نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دپارتمان حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایران.

چکیده

پدیده نامیمون جنگ همه حقوق کودکان از جمله حق حیات، حق زندگی در کنار خانواده، حق بهداشت، حق پیشرفت و تحصیل کودکان را نقض و تهدید می‌کند. مطابق گزارش‌های جدید مجامع بین‌المللی، سربازگیری اجباری و مشارکت دادن مستقیم کودکان در درگیری‌ها، کشتن و نقص عضو ، هجوم به مدارس و بیمارستان‌ها، ربودن، تجاوز و خشونت جنسی و محروم کردن از دسترسی به کمک‌های انسان دوستانه، شش مورد از خشونت‌هایی است که در درگیری‌های مسلحانه علیه کودکان اعمال می‌شود.
مقاله حاضر با ملاحظه گزارش‌های جدید و در یک مطالعه تطبیقی طی سه گفتار، رهیافت‌های بین‌المللی و اسلامی حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه را بررسی و تحلیل خواهد کرد. حقوق اسلام و حقوق بین‌الملل هر دو، از کودکان حمایت‌های عام و خاص به عمل می‌آورند و بهترین منفعت کودکان و بزرگسالان را باید در کاستن از تسلیحات کوچک و بزرگ جست‌و‌جو کرد.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Protection of the Children in Armed Conflicts (Approaches of International Law and Islamic Law)

نویسنده [English]

 • Seyed Mostafa Mirmohammadi

Assistant Professor of Law, Mofid University, Qom, Iran.

چکیده [English]

The inauspicious phenomenon of war violates and threatens all rights of the children including right to life, right to live in the family, right to health, right to progress and right to education. According to the recent reports of the international organizations, forced conscription and direct involvement of the children in the conflicts, killing and disabling them, attack on the schools and hospitals, kidnapping, child sexual exploitation, and depriving them of access to humanitarian reliefs are six cases of violence which are committed against the children in armed conflicts.
The present article is an attempt to comparatively study the Islamic approach and international approach to protection of children in armed conflicts in the light of the recent reports. The Islamic law and the international law both have general and special provisions for the protection of children.  Children’s interests are protected in the reduction of big and small weapons. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rights of the Child
 • Humanitarian Law
 • Armed Conflicts
 • Islamic Law
 1.  

  1. ابوالفتوح رازی: تفسیر روض الجنان و روح الجنان، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، قم. بی تا.
  2. الاردبیلی، احمد بن محمد ( مقدس اردبیلی)، زبدة البیان فی احکام القرآن، المکتبة المرتضویة، بی تا.
  3. جامعة الأزهر بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة (یونیسف)، الاطفال فی الاسلام رعایتهم و نموهم و حمایتهم، جامعة الأزهر – یونیسف، 2006.
  4. الحر العاملی، الشیخ محمد بن الحسن، وسایل الشیعة الی تحصیل مسایل الشریعة، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، قم، 1412.
  5. الحلی، حسن ابن یوسف(علامه حلی)، تذکرة الفقهاء، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، قم، 1419، ج9.
  6. الزحیلی وهبه: الفقه الاسلامی و ادلته، دارالفکر المعاصر، بیروت، 2002.
  7. سیاه رستمی، هاجر (مترجم)، قواعد اساسی کنوانسیونهای  ژنو 1949 و پروتکلهای الحاقی 1977، کمیته ملی حقوق  بشر دوستانه، جمعیت هلال احمر، 1383.   
  8. السیوری، فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، نشر نوید اسلام، چاپ دوم، 1424.
  9. صالحی نجف آبادی، نعمت الله، جهاد در اسلام، نشر نی، 1382.
  10. ضیائی‌بیگدلی، محمدرضا، حقوق جنگ (حقوق بین‌الملل مخاصمات مسلحانه)، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ دوم، 1380.
  11. الطبرسی، ابو علی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، دار احیاء التراث العربی، مؤسسة الاعلمی،بیروت، 1415.
  12. العاملی، جعفر مرتضی، الإسلام و مبدأ المقابلة بالمثل، الوکالة العالمیة للطباعة و النشر، الطبعة الأولى، 1409هـ ـ 1989.
  13. قربان‌نیا، ناصر، «حمایت از انسان و انسانیت پایه نهایی تعهد در نظام بین‌الملل حقوق بشر دوستانه»، مجموعه مقالات همایش اسلام و حقوق بین‌المللی بشر دوستانه، جمعیت هلال احمر و ICRC، 1386.
  14. کنعانی، محمد طاهر؛ رستمی، هاجر سیاه؛ حسین نژاد، کتایون، کمیته ملی حقوق بشر دوستانه: حقوق بین‌الملل بشر دوستانه ناظر بر حمایت از افراد در درگیر های مسلحانه، مجموعه اسناد ژنو ، چاپ دوم، 1385.
  15. محقق‌داماد، سیدمصطفی، حقوق بشر دوستانه بین‌المللی رهیافت اسلامی، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ اول، 1383.
  16. مروت، مجتبی، «حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه»، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 18، بهار و تابستان 1385.
  17. مصفا، نسرین، «میثاق حقوق کودک در اسلام از منظر حقوق بشر دوستانه بین‌المللی»، مجموعه مقالات همایش اسلام و حقوق بین‌المللی بشر دوستانه، جمعیت هلال احمر و ICRC، 1386.
  18. النجفی، الشیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، دارالکتب الاسلامیة، الطبعة السابعة، 1392 الهجریة، ج21.

   

   

  1. (A/RES/51/77)
  2. Harvey, Rachel, Children and Armed Conflict: A guide to international humanitarian and human rights law, the International Bureau for Children’s Rights, Essex University.2003,
  3. Hodgkin, Rachel & Newell, Peter, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, prepared for UNICEF, 2002.
  4. http://www.unicef.org/protection/index_armedconflict.html
  5. Mitchell, David. S, The Prohibition of Rape in International Humanitarian Law as a Norm of Jus Cogens: Clarifying the Doctrine, Duke Journal of Comparative and International Law, Vol. 15, No.219, 2005.
  6. Plattner, Denise, Protection of Children in International Humanitarian Law, International Review of the Red Cross, No 240, 1984.
  7. Report of the expert of the Secretary-General, Ms. Grac'a Machel, submitted pursuant to General Assembly Resolution 48/157, Entitled: Impact of armed conflict on children A/51/306, 26 August 1996.
  8. Report of the Secretary-General: Children and armed conflict, General Assembly Sixty-second session, Promotion and protection of the rights of children, Security Council Sixty-second year, 21 December 2007. (A/62/609–S/2007/757)
  9. S/RES/1261 (1999) 30 August 1999
  10. S/RES/1314 (2000) 11 August 2000
  11. S/RES/1379 (2001) 20 November 2001
CAPTCHA Image