نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استادیار دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

با وجود مزایای مختلفِ «هوش مصنوعی» در زندگی روزمرۀ بشر، جهان شاهد آثار نامطلوب ناشی از توسل به آن در حوزه‌های متعدد ازجمله امنیت شغلی قشر ضعیف و آسیب‌پذیرِ جامعه به دلیل خودکارنمودن برخی مشاغل بوده است؛ موضوعی که می‌تواند نقض یکی از حقوق بنیادین بشری، یعنی حقِ کار را با خود به همراه داشته باشد، اما طبق مفاد منشور بین‌المللی حقوق بشر، دولت‌ها نه‌تنها وظیفه دارند حق بهره‌مندی از کار شایسته را اجرا و تأمین نمایند، بلکه باید از ایجاد هر گونه مانع در فرآیند بهره‌مندی از این حق نیز خودداری کنند. ازاین‌رو پرسش اصلی آن است که در تقابل میان منافع ناشی از توسل به هوش مصنوعی و حق بنیادین بر کار و داشتن  امنیت شغلی چه باید کرد؟ مسلّم است با توجه به تعهداتی که دولت‌ها در راستای تأمین و اجرای حقِ کار دارند، باید ضمن فراهم‌نمودن شرایط لازم جهت تأمین رفاه و موقعیت شغلی جدید برای افرادی که به دلیل خودکارشدن برخی مشاغل، شغل خود را از دست داده‌اند، امکاناتی را فراهم کنند که آموزش‌های لازم در جامعه جهت آشنایی هر چه بیشتر با هوش مصنوعی و کاربردهای آن با هدف افزایش بهره‌وری این فناوری نوین در جامعه برقرار گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Artificial Intelligence and Challenges Ahead on the Base of International Human Rights; with the Emphasis on Right to Work

نویسندگان [English]

  • Anahita Seifi 1
  • Najmeh Razmkhah 2

1 Assistant Professor, Faculty of Social Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Faculty of Law and Social Science, Payam Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Despite the various benefits of Artificial Intelligence in human life, the world has witnessed the adverse effects of resorting to it, in various areas, include the breach of right to work and work security of poor and vulnerable people, due to automate some jobs. This situation can lead to breach of the right to work, as a fundamental human rights. But according to the International Charter of Human Rights, governments not only have a duty to enforce and ensure the right to work, but also must refrain to obstruct the process of exercising theses rights. Therefore, the main question is about the solution which can be find to resolve the conflict between, the benefits of Artificial Intelligence on one hand and the right to work and job security, on the other hand. It is certain that, given the obligations of states about the enforcement of right to work, they should provide welfare and new job for the people that have lost their job due to automation and provide facilities to establish necessary training about AI in order to increase the productivity of this new technology in the community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial Intelligence
  • Bias
  • Right to Work
  • Job Security

کتاب­نامه

الف) کتب و مقالات

الف-1: منابع فارسی

اقبالی، کیوان. نسبت میان توسعه و حق بر تعیین سرنوشت در هزاره سوم. چاپ اول. تهران: خرسندی، 1399.
تودارو، مایکل. توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی. جلد 1. تهران: سازمان برنامه و بودجه، 1369.
سن، آمارتیا. توسعه به مثابه آزادی. ترجمه وحید محمودی. چاپ چهارم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1394.
 شایگان، فریده. حق توسعه. تهران: نشر گرایش، 1388.
عسکری، پوریا، و امیرساعد وکیل. نسل سوم حقوق بشر: حقوق همبستگی. تهران: انتشارات دانشگاهی، 1383.
 عزیزی، ستار. حمایت از اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل. چاپ دوم. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1394.
حبیب‌زاده، توکل، و حافظه سیفی. «تأثیر حکمرانی مطلوب بر اجرایی شدن حق بر توسعه با تأکید بر بعد ملی»، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی 18، شماره 62 (تابستان 1392): 11-38.
سلیمی ترکمانی، حجت. «حق بر توسعه به مثابۀ حقّی بشری در گسترۀ حقوق بین‌الملل انرژی»، مطالعات حقوق انرژی 4، شماره 2 (پاییز 1397): 405-426.
 https://dx.doi.org/10.22059/ JRELS.2019.259813.210/
سلیمی ترکمانی، حجت. «حقوق بین‌الملل توسعه پایدار: از آرمان تا واقعیت»، دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی (دانش و توسعه سابق) دوره جدید، شماره 2 (بهمن 1391): 45-73.
https://dx.doi.org/10.22066/CILAMAG.2004.18026
سنگوپتا، آرجون. «حق توسعه در نظریه و عمل»، ترجمه منوچهر توسلی جهرمی. مجله حقوقی بین‌المللی 21، شماره 30، (خرداد 1383): 179-250.
 https://dx.doi.org/10.22066 /CILAMAG.2004.18026
فراهانی‌فرد، سعید. «توسعه پایدار بر محور عدالت»، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی 5، شماره 19، (دی 1384) 91-122.
صلح‌چی، محمدعلی، و رامین درگاهی. «بررسی ماهیت حقوق همبستگی: حقوق جمعی یا مردمی»، پژوهش حقوق عمومی 15، شماره 41 (زمستان 1392): 143-168.

