نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه مازندران

چکیده

انسان‌ها به منظور دستیابی به صلح و جلوگیری از خشونت به عنوان آرزوی دیرین خود، تاکنون شیوه‌های مختلفی را آزموده‌اند که از جمله می‌توان به تقویت وجدان فردی، قانونگذاری، تأسیس نهادهای مجری قانون، تأسیس نهادهای مدنی و بین‌المللی اشاره نمود. گرچه توجه به چنین مواردی از اهمیت اساسی برخوردار است و می‌تواند به کاهش خشونت کمک نماید، اما تاکنون در عرصه عمل هرگز نتوانست به ایجاد صلح پایدار و جلوگیری از تضییع حقوق افراد بشر بیانجامد. در این میان، یکی از شیوه‌هایی که می‌تواند به طور قابل توجه‌ای به کاهش خشونت‌ها کمک نماید و امروزه تحت تأثیر گسترش فضای جهانی و تعامل میان افراد و ملت‌ها نیز بیشتر از سوی محافل علمی مورد توجه قرار گرفته است، «گفتگو» می‌باشد. گفتگو و یا عقلانیت بین‌الاذهانی با تأکید بر هم زبانی در مقابل عقلانیت ابزاری، زمینه‌های صلح، تفاهم و قدرت مبتنی بر توافق و اجماع را در مقابل قدرت مبتنی بر سلطه و خشونت فراهم می‌سازد. آنچه در این مقاله به بررسی آن خواهیم پرداخت، رابطه میان قدرت به عنوان یک امر کلی و دارای شمولیت (که همه حوزه و سطوح فردی و جمعی را در بر می‌گیرد) با گفتگوست و اینکه چگونه این فرآیند می‌تواند به ایجاد صلح کمک نماید. در این باره دیدگاه اندیشمندان مختلف را در رابطه با اهمیت و آثار گفتگو مورد تحلیل قرار داده و در نهایت مدلی از قدرت مبتنی بر اجماع و گفتگو را که می‌تواند به صلح پایدار (چه در عرصه داخلی و چه جهانی) بیانجامد ارائه خواهیم نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Power, Dialogue and Peace

نویسنده [English]

 • Mahdi Rahbari

Associate professor of Political Science, Mazandaran University

چکیده [English]

In order to achieve peace and prevent violence as their longtime dream, human beings have tested various ways so far, including the strengthening of individual conscience, legislation, establishment of law enforcement institutions and establishments of international and civil institutions. However, consideration of such cases is essential and can help reduce violence, but in practice it has never been able to build lasting peace and prevent violations of rights of individual beings. Meanwhile, one of the ways that can significantly contribute to reducing violence -and is considered more by scientific circles because of the global atmosphere spread and interaction between people and nations- is “dialogue ".
What will be discussed in this article is the relationship between power - as a general and widespread matter that includes all individual and … areas and levels- and dialogue, and that how this process can help build peace.
In this regard the views of different scholars about the importance and impacts of dialogue will be analyzed and finally, a model for power based on consensus and dialogue - that could create lasting peace both domestically and globally - will be presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • power
 • Politics
 • Dialogue
 • peace
 • Consensus
 • democracy
 • Violence
 1.  

