نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر در پیِ ارائه راه کارهایی عملی با قابلیت اعمال در حقوق ایران، برای مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان است. روش پژوهش مطالعه تطبیقی است. یافته ها نشان میدهد نظام حقوقی برای حمایت از زنان دربرابر خشونت خانگی، دو چالش اصلی پیش رو دارد: اولاً محل وقوع جرم، یعنی خانه به عنوان حریم خصوصی افراد، ثانیاً رابطه عاطفی و خصوصی مرتکب و قربانی. بنابراین مصادیق عام خشونت، همه انواع خشونت خانگی را پوشش نمیدهد؛ بخشی از وظایف نهادهایِ نظارتی (مانند پلیس) و ضمانت اجراها (مانند حبس و دیه) و ادله سنتی اثبات دعوا (مانند سند و شهادت شهود)، غیر قابل اعمال میشود. نتیجه نشان می دهد که به لحاظِ ماهوی، حقوق ایران، در وضع موجود، ظرفیت شناسایی انواعی کلی و مصادیقی جزئی از خشونت خانگی را ندارد و این اصلاحاتی در قوانین را ایجاب می کند؛ ازحیث سازوکار، مقابله با خشونت خانگی، به‌عنوان امری عمومی، مستلزمِ عزم سیاسی و خلاقیت حقوقی است. ازجمله سازوکارهایِ فنیِ حمایت از زنان دربرابر خشونت خانگی، جلب مشارکتِ نهادهایِ مدنی، رسیدگی فوری به گزارش هایِ دریافتی، صدور دستورهایِ حمایتی و مجازات هایِ خلاقانه، جبران همه انواع خسارتهایِ وارده به قربانی و گذاشتن بار اثبات دلیل بر عهده مرد، به عنوان متهم، است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legal Protection of Women from Domestic Violence

نویسنده [English]

  • Samaneh Rahmatifar

Assistant Prof, Department of Law, Faculty of Humanities Science, Islamic Azad University, Hamedan, Iran

چکیده [English]

This research is focused on legal ways of elimination of domestic violence against women; Ways which are practical and applicable in the legal system of Iran without conflicting with cultural and social circumstances. It takes place in the family privacy and perpetrator is a family member which is in intimate relationship with victim. Therefore most of anti-crime monitoring bodies (such as police), sanctions (such as imprisonment and diya), and traditional legal evidence (such as witness and document) became useless and inapplicable. Methodology of present study is descriptive-analytical; in this way foreign Acts are described by substantive classification. This approach emphasizes on the Acts of the Islamic countries. By the comparative study gaps of the legal system of Iran are analogized and solutions to fill them are suggested. Results prove that domestic violence against women is a matter of public sphere and fighting against it requires political intention and legal creativity. There are many ways to support women in domestic violence cases, such as allocation enough budget, participation of civil society organizations, recognition and criminalization all kind of domestic violence, immediate reaction to reports, ratification supportive creative orders, compensation all damages to the women and put the burden of proof on the accused.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Violence against Women
  • family
  • WHO
  • Protection Order
  • Proof
  • Privacy
CAPTCHA Image