نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق. دانشکده حقوق و علوم اجتماعی. دانشگاه تبریز. تبریز. ایران

چکیده

شهروندی از مفاهیم «قدیم» و «جدید» بشر است که در دنیای جدید، پیوسته موضوع دانش‌های گوناگون بوده است. در دهه‌های اخیر حوادثی رخ داده است که می‌تواند شاهدی بر وقوع تحول در مفهوم شهروندی دولت‌ملی به ‌شمار آید. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی به این سوال پاسخ داده است: شواهد مربوط به دگرگونی مفهومی در شهروندیِ دولت‌ملی چیست؟ در پاسخ به این سوال با استفاده از روش تحقیق: توصیفی – تحلیلی، این نتایج به دست آمده است: نخست؛ هرچند در دولت‌ملی، «شهروندی»، پیوند ذاتی با «تابعیت» پیدا کرده است اما در دهه‌های اخیر مشاهده می‌شود نشانه‌هایی از گسست در چنین پیوندی در حال به وجود آمدن است. دوم؛ گسست مذکور، نشانه بارزی بر رخنه در پیوند ذاتی میان دو مفهوم: شهروندی و تابعیت در دولت‌ملی به شمار می‌آید. سوم؛ گسست مذکور را می‌توان تحول بنیادین در برداشت از مفهوم شهروندی در فضای دولت‌ملی دانست به نحوی که این مفهوم از زمینه‌ها و فضای دولت‌ملی بیش از پیش در حال فاصله گرفتن است. چهارم؛ در وضعیت جدید، ناگزیر باید شهروندی را از دیدگاه جدیدی نگریست که می‌توان آن را امکان گذار از دولت‌ملی و ایستادن بر آستانه پست‌‌مدرنیسم فرض کرد یا دست‌کم می‌توان به وضعیت: «دولت‌ملی انعطاف‌پذیر» اشاره داشت. چنین دولتی، برخی از کارکردها و عناصرکلاسیک‌اش در آستانۀ گسستن است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hesitation in Citizenship and Nationality; Fields of Break in National State

نویسنده [English]

  • Ayat Mulaee

Assistant Prof. Department of Law. Faculty of Law & Social Sciences. University of Tabriz. Tabriz. Iran.

چکیده [English]

In recent decades, events have taken place that can be considered as evidence of change in the concept of citizenship of the national state. The present article answers this question by understanding such importance: What is the evidence for the conceptual transformation of national state citizenship? In response to this question, using the research method: descriptive-analytical, the following results have been obtained: First; Although in the national state, "citizenship" is inherently linked to "citizenship", in recent decades there have been signs of a break in such a connection. Second; This rupture is a clear indication of the challenge to the inherent link between the two concepts: citizenship and citizenship in the national state. Third; This rupture can be considered a fundamental change in the perception of the concept of citizenship in the national state, in a way, this concept is moving further and further away from the context and space of the national. Fourth; In the new situation, citizenship must inevitably be viewed from a new perspective Which can be considered as a possibility of passing from the national state and standing on the threshold of postmodernism, or at least, the status of a "flexible national state." Such a state, some of its classical functions and elements are on the verge of disintegration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizenship
  • Nationality
  • Postmodernism
  • Postmodern Citizenship
  • National State Citizenship
  • Human Rights

کتاب‌نامه

الف- فارسی:

