نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه مفید

چکیده

مقصود از «صلح جهانی» وضعیتی است که در آن همة افراد، گروه‌ها و ملّت‌ها با حفظ کرامت انسانی خود از زندگیِ همراه با عدالت، امنیت، مدارا و همکاری به عنوان یک «حق» برخوردارند؛ و در تعیین سرنوشت خویش و در راستای حفظ این وضعیت در جهان فعالانه مشارکت می‌کنند. ایمانوئل کانت، به عنوان پدر لیبرالیسم، از بنیانگذاران تجدد و یکی از مؤثرترین فیلسوفان دوران مدرن محسوب می‌شود. نظریة نظام‌مند صلح کانت بر فلسفة اخلاق و فلسفة عمومی وی تکیه می‌زند. این در حالی است که نظریات صلح در اندیشة سیاسی اسلامی، در دو بُعد فلسفة سیاسی و فقه سیاسی، انسجام چندانی ندارد. در عین حال، به شکل کلی می‌توان گفت تشابه نظریة صلح در اسلام با نظریة صلح کانت، صوری، و تفاوت‌های آن‌ها بنیادین است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

World Peace: The Comparison between Kantian Viewpoint and the Islamic Perspective

نویسنده [English]

 • Seyed Sadegh Haghighat

Professor, Department of Political Science, Mofid University

چکیده [English]

The meaning of "World Peace" is a situation in which all individuals, groups and nations while preserving their human dignity, have a life of justice, security, tolerance and cooperation as a "right"; and participate actively in determining their destiny and maintaining this situation in the world.
Immanuel Kant, as the father of liberalism, is considered one of the founders of modernity and the most influential philosophers of modern times. The systematic theory of Kantian peace leans on his ethics and general philosophy.
Whereas, Peace theories in Islamic political thought, in the two political philosophy and political jurisprudence aspects, have no cohesion.
However, in general it can be said that the similarity between peace theory in Islam and the Kantian peace theory are superficial, and the differences are fundamental.

کلیدواژه‌ها [English]

 • World Peace
 • Kant’s Political Philosophy
 • Islamic Political Philosophy
 • Political Jurisprudence
 • Epistemology
 • Presidential Government
 1.  

  1. امام علی (ع) (1382)، نهج البلاغه، ترجمة محمد دشتی، چاپ اول، قم: انتشارات اسوه.
  2. پوپر، کارل (1380)، جامعه باز ودشمنان آن، ترجمة عزت الله فولادوند، چاپ سوم، تهران: انتشارات خوارزمی.
  3. حقیقت، سید صادق (1387)، «راه سوم: دیدگاه حداکثری، حداقلی و همروی به فقه سیاسی»، مجلهشهروندامروز.
  4. حقیقت، سید صادق (1391)، «دین و حقوق بشر نحیف و فربه»، مجله حقوق بشر، ش14، صص51-66.
  5. رورتی، ریچارد (1384)، فلسفه و امید اجتماعی، ترجمة عبدالحسین آذرنگ و نگار نادری، تهران: نشر نی.
  6. صانعی دره بیدی، منوچهر ( 1384 الف)، رشد عقل، تهران: انتشارات نقش و نگار.
  7. صانعی دره بیدی، منوچهر ( 1384 ب)، جایگاه انسان در اندیشه کانت، تهران: انتشارات ققنوس.
  8. کانت، ایمانوئل (1380 الف)، فلسفه حقوق، ترجمة منوچهر صانعی دره بیدی، تهران: انتشارات نقش و نگار.
  9. کانت، ایمانوئل (1380 ب)، فلسفه فضیلت، ترجمة منوچهر صانعی دره بیدی، تهران: انتشارات نقش و نگار.
  10. کانت، ایمانوئل (1380 ج)،صلح پایدار، ترجمة محمد صبوری، تهران: نشر به باوران.
  11. کانت، ایمانوئل (1384)، معنای تاریخ کلی در غایت جهان وطنی، ترجمه و شرح منوچهر صانعی دره‌بیدی، تهران: انتشارات نقش و نگار.
  12. کانت، ایمانوئل (1384)، نقد عقل عملی، ترجمه انشاء‌الله رحمتی، تهران: نورالثقلین.
  13. محمدرضایی، محمد (1379)، تبیین و نقد فلسفه اخلاق کانت، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
  14. محمودی، سیدعلی (1384)، فلسفة سیاسی کانت، تهران: نگاه معاصر.
  15. مصباح یزدی، محمدتقی (1383)، جنگ و جهاد در قرآن، قم: انتشارات مؤسسه امام خمینی.
  16. مصباح یزدی، محمدتقی (1370)، آموزش فلسفه، جلد 1، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
  17. مصباح یزدی، محمدتقی، روزنامه آفتاب یزد، (05/03/1380).
  18. مطهری، مرتضی (1357)، جهاد، قم: انتشارات صدرا.
  19. منتظری، حسینعلی (1379)، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمة محمود صلواتی، جلد 1، تهران: نشر سرایی.
  20. نیکفر، محمدرضا (1383 الف)، «مفهوم صلح»، نشریه نگاه نو، ش 63.
  21. نیکفر، محمدرضا (1383ب)، «کانت و مسئله صلح پایدار»، نشریه نگاه نو، ش 64.
  22. هگل، ویلهلم فردریش (1378)، عناصر فلسفه حق، ترجمة مهبد ایرانی‌طلب، تهران: انتشارات پروین.
  23. تبریزی، میرزا جواد (1410ق)، منهاج الصالحین، جلد1، قم: مهر.
  24. Guyer, Paul (2006). Kant, London and New York: Routledge.
  25. Haghighat, Seyed Sadegh (2010). “Jihad from a Shi'a Hermeneutic Perspective”, in: Bas de Gaay Fortman (and others) (Editors), Hermeneutics, Scriptural Politics, and Human Rights: Between Text and Context, London: Palgrave Macmillan.
  26. Kant, Immanuel (1997). Lectures on Ethics, Cambridge: Cambridge University Press.
  27. Kuehn, Manfred (2001). Kant: A Biography, Cambridge: Cambridge University Press.
CAPTCHA Image