نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه مطالعات جهان و روابط بین‌الملل، دانشکدۀ روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران.

چکیده

جنگ به‌عنوان پدیده‌ای بشری، در درازنای تاریخ از معضلات فاجعه‌بار جامعه‌های انسانی بوده است. تلاش بعضی فیلسوفان به‌ویژه طی سدۀ اخیر، صرف محدودکردن جنگ‌ها با بهره‌گیری از حقوق انسان و اخلاق بوده است. برونداد این همکاری‌ نفی جنگ تهاجمی و موجّه و مشروع ‌دانستن جنگ دفاعی است. جان رالز با مطرح‌کردن اصول بنیادین نظری، ضمن تأکید بر حقوق بشر و اخلاق،کوشیده است گام‌های نوینی در جهت تحدید جنگ بردارد. این پژوهش برپایۀ فلسفۀ تحلیلی از رهگذر«تحلیل مفهومی» و«ارزیابی انتقادی»، به تحلیل آراء رالز دربارۀ اصول بنیادین جنگ‌عادلانه، دلایل ناموجه‌بودن جنگ تهاجمی و شرکت‌کردن در آن، دلایل موجه بودن جنگ دفاعی و پیوستن به آن می‌پردازد. نیز موضوع تَمَّرُد از شرکت‌کردن در جنگ و نیز روش‌های جنگ دفاعی در نظام‌های حکومتی گوناگون مورد بحث قرارگرفته است. نقد و ارزیابی آموزه‌های رالز در بررسی وضعیت‌های خاص جنگی، نشانگر وجود تناقض‌هایی میان نگرش واقع‌گرایانۀ وی و الزامات حقوقی و اخلاقی است. یافته‌های این پژوهش تناقض‌های زیر را آشکار می‌سازد: تجویز دخالت پنهان درکشورهای دیگر از سوی حکومت‌های دموکراتیک بر مبنای تأمین امنیت ملی، تجویز حمله به غیرنظامیان توسط دولتمردان در شرایط فوق‌العاده در راستای تأمین منافع نظام سیاسی، و موجه نامیدن بمباران آلمان توسط بریتانیا در جنگ جهانی دوم بر اساس قیود حقوقی و اخلافی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legitimacy of Defensive War in the Realm of the Idea of Pacificism, A Critique and Analysis of John Rawls’ Thought on the Laws and Mechanisms of a Just War

نویسنده [English]

  • Seyed Ali Mahmoudi

Associate Professor, Department of World Studies and International Relations, School of International Relations, Ministry of Foreign Affairs, Tehran, Iran.

چکیده [English]

War as a human phenomenon has been one of the catastrophic problems of human societies throughout history. Endeavors of some philosophers especially during contemporary century, being used to eliminate war by applying human rights and ethics. The output of this corporation is rejection of offensive war and accepting defensive war as justifiable and legitimate. John Rawls considering fundamental principles and emphasizing human rights and ethics, has made attempt to take new steps towards limitation of war. This research is based on analytic philosophy through “conceptual analysis” and “critical evaluation”. It has analyzed Rawls’ viewpoint on basic principles of Just war, reasons of offensive wars and taking part of it as unjustifiable, and reasons of defensive war and participation of it as justifiable. Furthermore, refusal of joining a war and also methods of defensive war in different systems of government are discussed. Critique and evaluation of Rawls’ doctrine on assessment of the specific situation indicate that there are contradictions between his realistic attitude and legal and moral obligations. So findings of the research reveal approval of hidden intervention in other countries by domestic governments based on national security, approval of attack on civilians by governors in emergency situations for the interest of political system, and justifying bombardment of Germany by Britain in Second Word War based on legal and moral constraints.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defensive War
  • Human Rights
  • Just War Doctrine
  • Law of People
  • Non-Intervention
  • Offensive War

کتاب­نامه

الف- فارسی:

بیگدلی، محمدرضا. حقوق بین‌الملل عمومی. تهران: نشر گنج دانش، 1376.
دورانت،  ویل. تاریخ تمدن، عصر ولتر. ترجمۀ سهیل آذری. جلد 9. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1369.
روسو، ژان‌ژاک. قرارداد اجتماعی. ترجمۀ غلامحسین زیرک‌زاده. تهران: شرکت سهامی چهر، 1347.
کانت، ایمانوئل. بنیاد مابعد الطبیعۀ اخلاق. ترجمۀ حمید عنایت و علی قیصری. تهران: انتشارات خوارزمی، 1369.
کلاوزویتس، کارل فون. در باب ماهیت جنگ. ترجمۀ مرضیه خسروی. چاپ 3. تهران: نشر روزگار نو، 1398.
گالی، و. ب.  فیلسوفان صلح و جنگ. ترجمۀ محسن حکیمی. ویراست 2. چاپ 2. تهران: نشر مرکز، 1391.
گنسلر، هری جی. درآمدی جدید به فلسفۀ اخلاق. ترجمۀ حمیده بحرینی. ویراست 2. چاپ 5. تهران: نشرآسمان خیال، 1395.
محمودی، سیدعلی. فلسفۀ سیاسی کانت، اندیشۀ سیاسی در گسترۀ فلسفۀ نظری و فلسفۀ اخلاق. چاپ 3. تهران: نشر نگاه معاصر ، 1395.
محمودی، سیدعلی. درخشش‌های دموکراسی: تأملاتی در اخلاق سیاسی، دین و دمکراسی لیبرال. تهران: نشر نگاه معاصر، 1393.
محمودی، سیدعلی. نظریۀ آزادی در فلسفۀ سیاسی هابز و لاک. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1377.
محمودی، سیدعلی. «کنشگریِ قانونی و صلح‌آمیز در نافرمانی مدنی: نافرمانی مدنی در نظریۀ عدالت جان رالز»، فصلنامه دولت‌پژوهی 5، شماره 18 (تابستان 1398): 1ـ37.

ب- لاتین:

Bullock, Alan, and Oliver Stallybrass. The Fontana Dictionary of Modern Thought. Glasgow: Fontana- Collins, 1986.
Horton, John. “Political Philosophy and Politics.” In What is Politics? edited by Adrian Leftwich. The Activity and its Study, Oxford: Basil Blackwell, 1986.
Kant, Immanuel. “Perpetual Peace: A Philosophical Sketch.” In Kant: Political Writings. Translated by H. B. Nizbet, edited by H. S. Reiss. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
Locke, John. Second Treatise of Government. ed. with intro. C. B. MacPherson. Hackett Publishing Company, Inc, 1980.
Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary. Tenth edition. Merriam-Webster, Incorporated,
Springfield, Massachusetts, U.S.A, 1996.
Raphael, D. D. Problems of Political Philosophy. Revised Edition. London: MacMillan, 1983.
Rawls, John. A Theory of Justice. Oxford: Oxford University Press, 1986.
Rawls, John. Political Liberalism. Colombia: University Press, 1993.
Rawls, John. The Law of Peoples. Harvard University Press, 1999.
Thackrah, John Richard. Politics. London: Heinemann, 1987.
Walzer, Michael. Just and Unjust Wars, A Moral Argument with Historical Illustrations. Fourth Edition. NewYork: Basic Books, 2006.
 
CAPTCHA Image