نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

در دوران معاصر، هویت و هویت‌یابی تحت‌تأثیر سه جریان مدرنیسم، پست‌مدرنیسم و فرا پست‌مدرنیسم قرار دارد. در دل هر یک از این سه جریان، رویکرد خاصی به مسئلة هویت را شاهدیم. در این مقاله، نخست به هر یک از جریان‌های فکری مذکور و تأثیر آنها بر مسئلة هویت، به‌ویژه هویت زنان، می‌پردازیم. پس از این مقدمه، تصویر ارائه شده از هویت و حقوق زن در کتاب مقدس (عهد عتیق و عهد جدید) بازکاوی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Women’s Identity in Christianity

نویسنده [English]

 • Jassent Salibi

Faculty Member of the Institute of Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

In the modern era, identity and identity-finding are influenced by three trends: modernism, post modernism and trans-post modernism. In each trend, a specific approach towards the issue of identity is seen. This article first deals with each of the three trends as well as their impact on the issue of identity, particularly women’s identity and then reviews the picture presented from women’s identity and rights in the Bible (the Old Testament and the New Testament)

کلیدواژه‌ها [English]

 • dentity
 • Identity-finding
 • Christianity
 • Women’s rights
 1. انصاری، زهرا و نسرین اسکویی، هویت، دفتر امور زنان وزرات آموزش و پرورش با همکاری مرکز امور مشارکت زنان، تهران، 1380.
 2. ساروخانی، باقر و مریم رفعت جاه، «عوامل جامعه شناختی مؤثر در بازتعریف هویت زنان»، پژوهش زنان، دورة 2، شماره 1 (بهار 1383).
 3. سجادی، سیدمهدی، «هویت زن از منظر مدرنیسم، پست­مدرنیسم و مابعد پست­مدرنیسم»، ریحانه (فصل‌نامة فرهنگی – پژوهشی مرکز امور مشارکت زنان، سال اول، دورة اول، شمارة 3 (تابستان 1382).
 4. صلیبی، ژاسنت، فرهنگ توصیفی روانشناختی اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 1380.
 5. لئون دوفور، گزاویه، فرهنگ الاهیات کتاب مقدس (راز پدر قدوس)، کانون یوحنای رسول، تهران، 1380.
 6. محمدی، مجید، «هویت مدنی و هویت جنسی»، ریحانه، شمارة یک.
 7. هندی، بانو، مقام زن، نور جهان، تهران، 1339.
 1. Thompson J. A (1987). Hand book of Life in Bible Times, Inter-varsity Press.
 2. Ferguson, B & etc, New dictionary of  theology. Bath Press 1994.
CAPTCHA Image