نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران که با هدف تغییر رفتار یا تغییر نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران وضع و اجرا شده، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم منجر به نقض حقوق بشر ایرانیان شده است و به‌ویژه بهره‌مندی آنان از حقوق اقتصادی را با چالش مواجه کرده است. پژوهش توصیفی – تحلیلی حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که بر اساس کدام مبانی می‌توان دولت ایالات متحده را به رعایت حقوق بشر ایرانیان در وضع تحریم‌های یکجانبه متعهّد دانست. اثبات این تعهد از آنجا ضرورت دارد که مسئولیت بین‌المللی دولت، منوط به شرایطی از جمله اثبات وجود تعهد و سپس نقض آن است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد در خصوص ایرانیان مقیم ایران، این تعهدات جنبه فراسرزمینی دارند و به‌ویژه شامل نقض تعهد به احترام و همکاری بین‌المللی می‌شوند. در خصوص ایرانیان مقیم آمریکا نیز دولت آمریکا متعهّد به احترام و رعایت این حقوق در قلمرو خود است و در ارتباط با ایرانیان مقیم کشورهای ثالث، آمیزه‌ای از تعهدات فراسرزمینی آمریکا و تعهدات سرزمینی دولت‌های مقیم مطرح است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Basis of International Human Rights Commitment in US unilateral sanctions against Iran

نویسنده [English]

 • Amir Maghami

Assistant Professor, Department of Law, University of Isfahan , Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Unilateral US sanctions against Iran aimed at changing the behavior or change of the political system of the Islamic Republic of Iran have directly and indirectly led to the violation of Iranian human rights, and in particular to the challenge of economic rights. It does. The present descriptive-analytical study seeks to answer the question of on what grounds the US government can be committed to respecting the human rights of Iranians in the face of unilateral sanctions. It is necessary to prove this commitment because the international responsibility of the state depends on conditions such as proving the existence of the obligation and then violating it. The findings show that in the case of Iranians living in Iran, these commitments are extraterrestrial in nature and in particular involve a breach of commitment to respect and international cooperation. In the case of Iranians residing in the United States, the US government is committed to respecting and respecting these rights in its territory, and in relation to Iranians residing in third countries, there is a mix of US extraterritorial commitments and territorial commitments.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sanctions
 • Human Rights
 • Committee on Economic
 • Social and Cultural Rights
 • Extraterritorial Obligations
 1. کتاب­نامه

  الف) کتب و مقالات

  ا- فارسی:

  امین‌زاده، الهام، و ناصر خداپرست. «نقد تحریم نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا از منظر حقوق بین‌الملل»، فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی، شماره 60 (زمستان 1391): 15ـ36.

  تقی‌زاده انصاری، مصطفی. «شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد»، نشریه اندیشه‌های حقوق خصوصی 5، شماره 13 (پاییز و زمستان 1387): 117ـ142.

  جاوید، احسان، و صابر نیاورانی. «قابلیت اجرای فراسرزمینی تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر»، فصلنامه علمی- پژوهشی حقوق عمومی 18، شماره 53 (زمستان 1395):  173ـ198.

  زمانی، سیدقاسم، و جعفر زنگنه‌ شهرکی. «تحریم‌های بین‌المللی ناقض حقوق بشر: از چالش مشروعیت حقوقی تا مسئولیت بین‌المللی»، فصلنامه علمی راهبرد 22، شماره 67 (تابستان 1392): 33ـ62.

  زمانی، سیدقاسم، و کاظم غریب‌آبادی. «واکاوی قانونی‌بودن و مشروعیت تحریم‌های یک‌جانبۀ اقتصادی تحت حقوق بین‌الملل»، فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی 20، شماره 72 (زمستان 1394): 93ـ129.

  سادات اخوی، سیدعلی، و عباس خداشناس. «شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی»، نشریه مطالعات حقوق عمومی 45، شماره 4 (زمستان 1394): 691ـ713.

  فلسفی، هدایت‌الله. حقوق بین‌الملل معاهدات. تهران: نشر فرهنگ نو، 1391.

  کریمی، سیامک. نظام حقوقی حاکم بر اعمال یک‌جانبه دولت‌ها در حقوق بین‌الملل. تهران: سهامی انتشار، 1399.

  کریون، متیو. چشم‌اندازی به توسعه میثاق بین‌اللمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. ترجمه محمد حبیبی مجنده. قم: دانشگاه مفید، 1387.

  کسسه، آنتونیو. حقوق کیفری بین‌المللی. ترجمه اردشیر امیرارجمند، حسین پیران، و زهرا موسوی. تهران: نشر جنگل، 1387.

  لونفلد، آندریاس. حقوق بین‌الملل اقتصادی. ترجمه محمد حبیبی مجنده. تهران: نشر جنگل، 1390.

