نویسنده

کاندیدای دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مطالعه در تاریخ اندیشه‌های فلسفی بیانگر آن است که به «حق» بیش از واژة مقابل آن، یعنی «تکلیف»، توجه شده است. با این حال، این مسئله چندان مورد بحث نبوده که اگر عنوان حق و تکلیف, هم‌زمان در شخصی واحد جمع شود، یا اینکه حق تنها وسیلة انجام تکلیف باشد، آن‌گاه رابطة دارندة حق‌ـ تکلیف و مدعیان تعهد چنین شخصی را چگونه باید تحلیل کرد. «تئوری حق‌ـ تکلیف»، به دنبال تحلیل این وضعیت و پاسخ به مسائلی است که در این زمینه مطرح می‌شوند. اثر این تئوری در مسئولیت دولت در قبال شهروندان نیز موضوع بحث خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Theory of Right – Duty

نویسنده [English]

 • Mustafa Elsan

PhD candidate for private law, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Studying the history of philosophic thoughts, one finds out that more attention has been paid to “right” than its opposite term, “duty”. However, this issue has little been under discussion that if a single person comes to be subject to right and duty simultaneously or if ‘right’ is the only way to carry out duty, then how we can analyze the relations between right – duty holder and those who claim he is under obligation. The theory of right – duty tries to analyze this situation giving answers to the questions arise in this area. The impact of this theory on the responsibility of the government vis-à-vis the citizens is going to be under discussion too.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Philosophy of Right
 • Theory of Right – Duty
 • Division of Rights
 • Theory of Responsible Government and Human Rights
 1. شهیدی، مهدی، اصول قراردادها و تعهدات، عصر حقوق، تهران، 1379.
 2. راسخ، محمد، حق و مصلحت (مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش)، طرح نو، تهران، 1381.
 3. قاری سیدفاطمی، سیدمحمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر اول: درآمدی بر مباحث نظری (مفاهیم، مبانی، قلمرو و منابع)، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1382.

 

 1. Anderson, A. R., The Logic of Hohfeldian Propositions, University of Pittsburgh, 1971.
 2. Erhard Denninger,  State Tasks and Human Rights, Ratio Juris, Volume 12, Issue 1, Page 1-10, Mar 1999.
 3. Feinberg, Joel, Rights, Justice, and the Bounds of Liberty, Princeton University Press, 1980.
 4. Feinberg, Joel, Social Philosophy, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1973.
 5. Finnis, John, Natural Law and Natural Rights, Oxford University Press, New York, 1980.
 6. Hohfeld, Wesley Newcomb, Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning, Burlington, Dartmouth Publishing Company and Ashgate Publishing Limited, 2001.
 7. Kamm, F. M., Chapter 12: Rights, In: Coleman, J & Shapiro, S. (eds,.), The Oxford HandBook of Jurisprudence and Philosophy of Law, Oxford University Press, 2002.
 8. Penner, J. E., The Analysis of Rights, Ratio Juris, Vol. 10, No. 3, September 1997.
 9. Urbina, Sebastian, What Is Legal Philosophy?, Ratio Juris, Vol. 18, No. 2( June 2005).
 10. Wenar, Leif, The Nature of Rights, Philosophy & Public Affairs33, Blackwell Publishing, Inc, no. 3, 2005.

 

CAPTCHA Image