نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

اغلب محققان و پژوهشگران علاقه‌مند به حوزه چین در مورد توسعه اقتصادی، سیاست خارجی، رقابت و همکاری بین چین و آمریکا و سایر قدرت‌های بزرگ و سناریوهای مختلف انتقال قدرت از آمریکا به چین به پژوهش و تحقیق پرداخته‌اند. حوزه‌ای که به آن توجه چندانی نشده است، مباحث و مسائل مرتبط با دمکراسی و حقوق بشر در چین است. از دیدگاه بعضی از پژوهشگران مطالعات چین، عدم توسعه سیاسی و مشکلات حقوق بشری در چین نقطه آسیب‌پذیر این کشور محسوب شده و ممکن است باعث فروپاشی سیستم تک‌حزبی آن شود. هدف از نگارش این مقاله بررسی مباحث مربوط به جایگاه حقوق بشر در قوانین داخلی و رویکرد این کشور به نظم حقوق بشری مبتنی بر لیبرالیسم است. سؤال نوشتار حاضر این است که رویکرد چین به نظم حقوق بشری لیبرال در جهان، بر چه مؤلفه‌های استوار شده است. فرضیه این مقاله که تلاش می‌شود با استفاده از متدولوژی تحلیلی و تبیینی به اثبات برسد، چنین است: چین با انتقاد از نظم حقوق بشر لیبرالی و سیاست دوگانه غرب، بر شرایط و خصائص هر کشور تأکید می‌کند. نظم حقوق بشری مد نظر چین منبعث از اجماع پکن بر روابط چندملیتی، روابط اقتصادی بین کنشگران و تفاوت سیاسی و تنوع فرهنگی ملی و منطقه‌ای سامان می‌یابد. از دیدگاه نخبگان اجرایی چین چارچوب مشترک این نظم بر اساس همگن‌سازی و جهانی‌گرایی که به سلطه‌طلبی منجر شود قرار ندارد، بلکه مبتنی بر شناخت هم‌زمان مشترکات و تفاوت‌های بین کنشگران جهانی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Chinese Human Rights and the Liberal World Order

نویسنده [English]

  • Hossien Karimifard

Associate Professor, Department of International Relations, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Most scholars and researchers interested in China have researched about economic development, foreign policy, competition and cooperation between China and the United States and other major powers, and various scenarios for the transfer of power from the United States to China. An area that has received little attention is the issues related to democracy and human rights in China. The purpose of writing this article is to examine issues related to the place of human rights in domestic law and the country's approach to international legal order based on liberalism. The question of this article is: what components is China's approach to the liberal human rights order in the world based? The hypothesis of this article, which tries to prove it using analytical and explanatory methodology, is that China emphasizes the conditions and characteristics of each country by criticizing the liberal human rights order and the dual policy of the West. China's human rights order stems from the Beijing Consensus on multinational relations, economic relations between actors, and political differences and national and regional cultural diversity. From the perspective of China's executive elite, the common framework of this order is not based on homogenization and globalization that lead to hegemony, but on the simultaneous recognition of commonalities and differences between global actors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Rights
  • Democracy
  • China
  • Development

کتاب­نامه

الف- کتب و مقالات:

1- فارسی:

ارغوانی پیرسلامی، فریبرز، و فاطمه فروتن. «الگوی توسعه پکن؛ بررسی مبانی فکری و اندیشگی»، نشریه علمی توسعه راهبرد، شماره 51 (پاییز 1396): 143ـ173.
دانلی، جک. نظریه‌های حقوق بشر (نظریه‌ها و رویه‌ها). ترجمه حسین شریفی طرازکوهی. تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1380.
ذکریا، فرید. آینده آزادی؛ اولویت لیبرالیسم بر دمکراسی. ترجمه امیرحسین نوروزی. تهران: نشر طرح نو، 1385.
کرمی، جهانگیر. شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشردوستانه. تهران: وزارت امور خارجه، 1375.
خانی، محمدحسن، و محمد مسرور. «ظهور چین: چالش‌های ایالات متحده آمریکا در مواجهه با قدرت روزافزون چین در روابط بین‌الملل»، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل 1، شماره 24 (تابستان 1396): 159ـ183.