  محبی، محسن، و هادی آذری. «پاسخ‌هایی جدید به سؤال‌هایی قدیمی: درس‌هایی از آرای کادی.» فصلنامه تحقیقات حقوقی 19، شماره 75 (تابستان 1395): 31ـ68.

  مقامی، امیر، و علی‌اکبر جعفری ندوشن. «ارزیابی حقوقی تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران در همه‌گیری جهانی کوید19»، فصلنامه علمی- پژوهشی حقوق اسلامی 17، شماره 64 (بهار 1399): 51ـ76.

  موسوی، سیدفضل‌الله، فضل‌الله جوکار، و عمران محمدی. «تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران: تناقض در گفتار و کردار و سیاست‌زدگی حقوق بشر»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی 16، شماره 44 (پاییز 1393): 149ـ173.

  مؤمنی‌ راد، احمد، و سیدحسین موسوی‌فر. «موازین وضع تحریم‌های شورای امنیت و وضعیت حقوق بشر در قطعنامه‌های هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران»، نشریه مطالعات حقوق بشر اسلامی 1، شماره 2 (زمستان 1391): 141ـ162.

  نفیو، ریچارد. هنر تحریم‌ها، نگاهی از درون میدان. ترجمه سیدعلی صادقی. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1397.

  2- لاتین:

  Coomans, Fons. “The Extraterritorial Scope of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in the Work of the United NationsCommittee on Economic, Social and Cultural Rights”, Human Rights Law Review 11, no. 1 (Febeuary 2011): 1-35.

  De Wet, Erika. “Human Rights Considerations and the Enforcement of Targeted Sanctions in Europe: TheEmergence of Core Standards of Judicial Protection”, In Securing Human Rights: Achievements and Challenges of the UN Security Council, edited by Bardo Fassbender, 58. Oxford: Oxford University Press, 2011.

  De Wet, Erika. “Human Rights Limitations to Economic Enforcement Measures under Article 41 of the UN Charter and Iraqi Sanctions Regime”, Leiden Journal of International Law 14, no. 27 (June 2001): 277-300.

  Dörr, Oliver, and Kirsten Schmalenbach (eds). Vienna Convention on the Law of Treaties. Berlin: Springer, 2011.

  Galand, Alexandre Skander. “The Systemic Effect of International Human Rights Law on International Criminal Law”, in Human Rights Norms in “Other” International Courts. edited by Martin Scheinin. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.

  Jazairy, Idriss. “Unilateral Economic Sanctions. International Law, and Human Rights.” Ethics & International Affairs 33, Issue. 3 (September 2019): 291-302.

  Joyner, Daniel H. “International Legal Limits on the Ability of States to Lawfully Impose International Economic/Financial Sanctions”, in Economic Sanctions under International Law, edited by Ali Z. Marossi and Marisa R. Bassett, 84. The Hague: The Hague Center for Law and Arbitration, 2015.

  Klamberg, Mark (ed). Commentary on the Law of the International Criminal Court. Brussels: Torkel Opsahl Academic EPublisher, 2017.

  MacNaughton, Gillian, and Mariah McGill. “Economic and Social Rights in the United States: Implementation without Ratification”, Northeastern University Law Journal 4, no. 2 (January 2012): 365-406.

  Maller, Tara. “Diplomatic Sanctions as a US Foreign Policy Tool: Helpful or Harmful?”, Political Science & Politics 43, Issue 4 (October 2010): 826-827.

  Milaninia, Nema. “Jus ad Bellum Economicum and Jus in Bello Economico: The Limits of Economic Sanctions under the Paradigm of International Humanitarian Law”, in Economic Sanctions under International Law, edited by Ali Z. Marossi and Marisa R. Bassett. The Hague: The Hague Center for Law and Arbitration, 2015.

  Mohamad, Rahmat. “Unilateral Sanctions in International Law: A Quest for Legality”, in Economic Sanctions under International Law. Edited by Ali Z. Marossi and Marisa R. Bassett, 80. The Hague: The Hague Center for Law and Arbitration, 2015.

  Pellet, Allen. “Unilateral Sanctions and International Law. A proposal for a New Commission on Unilateral Sanctions and International Law”, Yearbook of Institute of International Law 76, (2015): 723-736.

  Pérez-León Acevedo, Juan Pablo. “The Close Relationship between Serious Human Rights Violations and Crimes against Humanity: International Criminalization of Serious Abuses”, Mexican Yearbook of International Law 17, (March 2017): 145-186.

  Saul, Ben, David Kinley, and Jacqueline Mowbray. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: Commentary, Cases, and Materials. Oxford: Oxford University Press, 2014.

