه الامة و تنزیه الملة ، تهران : شرکت سهامی انتشار ، 1378.
 19. نراقی ، احمد، حدود ولایت حاکم اسلامی ، تهران: ارشاد،1360.
 20. نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام،بیروت: دار المورخ العربی،1992.

 

 

 1. Pierson, Christopher, 1996, the Modern State, Rutledge, London & New York.
CAPTCHA Image