2- لاتین:

Fang, Ning. “Introduction: Democracy Takes Root in China. In: China’s Democracy Path”, China Insights, 1-12. Berlin, Heidelberg: Springer, January 2015. https://doi.org/10.1007/978-3-662-47343-61.

Ikenberry, John. “The Liberal International Order and its Discontents”, MillenniumJournal of International Studies 38, no. 3 (May 10, 2010): 509-521.

Fang, Ning. “Characteristics of Chinese Democracy: Unification of Protecting Rights and Centralizing Power. In China’s Democracy Path”, China Insights, 67-90. Berlin, Heidelberg: Springer, 2015. https://doi.org/ 10.1007/978-3-662-47343-6_4.
He, Baogang. “Working with China to Promote Democracy”, The Washington Quarterly 36, no. 1 (February 2013): 37-53.

ب- وبسایت­ها

Dams, Ties. “China and Liberal Values in International Relations, Opposing the Promotion of Democracy, Human Rights and Liberal Market Economy” (December 1, 2015): 18, https://www.clingendael.org/sites/default/ files/pdfs/China_and_Liberal_Values_in_International_Relations.pdf.
Nassel, Suzanne. “How to Stop the Export of Authoritarianism” (October 5, 2020), https://foreignpolicy.com/2020/10/05/how-to-stop-the-export-of-authoritarianism.
Rudt, Yulia. “Chinse human rights concept: main characteristics” (November 2014): 2-5, https://www.researchgate.net/publication/268277991_Chinese _human_rights_concept_main_characteristics.

Wan, Ming. “Human Rights in Chinese Foreign Relations Defining and Defending National Interests” (December 2001), https://www.jstor.org/ stable/j.ctt4cgh2z.

Chen, Jie. “CHINA’S CHALLENGE TO THE INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS REGIME” (2019): 8, https://nyujilp.org/wp-content/uploads/ 2019/09/NYI403.pdf.
Chen, jie. “Middle Class Without Democracy: Economic Growth and the Prospects for Democratization in China” (2013),
https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199841639.001.0001/acprof-9780199841639.
Klein, Bradley. “Democracy Optional: China and the Developing World's Challenge to the Washington Consensus” (January 2004), https://escholarship.org/uc/item/5g57c5bb.
Office of the Secretary of State, The Policy Planning Staff, “The Elements of the China Challenge” (2020), https://www.state.gov/wp-content/uploads/ 2020/11/20-02832-Elements-of-China-Challenge-508.pdf.

Tolchin, Martin. “HOUSE, BREAKING WITH BUSH, VOTES CHINA SANCTIONS” (June 30, 1989), https://www.nytimes.com/ 1989/06/30/ world/house-breaking-with-bush-votes-china-sanctions.html.

Dirlik, Arif. “Beijing Consensus: Beijing “Gongshi”. Who Recognizes Whom and to What End?”. Globalization and Autonomy Online Compendium (2006): 5, http://www.globalautonomy.ca/global1/position.jsp?index =PP_Dirlik_BeijingConsensus.xml.
Glass, Andrew. “House Sanctions Post-Tiananmen China, June 29, 1989” (June 2011), https://www.politico.com/story/2011/06/house-sanctions-post-tiananmen-china-june-29-1989-057928.
Amies, Nick. “EU's uneasy relationship with China endures 20 years on” (2009), https://www.dw.com/en/eus-uneasy-relationship-with-china-endures-20-years-on/a-4290281.
Chan, Phil C. W. “Human Rights and Democracy with Chinese Characteristics?” (January 2013): 669, https://www.unilu.ch/fakultaeten/rf/professuren/ luminati-michele/veranstaltungen/archiv/human-rights-and-democracy-with-chinese-characteristics-3217
CAPTCHA Image