نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دپارتمان علوم سیاسی، دانشگاه مفید، قم، ایران.

چکیده

شناسایی حقوق ­بشر دگرگونی در حاکمیت دولت را در پی داشت و پایبندی به حقوق بشر را به عنوان معیاری مهم برای ارزیابی حکمرانی مطرح ساخت. یکی از مباحث با اهمیت در حوزه مطالعات حقوق بشر تعهد و مسئولیت ­هایی است که در این ارتباط بر دوش دولت ­ها قرار دارد. مفهوم، سرشت، انواع تعهدها و مسئولیت ­هایی که دولت در برابر حقوق بشر دارد موضوعی است که مقاله حاضر در پی بررسی آن است. این مقاله با تعریف و تحلیل مفاهیم بنیادین و نیز طرح پرسش­های مرتبط ابعاد گوناگون این موضوع را از دیدگاه ­های گوناگون بررسی می ­کند. رویکرد حاکم بر این نوشتار حقوقی است و با تفسیر متون حقوقی موجود به پاسخ این پرسش­ ها می­ پردازد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Obligations and Responsibilities of State In Relation to Human Rights

نویسنده [English]

  • Seyed Ali Mirmoosavi

Associated Professor, Department of Political Science, Mofid University, Qom, Iran.

چکیده [English]

The recognition of human rights and the formation of international human rights in the twentieth century brought about a fundamental change in the sovereignty and powers of governments and made the adherence of them to human rights as an important criterion for assessing their governance.While the Treaty of Westphalia in 1648 recognized the nation-state as the main political entity enjoyed absolute internal sovereignty, the UN General Assembly by adopting the Universal Declaration of Human Rights in 1948, and recognizing the rights of individuals , limited the sovereignty and committed it to human rights.One of the most important issues in the field of human rights studies, is the obligations and responsibilities of states in this regard.The concept, nature, and types of obligations and responsibilities that the state has towards human rights are the subject of this article. Examining and analyzing the basic concepts and also asks related questions this article try to examine the various dimensions of this issue from different perspectives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Rights
  • International Law
  • Government
  • State
  • Obligation
  • Responsibility
الف) کتب و مقالات
الف- فارسی:
براونلی، یان (1396)، اصول حقوق بین الملل عمومی، ویرایش هشتم: جیمز کرافورد، ترجمه محمد حبیبی مجنده، قم: انتشارات دانشگاه مفید.
قاری سیدفاطمی، سید محمد (1388)، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر یکم، چاپ دوم، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی.
قربان نیا، ناصر (1387)، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
کریون، متیو، سی. آر (1387)، چشم اندازی به توسعه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ترجمه محمد حبیبی مجنده، قم: انتشارات دانشگاه مفید.
میرموسوی، سید علی و سید صادق حقیقت (1381)، مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 
ب- لاتین:
Baderin, Mashood A. & Manisuli Ssenyonjo (2010). International Human Rights Law_ Six Decades after the UDHR and Beyond-Ashgate, London: Routledge.
Macklem, Patrick (2015). The Sovereignty of Human Rights, Oxford: Oxford University Press.
Mills, Kurt & David Jason Karp (edit) (2015). Human Rights Protection in Global Politics Responsibilities of States and Non-State Actors, London: Palgrave Macmillan.
Nowak, Manfred (2005). UN Covenant on Civil and Political Rights CCPR Commentary 2nd revised edition, Washington: N.P.Engle publisher.
CAPTCHA Image