نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه روابط بین الملل ، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز

چکیده

اغلب محققان و پژوهشگران علاقه مند به حوزه چین در مورد توسعه اقتصادی،سیاست خارجی،رقابت و همکاری بین چین و امریکا و سایر قدرت های بزرگ و سناریوهای مختلف انتقال قدرت از امریکا به چین به پژوهش و تحقیق پرداخته اند.حوزه ای که به آن توجه چندانی نشده است مباحث و مسائل مرتبط دموکراسی و حقوق بشر در چین می باشد.هدف از نگارش این مقاله بررسی مباحث مربوط به جایگاه حقوق بشر در قوانین داخلی و رویکرد این کشور به نظم حقوقی بین المللی مبتنی بر لیبرالیسم می باشد.سوال این مقاله عبارتست از: رویکرد چین به نظم لیبرال حقوق بشری در جهان، بر چه مولفه های استوار شده است؟ فرضیه این مقاله که تلاش می شود با استفاده از متدولوژی تحلیلی و تبیینی به اثبات برسد عبارتست: چین با انتقاد از نظم حقوق بشر لیبرالی و سیاست دوگانه غرب،بر شرایط و خصائص هر کشور تاکید می نماید. نظم حقوق بشری مدنظر چین منبعث از اجماع پکن بر روابط چندملیتی،روابط اقتصادی بین کنشگران و تفاوت سیاسی و تنوع فرهنگی ملی و منطقه ای سامان می یابد. از دیدگاه نخبگان اجرایی چین چارچوب مشترک این نظم بر اساس همگن سازی و جهانی گرایی که به سلطه طلبی منجر شود قرار ندارد، بلکه مبتنی بر شناخت همزمان مشترکات و تفاوت های بین کنشگران جهانی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Chinese Human Rights and the Liberal World Order

نویسنده [English]

  • Hossien Karimifard

Associate Professor, Department of International Relations, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz

چکیده [English]

Most scholars and researchers interested in China have researched about economic development, foreign policy, competition and cooperation between China and the United States and other major powers, and various scenarios for the transfer of power from the United States to China. An area that has received little attention is the issues related to democracy and human rights in China. The purpose of writing this article is to examine issues related to the place of human rights in domestic law and the country's approach to international legal order based on liberalism. The question of this article is: what components is China's approach to the liberal human rights order in the world based? The hypothesis of this article, which tries to prove it using analytical and explanatory methodology, is that China emphasizes the conditions and characteristics of each country by criticizing the liberal human rights order and the dual policy of the West. China's human rights order stems from the Beijing Consensus on multinational relations, economic relations between actors, and political differences and national and regional cultural diversity. From the perspective of China's executive elite, the common framework of this order is not based on homogenization and globalization that lead to hegemony, but on the simultaneous recognition of commonalities and differences between global actors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "human rights"
  • " democracy"
  • China"
  • "development"
CAPTCHA Image