نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 دانشیار مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استاد بازنشسته دانشکده حقوق، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران.

چکیده

افراد تراجنسیتی علی‌رغم تمایزات آشکار با سایر اقلیت‌های اجتماعی، از بدو تولد با نقض حقوق بنیادین خود مواجه هستند. سهل‌انگاری یا بدرفتاری والدین در خانواده به‌عنوان اولین و مهم‌ترین کانون جوامع، سرخطی بر استمرار نادرست این رویه در مدارس، محل کار و فعالیت اجتماعی کودکان تراجنسیتی است. در پندار غالب جوامع، افراد تراجنسیتی از بدو تولد به‌مثابه فردی همجنس‌گرا یا مبدل‌پوش تلقی می‌گردند؛ اما واقعیت این است که افراد تراجنسیتی نه همجنس‌گرا هستند و نه مبدل‌پوش، بلکه وجه افتراق به هویت جنسیتی این بیماران برمی‌گردد. با توجه به عدم درک عموم افراد در جوامع مختلف از این وجه تمایز و علی‌رغم حمایت‌های مندرج در کنوانسیون حقوق کودک که به‌روشنی کودکان تراجنسیتی را نیز شامل می‌شود، این بیماران همواره از نقض گسترده حقوق بنیادین بشر در محیط خانواده، مدرسه و دیگر نهادهای اجتماعی رنج می‌برند. یکی از مؤثرترین ابزارهای کمیته حقوق کودک (به‌عنوان نهاد ناظر برآمده از کنوانسیون حقوق کودک) برای محافظت از حقوق کودکان تراجنسیتی، اختیار تفسیر کلی مقررات این کنوانسیون است که نقش بسزایی در هدایت دولت‌های متعاهد جهت اصلاح ساختارها و رویکردهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Protection of the Rights of Transsexuals in the Light of the General Comments of the Committee on the Rights of the Child

نویسندگان [English]

  • Sajad Bagherzadeh 1
  • Mahmood Abbasi 2
  • Hossein Sharifi Tarazkoohi 3

1 Ph.D. Student of International Law, Islamic Azad University, Qom, Iran.

2 Associate Professor, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

3 Emeritus Professor, Faculty of Law, Imam Hossein University (AS), Tehran, Iran.

چکیده [English]

Despite obvious differences between transsexuals and other social minorities, they are face fundamental human rights violation from birth. Neglect or misbehavior of the parents in the family as the first and most important center of society-, is a headline for the incorrect continuation of this practice in schools, workplaces and social activities of transsexual children. In most societies, transsexuals are considered to be homosexuals or transvestites from birth, but the reality is that transsexuals are neither homosexual nor transvestite; the difference is in the gender identity of these patients. Due to the lack of public understanding of this distinction in the societies and despite the support provided by the Convention on the Rights of the Child, which explicitly includes transsexual children, these patients always suffer from widespread violations of their fundamental human rights within the family, school, and other social institutions. One of the most effective tools of the Committee on the Rights of the Child (as a Supervisory body of the Convention on the Rights of the Child) to protect the rights of transsexual children is the legal authority to General comments of the provisions of the Convention, which plays an important role in guiding member States to reform the cultural, social and economic structures and approaches of societies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transsexual
  • Convention on the Rights of the Child
  • Committee on the Rights of the Child
  • International Human Rights System
  • Gender Identity Disorder

کتاب­نامه

الف) کتب و مقالات

1- فارسی

آمپاروسان، خوزه جیل. «مسئولیت بین­المللی دولت­ها در قبال نقض حقوق بشر»، ترجمه ابراهیم بیگ­زاده. فصلنامه تحقیقات حقوقی 3، شماره 29-30 (اسفند 1379)، 255-307.
رضوی، پریسا. «نقش تغییر جنسیت در بزه‌دیدگی افراد تراجنسی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه مفید، 1393.
کریمی‌نیا، محمدمهدی. تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق. قم: مرکز فقهی ائمه اطهار، 1389.
موحد، مجید، و مرتضی حسین‌زاده کاسمانی. «رابطۀ اختلال هویت جنسیتی با کیفیت زندگی»، فصلنامه رفاه اجتماعی 12، شماره 44 (بهار 1391): 111-142.
نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، علی خالقی، و امیرحمزه زینالی. «حمایت کیفری از کودکان در برابر توریسم جنسی، از منع جهانی تا واکنش نظام­های کیفری داخلی»، دوفصلنامه تحقیقات حقوقی 12، شماره 50 (پاییز و زمستان 1388): 81-122.
نوجوان، داود. «مبانی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت.» فصلنامه حقوق پزشکی 3، شماره 9 (تابستان 1388): 149-189.

