نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق. دانشکده حقوق و علوم اجتماعی. دانشگاه تبریز. تبریز. ایران

چکیده

شهروندی از مفاهیم «قدیم» و «جدید» بشر است که در دنیای جدید، پیوسته موضوع دانش‌های گوناگون بوده است. در دهه‌های اخیر حوادثی رخ داده است که می‌تواند شاهدی بر وقوع تحول در مفهوم شهروندی دولت‌ملی به ‌شمار آید. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی به این سوال پاسخ داده است: شواهد مربوط به دگرگونی مفهومی در شهروندیِ دولت‌ملی چیست؟ در پاسخ به این سوال با استفاده از روش تحقیق: توصیفی – تحلیلی، این نتایج به دست آمده است: نخست؛ هرچند در دولت‌ملی، «شهروندی»، پیوند ذاتی با «تابعیت» پیدا کرده است اما در دهه‌های اخیر مشاهده می‌شود نشانه‌هایی از گسست در چنین پیوندی در حال به وجود آمدن است. دوم؛ گسست مذکور، نشانه بارزی بر رخنه در پیوند ذاتی میان دو مفهوم: شهروندی و تابعیت در دولت‌ملی به شمار می‌آید. سوم؛ گسست مذکور را می‌توان تحول بنیادین در برداشت از مفهوم شهروندی در فضای دولت‌ملی دانست به نحوی که این مفهوم از زمینه‌ها و فضای دولت‌ملی بیش از پیش در حال فاصله گرفتن است. چهارم؛ در وضعیت جدید، ناگزیر باید شهروندی را از دیدگاه جدیدی نگریست که می‌توان آن را امکان گذار از دولت‌ملی و ایستادن بر آستانه پست‌‌مدرنیسم فرض کرد یا دست‌کم می‌توان به وضعیت: «دولت‌ملی انعطاف‌پذیر» اشاره داشت. چنین دولتی، برخی از کارکردها و عناصرکلاسیک‌اش در آستانۀ گسستن است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hesitation in Citizenship and Nationality; Fields of Break in National State

نویسنده [English]

  • ayat mulaee

Assistant Prof. Department of Law. Faculty of Law & Social Sciences. University of Tabriz. Tabriz. Iran.

چکیده [English]

In recent decades, events have taken place that can be considered as evidence of change in the concept of citizenship of the national state. The present article answers this question by understanding such importance: What is the evidence for the conceptual transformation of national state citizenship? In response to this question, using the research method: descriptive-analytical, the following results have been obtained: First; Although in the national state, "citizenship" is inherently linked to "citizenship", in recent decades there have been signs of a break in such a connection. Second; This rupture is a clear indication of the challenge to the inherent link between the two concepts: citizenship and citizenship in the national state. Third; This rupture can be considered a fundamental change in the perception of the concept of citizenship in the national state, in a way, this concept is moving further and further away from the context and space of the national. Fourth; In the new situation, citizenship must inevitably be viewed from a new perspective Which can be considered as a possibility of passing from the national state and standing on the threshold of postmodernism, or at least, the status of a "flexible national state." Such a state, some of its classical functions and elements are on the verge of disintegration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizenship
  • Nationality
  • Postmodernism
  • Postmodern Citizenship
  • National State Citizenship. Human Rights
CAPTCHA Image