نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار فلسفه، مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران

چکیده

آیا خودشناسی از جسم و مشخصات بیرونی ما نشئت می‌گیرد یا خصوصیات درونی، منش انسانی، خلق و خوی فردی نیز در آن سهیم‌اند؟ دیگران ما را چگونه می‌شناسند؟ معیارهای مشترک خودشناسی و دیگرشناسی چیست؟ در پی این پرسش‌هاست که درک از خویشتنِ خویش با خودآگاهی و ادراک «غیر من» یا «غیر خود» ارتباط می‌یابد. در این مقاله، علاوه بر سؤالات فوق در صدد پاسخ گویی به آن هستیم که اگر، به طور مثال، اصل «وجود ادراک است» یا وجود به معنای «شیء مدرک» را از بارکلی بپذیریم، آن‌گاه وقتی می‌گوییم «من حق دارم» یا «این مالِ من است» یا «خودم را می‌شناسم»، این «من» و «خود» چیست. خواه وجود ماده را منتفی بدانیم و قائل به ظاهر و نمود یا نمود بی‌بود باشیم، و خواه قائل به ماده و اصالت آن باشیم و جسم را در قالب بدن انسان به عنوان بود و وجود او قبول کنیم، باید قبل از آن ثابت کنیم که محملِ حقی که بر «من» تعلق می‌گیرد، کجاست. «من» توسط چه نحله‌های فکری و متفکرانی مطرح بوده و آیا از طریق فلسفی قابل تعریف است؟ 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

“I” and “Self” from a Philosophical Point of View (Up to the Beginning of the Seventeenth Century)

نویسنده [English]

 • Shahin A’awani

Assistant Professor of Philosophy, Institute of Philosophy of Iran

چکیده [English]

Does self-knowledge originate from our body and external characteristics or are the internal characteristics, human and individual characters involved as well? How do others know us? What are the shared criteria of self-knowledge and knowing others? It is here that self-perception is related to self-knowledge and the perception of “other”. In this article in addition to the above questions, we are going to answer the following questions: if, for example, we accept the principle: “existence is perception” (Esse est percipi) or if, we accept Barkley’s view that existence is “the thing perceived” then what is “I” and “self” when we say “I have right” or “This is mine” or “I know myself”? Whether we reject the existence of “matter” believing in appearance or appearance without reality, or accept the existence of matter and materialism believing in body in the shape of human body as his being and existence, we must, prior to this, show where to predicate the “right” belonging to “I”. Which schools of thought and scholars have put forward “I”? And is it possible to define it philosophically?
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Identity
 • Self
 1. ارسطو، متافیزیک، ترجمة شرف‌الدین خراسانی، گفتار، تهران، 1366.
 2. بارکلی، جرج، رساله در اصول علم انسانی، هدیة یحیی مهدوی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1345.
 3. بارکلی، جرج، سه گفت­و­شنود میان هیلاس و فیلونوس، ترجمة منوجهر بزرگمهر، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1355.
 4. پاسکال، اندیشه‌ها در فلسفة نظری، ترجمه حسن کسمایی، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، تهران،1362.
 5. ژیلسون، اتین، روح فلسفه در قرون وسطی، ترجمة ع. داوودی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1366.
 6. فروغی، محمدعلی، سیر حکمت در اروپا، چ اول، هرمس، تهران، 1383.
 7. کاسیرر، ارنست، فلسفه و فرهنگ، ترجمة بزرگ نادرزاد، مرکز ایرانی مطالعة فرهنگ‌ها، تهران،1360.
 8. کانت، امانوئل، بنیاد مابعدالطبیعة اخلاق، ترجمة حمید عنایت، خوارزمی، تهران، 1369.
 9. کوایره، الکساندر، گفتاری دربارة دکارت، ترجمة امیرحسین جهانبگلو، نقره، تهران ، 1370.
 10. لاک، جان، تحقیق در فهم بشر، ترجمة رضازاده شفق، دهخدا، تهران، 1345.
 11. نیچه، فرریدریش، چنین گفت زرتشت، ترجمة داریوش آشوری، انتشارات آگاه، تهران، 1355.
 12. هکر، پیتر مایکل استفن، ماهیت بشر از دیدگاه  ویتگشتاین، ترجمة سهراب علوی‌ نیا، هرمس، تهران، 1382.

 

 1. Bayertz, Kurt, Die Idee der Menschenwürde, Probleme und Paradoxien, In: ARSP (Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie), Vol. 81, 1995.
 2. Hoffman, Kurt, "The Basic Concept of Jaspers Philosophy", in The Philosophy of Karl Jaspers, ed. Paul Arthur Schilpp, 1957.
 3. Hume, David, A Treatise of Human Nature, Clarendon Press, Oxford, 1978.
 4. James, Wiliam: The Principles of Psychology, Dover, New York, 1950.
 5. Locke, John, An concerning human understanding, Abridged and Edited by Pringle Pattison, Oxford Clarendon Press, 1850.
 6. Locke, John, An essay concerning human understanding, ed. P. H. Nidditch, Oxford, 1975, Book III.
 7. Nietzsche, Friedrich, Also sprach Zarathurstra, In Das Hauptwerk, München, 1990.
 8. Nietzsche, Friedrich, Der Wille zur Macht.
 9. Parfit, Derek, Reasons and Persons, Oxford, 1984.
 10. Platon, Charmides, In  Sämtliche Werke, Rowohlt Klassiker, Hamburg, 1957.
 11. Platon, Das Soktrates Verteidigung, in sämtliche Wertke, Rowohlts Klassiker, Hamburg, 1957.
 12. Rousseau, Jean-Jacques, Diskurs über die Ungleichheit, Ciscours sur I'Inégalite, Heinrich Meier (hrsg.), Paderbon, 1984.
 13. Scheler, Max, Die Stellung des Menschen in Kosmos, Nymphenburger Verlagshandlung, München, 1949.
 14. Wilkes, Real people. Personal identity without thought experiments, Oxford, 1988.
 15. Wittgenstein, Ludwig, Remarks on the Philosophy of Psychology, vol. 2, ed. C.H. von Wright and H. Nyman, Tr. C. G. Luckhardt and M. A. E. Aue, Oxford, 1980.
CAPTCHA Image