آشوری، داریوش. دانشنامه سیاسی. چاپ ششم. تهران: انتشارات مروارید، 1373.
بشیریه، حسین. آموزش دانش سیاسی (مبانی علم سیاست نظری و تأسیسی). چاپ چهارم. تهران: مؤسسه نگاه معاصر، 1384.
توماس جونز، ویلیام. خداوندان اندیشه سیاسی. جلد 2. ترجمه علی رامین. تهران: نشر امیرکبیر، 1362.
سروری مقدم، مصطفی. «مروری بر تفاوت تابعیت شهروندی و دیگر واژگان شایع در ایران، بریتانیا، آمریکا و فرانسه.» فصلنامه مدرس علوم انسانی 8، شماره 3 (پاییز 1383): 1ـ15.
شریفی طرازکوهی، حسین. حقوق بشر، نظریه‌ها و رویه‌ها. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1380.
شریفی طرازکوهی، حسین. درآمدی بر شهروندی جهانی. تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1392.
شوالیه، ژاک. دولت پسامدرن. ترجمه سیدمجتبی واعظی. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1396.
فروند، ژولین. جامعه‌شناسی ماکس وبر. ترجمه عبدالحسین نیک‌گهر. تهران: نشر نیکان، 1362.
فضائلی، مصطفی، و موسی کریمی. حمایت از حقوق فرهنگی اقلیت‌های قومی در حقوق بین‌الملل. تهران: شهر دانش، 1394.
فلاح‌زاده، علی‌محمد. «نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر.» مجله حقوقی دادگستری 71، شماره 58 (بهار 1386): 47ـ64.
قاری سیدفاطمی، سیدمحمد. حقوق بشر در جهان معاصر. دفتر یکم. تهران: شهر دانش، 1390.
کاستلز، استفان، و آلیستر دیویدسون. مهاجرت و شهروندی. ترجمه فرامر تقی‌لو. چاپ اول. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1382.
منوچهری، عباس، و سیدمحمود نجاتی حسینی. «درآمدی بر نظریه شهروندی: گفت‌وگویی در فلسفه سیاسی هابرماس.» نامۀ علوم اجتماعی، شماره 29 (زمستان 1385): 1ـ28.
مولائی، آیت. قراردادهای اداری. تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1399.
میلر، دیوید. «حقوق بشر و شهروندی مقید به مرز.» فصلنامه راهبرد، شماره 23 (بهار 1381): 296ـ317.
هابرماس، یورگن. جهانی‌شدن و آینده دمکراسی: منظومه پساملی. ترجمه کمال پولادی. تهران: نشر مرکز، 1380.
هیوود، اندرو. مقدمه نظریه سیاسی. ترجمه عبدالرحمان عالم. چاپ سوم. تهران: نشر قومس، 1393.

ب- لاتین:

Basko, Tanya. “Human Rights and Citizenship: The Case of Mexican Migrants in Canada.” Citizenship Studies 8, no. 1 (2004): 1-23.
Bellamy, Richard. Citizenship: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2008.
Burchell, David. “Ancient Citizenship and its Inheritors.” In Handbook of Citizenship Studies, edited by Fatma Engin, and Bryan Turner, 87-104. London: Sage Publication, 2002.
Citizenship Law of the World. United Stated Office of Personnel Management Investigation Service (2001).
Curtin, Deane. “Ecological Citizenship.” In Handbook of Citizenship Studies, eds. Fatma Engin, and Bryan Turner, 293-304. London: Sage Publication, 2002.
Docquier, Frédéric, and Maurice Schiff. “Measuring Skilled Emigration Rates: The Case of Small States.” Discussion Paper Series, IZA DP No. 3388 (April 2008):1-33.
Marshall, Thomas Humphrey, and Tome Bottomore. Citizenship and Social Class. London: Pluto Press, 1992.
Miller, David. “Bounded Citizenship.” Printed in Cosmopolitan Citizenship, edited by Kimberly Hutchings, 60-80. London: Mac Milan Press, 1999.
McNamara, Luke. Human Rights Controversies: The Impact of Legal Form. London: Taylor & Francis Routledge, 2007.
Nash, Kate. “Between Citizenship and Human Right.” Sociology 43, no. 6 (December 2009): 1029-1045.
Smith, Rogers. “Modern Citizenship.” In Handbook of Citizenship Studies. edited by Fatma Engin, and Bryan Turner. London: Sage Publication, 2002.
 
CAPTCHA Image