  1. آرنت، هانا (1359)، خشونت، ترجمة عزت الله فولادوند، تهران: انتشارات خوارزمی.
  2. احمدی، بابک (1372)، «خرد هرمنوتیک»، کلک، شمارة 38، صص 10-21.
  3. احمدی، بابک (1374)، کتاب تردید، تهران: نشر مرکز.
  4. انصـاری، منصـور(1379)، هانا آرنت و فلسفة سیاسـی، تهران: نشر مرکز.
  5. بشیریه، حسین (1372)، «هابرماس، نگرش انتقادی و نظریة تکامل»، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شمارة 73-74.
  6. بشیریه، حسین (1379)، نظریه‌های فرهنگ در قرن بیستم، تهران: مؤسسه فرهنگـی آینده‌پویان.
  7. بودریار، ژان (1376)، نقد عقل مدرن (گفتگو با رامین جهانبگلو)، ترجمة حسین سامعی، تهران: نشر مرکز.
  8. پالمر، مونتی و ... (1372)، نگرشی جدید به علم سیاست، ترجمة منوچهر شجاعی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
  9. پایا، علی (1381)، گفتگو در جهان واقعی، تهران: طرح نو.
  10. پوپر، کارل (1377)، جامعه باز و دشمنان آن، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران: خوارزمی.
  11. تودوروف، تزوتان (1377)، منطق گفتگوی میخائیل باختین، ترجمة داریوش کریمی، تهران: نشر مرکز.
  12. حاجیانی، ابراهیم (1381)، «گفتگوی بین فرهنگی و انسجام ملی»، فصلنامة مطالعات ملی، شمارة 12.
  13. جهانبگلو، رامین (1374)، مدرنیته، دموکراسی و روشنفکران، تهران: نشر مرکز.
  14. دال، رابرت (1378)، درباره دموکراسی، ترجمة حسین فشارکی، تهران: انتشارات شیرازه.
  15. داوری اردکانی، رضا (1374)، «هرمنوتیک و فلسفه معاصر»، نامة فرهنگ، شماره 18، صص 54-61.
  16. ریکور، پل (1373)، زندگی در دنیای متن، ترجمة بابک احمدی، تهران: نشر مرکز.
  17. ژاندرون، ژولی سادا (1378)، تساهل در تاریخ اندیشه غرب، ترجمة عباس باقری، تهران: انتشارات نی.
  18. علیخواه، فردین (1376)، «کنش ارتباطی و زبان در اندیشة هابرماس»، راهبرد، شمارة 13.
  19. عبداللهیان، حمید (1381)، «عقلانیت و استدلال : گفتگو در میان نسل‌های جدید»، فصلنامة مطالعات ملی، شمارة 12، صص 7-26.
  20. فری، لوک (1376)، نقد عقل مدرن (گفتگو با رامین جهانبگلو)، ترجمة حسین سامعی، تهران: نشر مرکز.
  21. فولادوند، عزت‌الله (1376)، خرد در سیاست، تهران: طرح نو.
  22. کروت، آلن فینکل (1375)، شکست اندیشه، ترجمة عباس باقری، تهران: فرزان روز.
  23. کینگل، هانسن فان (1380)، «نقش دانشگاه در ایجاد فرهنگ تفاهم»، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره171و172، صص 42-49.
  24. کیویستو، پیتر (1392)، اندیشه‌های بنیادی در جامعه‌شناسی، ترجمة منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
  25. گادامر، هانس گئورگ (1382)، آغاز فلسفه، ترجمة عزت‌الله فولادوند، تهران: انتشارات هرمس.
  26. لاکلاو، ارنست (1377)، «گفتمان»، مجله گفتمان، شمارة 2.
  27. منصورنژاد، محمد (1381)، «گفتگو و برخورد اندیشه‌ها»، گزارش گفتگو، شمارة 27.
  28. معینی علمداری، جهانگیر (1381)، «معرفی کتاب منطق گفتگویی میخائیل باختین»، فصلنامة مطالعات ملی، شمارة 12، صص 161-176
  29. محمودیان، محمد رفیع (1379)، «عقل مدرن: از خرد عملی تا خرد خودبافتی و دیگربافتی»، نامة فلسفه، شمارة 1.
  30. مهدی‌زاده، محمد (1381)، «رهیافت‌های نظری گفتگوی بین فرهنگ‌ها»، فصلنامة مطالعات ملی،شمارة 12، صص 91-116.
  31. نظام بهرامی، کمیل (1381)، «گفتگو در اندیشة یورگن هابرماس»، فصلنامة مطالعات ملی، شمارة13، صص 89-108.
  32. نیکولسکی، الکساندرف (1365)، ریاضیات ( محتوا، روش و اهمیت آن)، ترجمة پرویز شهریاری، تهران: انتشارات توکا.
  33. واتیمو، جیانی (1374)، پسامدرن، جامعة شفاف؟، ترجمة مهران مهاجر، تهران: نشر مرکز.
  34. ویلا، دانار (1376)، «پسامدرنیسم و حوزه عمومی»، ترجمة منصور انصاری، مجلة اطلاعات سیاسی اقتصادی، شمارة 122-121.
  35. هال، هنری (1369)، تاریخ فلسفه و علم، ترجمة عبدالحسین آذرنگ، تهران: انتشارات سروش.
  36. هابرماس، یورگن (1376)، «حقیقت و حقانیت»، ترجمة رضا سلحشور، نقد کتاب، شمارة 4.
  37. هابرماس، یورگن (1376)، «دین و خشونت»، کیان، سال هشتم، شمارة 45.
  38. یتمن، آنا (1381)، تجدید نظرهای فرا مدرنی در سیاست، ترجمة مریم وتر، تهران: انتشارات کویر.
  39. Arendt. H (1957). The Human Condition, Chicago: University Of Chicago press.
  40. Armstrong, Timothy.J (1992). Michel Focault Philosopher, London: Harvester Wheatsheat, Chapter 5.
  41. Audi, Robert (1996), The cambridge Dictionary of philosophy, Cambridge: Cambridge university press.
  42. Bernstein, R (1986). Philosophical - Political Profiles, Philadelphia: University Of Pennsylvania Press.
  43. Benhabib, Seyla (1986). Critique, Norm, Utopia, New York,: Columbia University Press.
  44. Bent, F (1998). “Habermas and Foucault: thinker For Civil Society”, Brit, institute of Sociology, No. 49.
  45. Cordes, D ( 2003). “Metamorphosis: Rhetoric, Democratic Deliberation and The Surrendering of The Self”, Political Science, Lewisburg: Bucknell university, 17 October.
  46. Feyerabend, Paul (1975). Against Method: Outline Of An Anarchistic Theory Of Knowledge, London: New Left Books.
  47. Gallagher, Shaun (1992). Conversation in Postmodern, in Lyotard: Aestetics and Politics, ed. Hugh Silverman, London: Routledge.
  48. Habermas, j (1983). The Theory Of Communicative Action, Trans. Thomas McCarthy, Boston: Beacon.
  49. Habermas, j (1987). The Philosophical Discourse Of Modernity, Trans. Fredrick G. Lawrence, Cambridge: Massachusetts Institute Of Technology Press.
  50. Habermas, j (1991). “Discourse Ethics: Notes On a Program Of Philosophical Justification” in, The Communicative Ethics Controversy, ed: by S.Behabib and F. Dallmyr, MIT, London.
  51. Heidegger, M (1971). On the way to language, Trans. F. D. Hertz and J. Stambaugh, Newyork harper and Row.
  52. Heidegger, M (1995). The Foundamental Concepts of Metaphysics: World, Finitude, Solitude, Trans, W. Mcneill and N. Walker, Indiana university press.
  53. Held, D (1991). Political Theory Today, New York: Polity.
  54. kingwell, Mark (1995). A civil Tongue: Justice, Dialogue, and the politics of pluralism, Pennsylvania: the Pennsylvania state university press.
  55. Parsons, T ( 1969). On The Concept Of Political Power In Idem, Politics And Social Structure, New York: Free Press.
  56. Taylor, Charles (1994). Multi - Culturalism; Examining the Politics Of Recognition, U.S.A: Princeton University Press.
  57. Webster (1986). Dictionary, New York City: Hall press. 
CAPTCHA Image