  Saul, Matthew. “The Normative Status of Self-Determination in International Law: A Formula for Uncertainty in the Scope and Content of the Right?”, Human Rights Law Review 11 (November 2011): 609-644.

  Simma Bruno, Hermann Mosler, Andreas Paulus, Eleni Chaitidou, and Maurizio Giuliano (Eds). The Charter of the United Nations: A Commentary. Oxford: Oxford University Press, 2013.

  Tzanakopoulos, Antonios. “Sanctions Imposed unilaterally by the European Union: Implications for the European Union’s International Responsibility”, in Economic Sanctions under International Law. Edited by Ali Z. Marossi and Marisa R. Bassett, 146. The Hague: The Hague Center for Law and Arbitration, 2015.

  Young, Rebecca. “Internationally Recognized Human Rights’ Before The International Criminal Court”, International and Comparative Law Journal 60, no. 1 (January 2011): 189-208.

  ب) اسناد

  A/HRC/16/11, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, United States of America (2011).

  A/HRC/30/12, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review. USA (2015).

  A/HRC/30/12/Add.1, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review. USA. Addendum (2015).

  A/HRC/39/47/Add.1, Report of the Independent Expert on the promotion of a democratic and equitable international order on his mission to the Bolivarian Republic of Venezuela and Ecuador (2018).

  A/HRC/39/54, Report of the Special Rapporteur on the negative impact of unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights (2018).

  A/HRC/43/61, Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran (2020).

  A/HRC/RES/27/21, Human rights and unilateral coercive measures (2014).

  Committee on the Rights of the Child. General comment no. 15 (2013) on the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health (art. 24).

  Committee on the Rights of the Child. General comment no. 19 on public budgeting for the realization of children’s rights (art. 4) (2016).

  E/CN.4/RES/1994/47.

  Economic and Social Council, Resolution 1503.

  EU, Council Regulation (EC) no. 2271/96 of 22 November 1996 protecting against the effects of the extra-territorial application of legislation adopted by a third country. and actions based thereon or resulting therefrom.

  Great Britain. The impact of economic sanctions: 2nd report of session 2006-07. Vol. 1. Report (London: House of Lords, 2007).

  1. ICC. Elements of Crimes (The Hague: International Criminal Court, 2011).
  2. Prosecutor v. Bemba. ICC PT. Ch. II. ICC-01/05-01/08-424. Decision Pursuant to Article 61(7) (a) and (b) of the Rome Statute on the Charges of the Prosecutor Against Jean-Pierre Bemba Gombo (2009).

  ICESCR. General Comment no. 15: The right to water (2002).

  ICESCR. General Comment no. 18: Article 6 of the International Covenant on Economic. Social and Cultural Rights (2005).

  ICESCR. General Comment no. 19: the Right to Social Security (Art. 9) (2008)

  ICESCR. General comment no. 2: International technical assistance measures (art. 22 of the Covenant) (1990).

  ICESCR. General comment no. 24, on State obligations under the International Covenant on Economic. Social and Cultural Rights in the context of business activities (2017).

  ICESCR. General comment no. 3: The nature of States parties’ obligations (art. 2. para. 1. of the Covenant) (1990).

  ICESCR. General Comment no. 8: The relationship between economic sanctions and respect for economic. social and cultural rights (1997).

  ICJ. Alleged violations of the 1955 Treaty of Amity. Economic Relations. and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America). Order (2018).

  ICTR. Prosecutor v. Musema. "Judgement". ICTR-96-13-T (2000).

  ICTR-96-4. ICTR T. Ch. 2. Akayesu. (1998).

  ICTY. Prosecutor v. Perišić. "Judgement". IT-04-81-T. 6 September 2011.

  ILC, Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries (2001)

  1. Report on the work of the fifty-eighth session (2006).

  OFAC. Clarifying Guidance Humanitarian Assistance and Related Exports to the Iranian People (2013).

  OIC/IPHRC/REP/ECO-SANC/2014/Cfm-41 OIC Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC) Report On: The Negative Impacts Of Economic And Financial Sanctions On The Full Enjoyment Of Human Rights Of People Of The OIC Targeted Countries.

  1. UN. Optional Protocol to the International Covenant on Economic. Social and Cultural Rights (2008).

  UN/GA/Res. 2625 (XXV).

  UN/GA/Res. 66/53.

  UN/GA/Res. 68/53.

  UN/GA/Res. 72/168.

  UN/GA/Res. 73/167.

  UN/GA/Res. 73/175

  UN/GA/Res/60/251.

  US UPR Report. 2010.

  پ) وبسایت­ها

  Mike Pompeo Says Iran Must Listen to U.S. 'If They Want Their People to Eat' (2020/12/27), Cole. Brendan Newsweek, https://www.newsweek.com/12084

CAPTCHA Image