نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده

تأثیرات تغییرات اقلیم در دهه‌های گذشته بسیار بزرگ بوده و توجه به این پدیده موجب انجام اقدامات معمول بین‌المللی از قبیل برگزاری کنفرانس، تشکیل نهادهـا و تنظیم اسناد گردیده است. در ایـن بین، کشورهای کمتر توسعه‌یافته از امکانات کمتری برای مقابله با این تغییرات برخوردار و در نتیجه آسیب پذیر‌ترند. منطقه آفریقا با توجه به شرایط اقلیمی خاص خود بیشترین آسیب را متحمل شده و هم اکنون بالاترین جمعیت پناهندگان ناشی از خشکسالی، سیل و دیگر تغییرات اقلیم، را دارا است. اگرچه در این قاره حرکتی فزاینده برای حمایت حقوقی از آسیب دیدگان تغییرات اقلیم به ویژه زنان به وجود آمده و در معاهـدات منطقـه‌ای نمـود یافتـه است، اما ناهماهنگی میان کشورها و عدم پذیـرش مسئولیت از سـوی کشورهای توسعه‌یافته به عنوان اصلی‌ترین عاملان پدید آمدن تغییرات اقلیم، چالش‌های جدی را پیش روی حمایت‌های حقوقی از جمعیت بزرگ آوارگان و پناهندگان ناشی از این تغییرات، بالاخص زنان و کودکان، قرار داده است. از آنجا که حمایت مؤثر از مهاجران و آوارگان زیست محیطی نیازمند دغدغه و مسئولیت مشترک میان دولت­هاست، استناد به اصل «مسئولیت مشترک اما متفاوت» یکی از مهم‌ترین تکیه‌گاه‌های حقوقی در جهت تقسیم مسئولیت بار ناشی از جا به جایی این افراد به شمار می‌رود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Investigation on Legal Protection for Women Victims of Climate Change; Studying African Regional Documents

نویسندگان [English]

 • Nasrin Mosaffa 1
 • Saeedeh Mokhtarzade 2

1 Associate Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran

2 M.A. of International Law

چکیده [English]

In recent decades, paying attention to the subject of Climate Change and its destructive effects on different countries around the world have caused regular activities as holding international conferences, and ratifying some international documents. Developing and non-developed countries have less facilities and infrastructures to protect themselves from climate change effects and are more vulnerable. Moreover, African countries due to their climate conditions are the most vulnerable. Even more, they have the main population of climate refugees. Although an increasing effort in Africa has resulted in more legal protection for victims of climate change especially women as the most volunrable people, and has been appeared in many regional treaties, but inconsistency and denial of responsibilities from developing countries have caused serious challenges for long term legal-protection of environmental refugees and displacements, especially women and children who are the most vulnerable of climate change victims. Since a sufficient protection of these people requires a common concern and responsibility between states, referring to the "common but different responsibility" principle is one of the most important legal pillar for burden sharing of the massive climate – change movements.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Refuge
 • Climate change
 • Women's Law
 • Displacement
 • International Law
 1.  

  1. بیگ‌زاده، ابراهیم؛ مریم افشاری (1390)، «تغییرات آب وهوایی و پناهندگان زیست محیطی در حقوق بین الملل»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، ویژه‌نامه شماره 6، صص191-219.
  2. پورخاقان شاه‌رضایی، زینب (1394)، «بررسی تغییرات آب و هوایی در نظام بین‌المللی حقوق‌بشر»، فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد، دوره 6، شماره 21، صص 127-148.
  3. عبدالهی، محسن (1389)، «تغییرات آب و هوایی: تأملی بر راهبردها و تدابیر حقوقی سازمان ملل متحد»، فصلنامه حقوق، دوره 40، شماره 1، صص 193-213.
  4. کیهان‌لو، فاطمه (1390)، پناهندگی نظریه‌ها و رویه‌ها، تهران: انتشارات جنگل جاودانه.
  5. گزیده اسناد بین المللی حقوق بشر (1384)، تهران: مرکز مطالعات حقوق بشر و برنامه عمران ملل متحد.
  6. مصفا، نسرین (1384)، «در جستجوی حمایت بیشتر پروتکل زنان منشور حقوق بشر و مردم آفریقا»، مجله مطالعات آفریقا، شماره 12، صص 43-66.
  7. AU Documents (2009). KAMPALA convention: African Union Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa, Adopted by the Special Summit of the Union, October 22th, Kampala, Uganda.
  8. Costanza, Robert and others (2011). Migration and Global Environmental Change, Foresight.
  9. IRIN/OCHA (2005). “Broken Bodies, Broken Dreams: Violence against Women Exposed”.
  10. Kolmannskog, Vikram (2009). “Climate Change, disaster, displacement and migration. Initial evidence from Africa”, research paper No: 180.
  11. Migration and Environment (2007), 1 November, MC/INF/288.
  12. Morissey, james (2009). “Environmental Change and Forced Migration, Refugee Studies Center, London:University of Oxford.
  13. Myers, N (2002). “Environmental Refugees: A Growing Phenomenon of the 21st Century”, in: Philosophical Transactions, Royal Society Load. D. Phil. Trans. R. Soc. Lond. B.
  14. Nishimura, Lauren (2015). “Climate Change Migrants’: Impediments to a Protection Framework and the Need to Incorporate Migration into Climate Change Adaptation Strategies”, International Journal of Refugee Law, No. 27.
  15. Conference of the Parties (COP) (2015), Twenty-first session, 30 November - 11 December, Paris.
  16. UNFPA, UN Publications (2006). Women and International Migration, State of world population, New York: United Nations Population Fund.
  17. UNHCR, UN Documents (1951). “The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees”, Article 1.
  18. UNHCR, UN publication, (2008) Climate change and forced migration, Etienne Piguet, Switzerland.
  19. UNHCR, UN Publications (2009). “Somalia Refugee Emergency in Kenia”, Regional Bureau for Africa UNHCR HQ Geneva, 20th August.
  20. UN Doc / S / Res 1261 – 25 Aug 1999
  21. UN Doc / S / Res / 1325 – 20 Oct 2000
  22. UN Doc/ S / Res 1314 – 11 Aug 2000
  23. UN Doc / S / Res / 1379 – 20 Nov 2001
  24. UN Doc / S / Res / 1460 – 30 Jan 2003
  25. UN Doc / S / Res / 1539 – 22 Ap 2004
  26. UN Doc/ S/ Res/ 1612 – 25 July 2005
  27. UN Doc / S / Res/ 1882 – 4 Aug 2009
  28. www.unfccc.int, United Nations climate change Conference Cancun cop 16 – cmp 6 – Mexico 12/10/2010
  29. www.un.org/en/ecosoc/docs/dec2003.asp, Elimination of Violence against Women; Doc No. 2003/251 – 23 Jul 2003, Also: (E/CN.4/2003/75 and Corr.1 and Add.1-2)
  30. www.iom.int/jahia/jahia/copenhagen-and-beyond
  31. www.iom.int/difinitionalissues, Date accessed 2014
CAPTCHA Image