نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حقوق بین‌الملل عمومی، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران؛

2 دانشیار گروه حقوق پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد بازنشسته گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران.

چکیده

افراد تراجنسیتی علیرغم تمایزات آشکار با سایر اقلیت‌های اجتماعی، از بدو تولد با نقض حقوق بنیادین خود مواجه هستند. سهل‌انگاری یا بدرفتاری والدین در خانواده بعنوان اولین و مهم‌ترین کانون جوامع، سرخطی بر استمرار نادرست این رویه در مدارس، محل کار و فعالیت اجتماعی کودکان تراجنسیتی می‌باشد. در پندار غالب جوامع، افراد تراجنسیتی از بدو تولد به مثابه فردی همجنس‌گرا و یا مبدل‌پوش تلقی می‌گردند اما واقعیت این است که افراد تراجنسیتی نه همجنس‌گرا هستند و نه مبدل‌پوش؛ وجه افتراق به هویت جنسیتی این بیماران برمی‌گردد. با توجه به عدم درک عموم افراد در جوامع مختلف از این وجه تمایز و علیرغم حمایت‌های مندرج در کنوانسیون حقوق کودک که به روشنی کودکان تراجنسیتی را نیز تحت‌الشمول قرار می‌دهد، این بیماران همواره از نقض گسترده حقوق بنیادین بشر در محیط خانواده، مدرسه و سایر نهادهای اجتماعی رنج می‌برند. یکی از موثرترین ابزارهای کمیته حقوق کودک (به عنوان نهاد ناظر برآمده از کنوانسیون حقوق کودک) برای محافظت از حقوق کودکان تراجنسیتی، اختیار تفسیر کلی مقررات این کنوانسیون است که نقش بسزائی در هدایت دولت‌های متعاهد جهت اصلاح ساختارها و رویکردهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع ایفاء می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Protection of the Rights of Transsexuals in the Light of the General Comments of the Committee on the Rights of the Child

نویسندگان [English]

  • Sajad Bagherzadeh 1
  • Mahmood Abbasi 2
  • Hossein Sharifi Tarazkoohi 3

1 PhD Student in Public International, Department of Public and International Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran;

2 Associate Professor, Department of Medical Law, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Retired Professor of Law, Faculty of Law, Imam Hossein University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Despite obvious differences between transsexuals and other social minorities, they are face fundamental human rights violation from birth. Neglect or misbehavior of the parents in the family as the first and most important center of society-, is a headline for the incorrect continuation of this practice in schools, workplaces and social activities of transsexual children. In most societies, transsexuals are considered to be homosexuals or transvestites from birth, but the reality is that transsexuals are neither homosexual nor transvestite; The difference is in the gender identity of these patients. Due to the lack of public understanding of this distinction in the societies and despite the support provided by the Convention on the Rights of the Child, which explicitly includes transsexual children, these patients always suffer from widespread violations of their fundamental human rights within the family, school, and other social institutions. One of the most effective tools of the Committee on the Rights of the Child (as a Supervisory body of the Convention on the Rights of the Child) to protect the rights of transsexual children is the legal authority to General comments of the provisions of the Convention, which plays an important role in guiding member States to reform the cultural, social and economic structures and approaches of societies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transsexual
  • Convention on the Rights of the Child
  • Committee on the Rights of the Child
  • International Human Rights System
  • Gender Identity Disorder
CAPTCHA Image