نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

حق، ادعایی معنـادار و هویتی منطقـی و موجه­ شدنی در گستره انسان و به دست آمده در راستای منزلت و شرافت او است. این مقاله می­ کوشد به تاریخ مفهوم حق و جایابی آن در الاهیات سیاسی کاتولیک بپردازد. پس از آن و با دریافت دلالت­ های حق در گزاره­ های الاهیاتی کاتولیک، مبتنی بر مطالعات کتابخانه ­ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی، مفهوم حق مدرن را در نسبت با آن قرار می ­دهد. برای این نسبت­ سنجی، دست کم دو راه وجود دارد: یکی بررسی مبانی توجیهی حق در الاهیات سیاسی کاتولیک و دیگری بررسی معنا، نقش، جایگاه و کارکرد حق در گفتمان الاهیاتی کاتولیک. به نظر می ­رسد ریشه­ هایی در الاهیات قابل دریافت است که  افزون بر عوامل تاریخی و بسترهای محیطی، زمینه ه­ای معرفتی برای تکوین مفهوم مدرن حق و در برهه ه­ای دیگر، کاتالیزری برای پذیرش و توسعه مفهوم مدرن حق فراهم می­ ساخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between the Concept of Right in Catholic Political Theology and the Modern Concept of Right

نویسندگان [English]

 • Mehdi Rezaei 1
 • Mohsen Ghaemi 2

1 Assistant Professor of Public Law, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

2 PhD Student in Public Law, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The concept of right is a meaningful, logical and justifiable claim in the realm of man and obtained in the direction of his dignity and honor. This concept, like a sword in the bottom of a drunken bell, is the basis for the dialectic of rebirth and backwardness in modern and classical thought. Catholic political theology, meanwhile, has a concept of right, contrary to the established dogmatic theory of riot and special burden on believers. The leading essay, based on library studies and descriptive-analytical approach, is written in order to achieve the form of right in Catholic political theology and its comparative measurement with the modern concept of right (the main issue of the research). This notion of right, although considered evil in some readings, is, in contrast, in addition to historical factors and environmental contexts, an epistemological ground for the development of the modern concept of right and, at other times, a catalyst for the acceptance and development of the concept of Modern right.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Concept of Right
 • Political Theology
 • Catholic
 • the Modern Concept of Right
 • the Authority of Reason
 1. الف-کتب و مقالات

  الف-1: فارسی و عربی

  1. ابو زید، نصر حامد (1994)، «الاستقطاب الفکری بین الاسلام العصری و اسلمة العصر»، مجله بیروتی الطریق، دوره اول، شماره سوم.
  2. ارسطو (1371)، مابعدالطبیعة، چ سوم، تهران: حکمت.
  3. امین العالم، محمود (1981)، مفهوم الزمن فی الفکر العربی - الاسلامی قدیماً و حدیثاً، در کتاب «دراسات فی الاسلام»، چ دوم، بیروت: دارالفارابی.
  4. باربور، ایان (1362)، علم و دین، ترجمه: بهاءالدین خرمـشاهی، چ دوم، تهـران: دانـشگاه صـنعتی شریف.
  5. ترانوی، کنوت (1377)، توماس آکویناس، ترجمه: خشایار دیهیمی، چ دوم، تهران: کوچک.
  6. توحید فام، محمد (1381)، دولت و دموکراسی در عصر جهانی شدن، چ دوم، تهران: روزنه.
  7. حقانی، محمد (1392)، خطاناپذیری کتاب مقدس از دیدگاه مسیحیان، چ اول، قم: دانشگاه ادیان.
  8. دل وکیو، ژورژ (1336)،  تاریخ فلسفۀ حقوق، ترجمه­: جواد واحدی، بی­چا، تهران: نیل.
  9. ردهد، برایان (1372)،  اندیشۀ سیاسی از افلاطون تا ناتو، ترجمه­: کاخی و افسری، چ اول، تهران: آگاه.
  10. علمی، محمد کاظم (1385)، «هرمنوتیک مدرن و دلایل امکان فهم متن بهتر از ماتن»، مجله مطالعات اسلامی، دوره سیزدهم، شماره 71 ، صص 89-110.
  11. قربانی، قدرت­الله (1392)، «تحلیل ویژگی­های عقلانی برهان جهان شناختی»، جستارهای فلسفه دین، دوره پنجم، ش 3، صص 60-78.
  12. کاپلستون، فردریک (1368)، تاریخ فلسفه غرب، ترجمه: سید جلال الدین مجتبوی، تهران: سروش.
  13. کاسیرر، ارنست (1395)، فلسفۀ روشنگری، ترجمه: موقن، چ چهارم، تهران: انتشارات نیلوفر.
  14. کانت، امانوئل (1393)، فلسفۀ حقوق، ترجمه­: منوچهر صانعی، چ چهارم، تهران: نقش و نگار.
  15. لگنهاوزن، محمد (1373)، «اسلام و نظریات غربی»، معرفت، دوره سوم، شماره 12، صص2-28.
  16. مک للان، دیوید (1386)، مسیحیت و سیاست، ترجمه: رضا نظر آهاری، چ سوم، تهران: نگاه معاصر.
  17. نوروزی، نورمحمد (1382)، تحول گفتمان سیاست خارجی و پویش الگوی رفتار سیاست خارجی، استاد راهنما: هادی سمتی، رساله دکتری، دانشگاه تهران.
  18. هگل (1369)، استقرار شریعت در مذهب مسیح، ترجمه: باقر پرهام، چ دوم، تهران: آگاه.
  19. هلد، دیوید (1386)، فهم جامعه مدرن: شکل گیری دولت مدرن، ترجمه: عباس مخبر، چ دوم، تهران: آگاه.
  20. هیک، جان (1372)، «تعدد ادیان»، ترجمه: بهاءالدین خرمشاهى، کیان، دوره ششم، شماره 16، صص23-40.
  21. هیک، جان (1376)، اسطوره تجسد خدا، ترجمه: عبدالرحیم سلیمانی و محمد حسن محمدی، چ اول، قم: دانشگاه ادیان.