2- لاتین

McDermott, Rose, and Peter K. Hatemi. “Distinguishing Sex and Gender”. Political Science and Politics 44, no. 1 (January 2011): 89-92.
Meyer, Elise. “Designing Women: The Definition of Woman in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women”, Chi. J. Int'l L. 16, (January 2016): 553-590.
Currah, Paisley. “Transgender rights without a theory of Gender?” Tulsa law review 52, (spring 2017): 443.
Robles García, Rebeca; Ana Fresan; Hamid Vega-Ramirez and Jeremy Cruz-Islas. “Removing transgender identity from the classification of mental disorders: a Mexican field study for ICD-11”, Lancet Psychiatry 3 (September 2016).
Stryker, Susan. Transgender History, Berkeley: Seal Press, 2008.
Vidal-Ortiz, Salvador. “Teaching and Learning Guide for: Transgender and Transseexual Studies: Sociologys Influence and Future Steps”, Sociology Compass (March 2008): 799-807.

ب) اسناد

1- فارسی

شبرنگ، محمد. منشور سازمان ملل متحد به انضمام اعلامیه حقوق بشر. تهران: انتشارات دانشور، 1386.
طالقانی، محمدعلی؛ زندی، هوشنگ. منشور ملل‌متحد و اساسنامه دیوان بین­المللی دادگستری. دفتر هماهنگ کننده سازمان ملل‌متحد در ایران، چاپ ششم، 1388.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، «متن قانون اجازه الحاق دولت جمهوری‌ اسلامی‌ ایران به کنوانسیون حقوق کودک»، 20/12/1389،
Committee on the Rights of the Child. “General comment no. 11 (2009). Indigenous children and their rights under the Convention, Fiftieth session Geneva” (January 12-30, 2009), https://www.refworld.org/docid/49f6bd922.html.
Committee on the Rights of the Child. “General comment no. 15 (2013) on the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health (art. 24)” (2013), https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/ TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTypeID=11.
Committee On The Rights of The Child. “Provisional Rules Of Procedure, Adopted by the Committee at its 22nd meeting (first session) and revised by the Committee at its thirty-third session” (April 25, 2005), https://tbinternet.ohchr.org.
Committee on the Rights of the Child. “General comment no. 20 (2016). on the implementation of the rights of the child during adolescence” (December 6, 2016), https://www.refworld.org/docid/589dad3d4.html.
Committee on the Rights of the Child. “General comment no. 4, Adolescent health and development in the context of the Convention on the Rights of the Child” (July 2003), https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/ TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTypeID=11.
Human Rights Committee. “CCPR General Comment no. 18: Non-discrimination” (November 10, 1989), https: //www.refworld.org/docid/ 453883fa8.html.
The general comment no. 14 on the right to the highest attainable standard of health of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights.
United Nation. “Vienna Convention on the Law of Treaties 1969” (2005).
United Nations Treaty Collection. “Convention on the Rights of the Child”, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en
International Court of Justice, Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain), Judgment of 5 February 1970. Available at:
Merriam-Webster Dictionary (January 21, 2020), //www.merriam-webster.com/dictionary/transsexual. Accessed 2020.
Drescher, Jack; Peggy T. Cohen-Kettenis and Sam Winter. “Minding the body: Situating gender identity diagnoses in the ICD-11.” International Review of Psychiatry 24, no. 6 (December 2012): 568-577. Qoted by: World Health Organization (December 2012), Available at:
https://edition.cnn.com/2018/06/20/health/transgender-people-no-longer-considered-mentally-ill-trnd/index.html.
ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics (Version: 04/2019), http: //id.who.int/icd/entity/334423054.
International Court Of Justice, Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania), Judgment of 9 April 1949. Available at: https://www.refworld.org/cases,ICJ,402399e62.html
National Center for Transgender Equality, Understanding Transgender People: The Basics, (April 1, 2020), https: //transequality.org/issues/resources/ understanding-transgender-people-the-basics.
Pickman, Ben, and Brandon Griggs. “The World Health Organization will stop classifying transgender people as mentally ill” (June 20, 2018), https://edition.cnn.com/2018/06/20/health/transgender-people-no-longer-considered-mentally-ill-trnd/index.html.
World Health Organization (April 1, 2020), https://icd.who.int/browse11/ lm/en#/http: //id.who.int/icd/entity/90875286.
CAPTCHA Image