الف-2: منابع لاتین

Bunbongkarn, Suchit. “The Role of Civil Society in Democratic Consolidation in Asia”, in Growth& Governance in Asia, edited by Yoichiro Sato, 137-144. Honolulu: Asia-Pacific Center for Security Studies, 2004.
De Feyter, Koen. “Indigenous Peoples.” in Realizing the Right to Development, Essays in Commemoration of 25 Years of the United Nations Declaration on the Right to Development, edited by OHCHR, 159-169. New York and Geneva: OHCHR, 2013.
Sengupta, Arjun. “Conceptualizing the Right to Development for the Twenty-first Century”, in Realizing the Right to Development: Essays in Commemoration of 25 Years of the United Nations Declaration on the Right to Development, edited by OHCHR, pp.67-87. New York and Geneva: OHCHR, 2013
Steiner, Henry J and Alston, Philip. International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals. Third Edition. Oxford: Oxford University Press, 2008.
Cooke, Martin; Francis Mitrou; David Lawrence; Eric Guimond & Beavon, Dan. “Indigenous Well-being in Four Countries: an Application of the UNDP'S Human Development Index to Indigenous Peoples in Australia, Canada, New Zealand, and the United States”, BMC International Health and Human Rights 7, no. 9 (2007): 1-11. https:// doi: 10.1186/1472-698X-7-9
Liviu Ivana, Adrian and Claudia Anamaria Iov. “Minority Issues at the End of the 20th Century and the Beginning of the 21th Century. Case Study: The Hungarian Minority from Romania”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, no. 92 (2013): 426-431.
Magallanes, Catherine J Iorns. “Dedicated Parliamentary Seats for Indigenous Peoples: Political Representation as an Element of Indigenous Self-Determination”, Victoria University of Wellington Legal Research Papers 7, Issue. 5 (2017): 1-36.
Nanda, Ved P. “Self Determination and Secession under International Law.” Denver Journal of International Law& Polictics 29, no. 4 (2001): 305-326.

ب) اسناد

A/HRC/30/26, Promotion, Protection and Implementation of the Right to Participate in Public Affairs in the Context of the Existing Human Rights Law: Best Practices, Experiences, Challenges and Ways to Overcome Them, Geneva: OHCHR, 2015.
Alfararghi, Saad, A/HRC/39/51, Second Report of the Special Rapporteur on the Right to Development, New York and Geneva: Human Rights Council, 2018.
Akram, Zamir, A/HRC/36/35, Report of the Working Group on the Right to Developmnt on its Eighteenth Session, Geneva, Human Rights Council, 2017.
Capotorti, Francesco, E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1, Study on the Rights of Persons Belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, Special Rapporteur to Carry out a Study on the Rights of Persons belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, Geneva: UN. Subcommission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, 1977.
CHR, E/2573, Report of the Tenth Session, Supplement No.7, New York: Commission on Human Rights, 1954
Dandan, Virginia, A/69/366, Second Report of the Independent Expert on Human Rights and International Solidarity, New York: General Assembly, 2014.
Dembri, Mohammad-Salah, E/CN.4/2001/26, the Right to Development, Report of the Open-Ended Working Group on the Right to Development, Geneva: Commission on Human Rights Fifty-Seventh Session, 2001.
Martinez-Cobo, José, E/CN.4/Sub.2/1983/21/Add.8, Study of the Problem of Discrimination against Indigenous Populations: Final Report, submitted by the Special Rapporteur José Martinez-Cobo, Commission on Human Rights, New York: UN Sub Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, 1983.
Magyari, Nandor, LetiTia Mark, Hajnalka Harbula and Eniko Magyari-Vincze, Country Report on Ethnic Relations: Romania, Budapest: the Central European University, 2008.
Protsyk, Oleh, Representation of minorities in the Romanian parliament, promoting inclusive parliaments: The representation of minorities and indigenous peoples in parliament, New York: United Nations Development Programme, 2010.
Radu, Marieta, Romania: the Promoting the Social Inclusion of Roma, Brussels: European Commision, 2011.
Morrica, Valerie, Malte Johann, Sabina Anne Espinoza, Sandor I. Karacsony, Romania Systematic Country Diagnostic, Background Note: Roma Inclusion, WashingtonD.C: The World Bank Group, 2018.
Salomon, Margot E and Arjun Sengupta, the Right to Development: Obligations of States and the Rights of Minorities and Indigenous Peoples, Issues Papers, London: Minority Rights Group International, 2003.
Sengupta, Arjun, E/CN.4/2001/WG.18/2, Third Report of the Independent Expert on the Right to Development, Mr. Arjun Sengupta, Submitted in Accordance with Commission Resolution 2000/5, New York: Commission on Human Rights, 2001.
ACHPR, Case of Centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group International on behalf of the Endorois Welfare Council v. The Republic of Kenya, Communication No. 276/2003, 25 November 2009.
ACHPR, African Commission on Human and Peoples’ Rights v Republic of Kenya, Application No. 006/2012, 26 May 2017.
IACHR, Case of Yatama v. Nicaragua, Series C, No. 127, Judgment of 23 June 2005
IACHR, Case of Saramaka People v. Suriname, Series C, No. 172, Judgment of 28 November 2007.
PCIJ, The Greco-Bulgarian Communities, Advisory Opinion of 31 July 1930.
Declaration on the Right to Development, A/RES/41/128, 4 December 1986.
New Zealand Resource Management Act 1991.
New Zealand Te Ture Whenua Maori Act 1993.
Romania's Constitution of 1991 with Amendments through 2003.
New Zealand Public Health and Disability Act 2000
The Indigenous and Tribal Peoples Convention (No. 169), 76th ILC session, 27 June 1989.
Koti, Tepara. “Who are our Māori Members of Parliament now?” Accesed: 2021/08/20 https://www.teaomaori.news/who-are-our-maori-members-parliament-now
CAPTCHA Image