  الف-2: لاتین

  1. Aquinas, Tomas (1982). On Kingship, Translated by Greald phelan, Canada: Portifical Institute of Medieval Studies.
  2. Arrington, Robert (1998). Western Ethics, United Kingdom: Blackwell.
  3. Bloesch, D (1994). Holy Scripture: Revelation, Inspiration and Interpretation, United Kingdom: The Paternoster Press Carlisle.
  4. Brown, Harold (1995). “Rationality” in the Cambridge Dictionary of Philosophy, ed. by Robert Audi, Cambridge: Cambridge University Press.
  5. Coutu, M, (1995). Max Weber et les rationalites du droit (Oaris/Que?bec, L.G.D.J./Les Oresses de I'Ubiversite Laval.
  6. Donnelly, Jack (1989). Universal Human Rights in Theory and Practice, London: Cornel University Press.
  7. Friedmann, W (1965). Théorie générale du droit, 4e édition, Paris: L. G. D. J.
  8. Hare, R (1965). Freedom and Reason, New York: Oxford University Press.
  9. Held, David (1992). The Development of Modern State, Cambridge: Polity.
  10. Lisska, Anthony (2013). “Human Rights Theory Rooted in the Writings of Thomas Aquinas”, Diametros, Vol. 38, pp. 133-151.
  11. Loughlin, Martinm (2017). Political Jurisprudence, New York: Oxford University Press.
  12. Louis, Roux, “Hobbes et la loi: presentatio”, In. Le pouvoir et le droit, Textes réunis par Louis Roux et François Tricaud, Publications de l’université de Saint-Etienne.
  13. Maritian, Jacques (1971). The Rights of Man and Natural Law, New York: Gordian Press.
  14. Markus, R (2007). Saeculum: History and Society In the Theology of ST. Augustine, Cambridge: University Press.
  15. Raymond, Birn (1994). Religious Toleration and Freedom of Expression, in Dale Van Kley, The French Idea of Freedom: The Old Regime and the Declaration of the Rights of 1789, Stanford: University Press.
  16. Schechter, Ronald (2003). Obstinate Hebrews: Representations of Jews in France, Berkeley: University of California Press.
  17. Simmons, Alan (2012). The Lockean Theory of Rights, Princeton: University Press.
  18. Steven, B. Smith (2012). Political Philosophy, United State: Yale University Press.
  19. Tuck, Richard (1979). Natural Rights Theories: Their Origin and Development, Cambridge: Cup.
  20. Van Duffel, Seigfried (2009). From Objective Right to Subjective Rights, Singapore: National University of Singapore.
  21. Viroli, Maurizio (1992). From Politic to Reason of State, Cambridge: Cambridge University Press.
  22. Watling, Tony (2009). Ecological Imaginations in the World Religions, London/New York: Continuum International Publishing.

   

  ب- وبسایت­ها

  1. Pennington, Kenneth the History of Rights in Western Thaught, at: www. Maxwell. Syr, eu.maxpages/classes/his 381/Tierney. Htm.
CAPTCHA Image