نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه دین شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

امروزه بی‌اخلاقی‌ها و رواج ظلم و فساد از یک طرف و نارضایتی مردمان جهان مبنی بر عدم دستیابی به حقوق طبیعیشان از طرف دیگر، نشانگر وجود مشکلات خاصی در مبانی حقوق بشر و رو به ضعف رفتنِ ارزش‌های اخلاقی است. این مقاله در پی آن است تا روند رو به ضعف ارزش‌های اخلاقی و حقوق‌بشر در مقام عمل را در فرآیند جهانی شدن و خصوصاً تجارت جهانی که امروزه بر تمام فرهنگ‌ها تأثیرات خاص خود را گذاشته است، نشان دهد. بدین منظور در بخش اوّل ضمن بررسی مفهوم حقوق بشر، به جایگاه ارزش‌های اخلاقی در مبانی فکری اعلامیه حقوق بشر پرداخته است. در بخش دوّم ضمن تبیین تجارت جهانی، روند رو به ضعف ارزش‌های اخلاقی را در اقتصاد سرمایه‌داری نشان داده و در نهایت در بخش سوّم ضمن تبیین مبانی حقوق بشر، علل تضعیف ارزش‌های اخلاقی و رعایت نشدن حقوق بشر در مقام عمل را در مشکل‌دار بودن مبانی نظری اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله تکیه بر جهان‌بینی سکولاریستی و اندیشه‌های اومانیستی دانسته است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Human Rights, Global Trade and Moral Values

نویسنده [English]

 • Rahim Dehgan Simkani

Researcher in Philosophy of Ethics at University of Religions and Denominations

چکیده [English]

Today, immoralities and prevalence of injustice and corruption on the one hand, and dissatisfaction of the world people due to not considering their natural rights on the other hand, show that there are certain problems in the foundations of human rights and declining of moral values. This article tries to show a weakening trend for moral values and human rights in practice, in the process of globalization and especially global trade, which today has a major impact on cultures. For this purpose, in the first part, in addition to studying the concept of human rights, the status of moral values in the intellectual foundations of the Declaration of Human Rights would investigated. In the second part, in addition to explaining the global trade, it shows that there is a decline trend in the moral values in the capitalist economy; and finally, in the third part, in addition to explaining the principles of human rights, the reasons for the weakening of moral values and not regarding human rights in practical consideration, recognized as having problems in the theoretical principles of Universal Declaration of Human Rights, including relying on secularist worldview and humanist ideas.

کلیدواژه‌ها [English]

 • human rights
 • Moral Value
 • Economy
 • WTO
 • Inequality
 1.  

  1. قرآن کریم.
  2. جونز، ویلیام تامس (1383)، خداوندان اندیشه سیاسی، جلد 2، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
  3. حسینی، سید ابراهیم (1383)، «حقوق بشر و چالش‌های فرارو در آیینه فلسفه حقوق اسلامی»، مجله معرفت، شماره 82، صص 40-57.
  4. سینگر، پیتر (1388)، یک جهان (اخلاق جهانی شدن)، ترجمۀ محمّد آزاده، تهران، نشر نی.
  5. ‌طباطبایی، محمد حسین (1371)، المیزان فی تفسیر القرآن، جلد 4، قم: اسماعیلیان.
  6. کاپلستون، فردریک (1384)، فلسفه معاصر، ترجمة علی اصغر حلبی، تهران: زوار.
  7. کاپلستون، فردریک (1387)، تاریخ فلسفه (از ولف تا کانت)، ترجمة اسماعیل سعادت و منوچهر بزرگمهر، جلد ۶، تهران: سروش.
  8. کاسترو، فیدل (1383)، بحران ‌اقتصادی ‌و اجتماعی جهان، ‌ترجمة غلامرضا ‌نصیرزاده، تهران: امیرکبیر.
  9. هابز، توماس (1380)، لویاتان، ویرایش و مقدمه سی. بی. مکفرسون، ترجمة حسین بشیریه، تهران: نشر نی.
  10. مصباح یزدی، محمد تقی (1391)، نظریه حقوقی اسلام، جلد 1، قم: مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی.
  11. مطهری، مرتضی (1378)، آزادی معنوی، تهران: صدرا.
  12. Donelly, Jack (2003). Universal Human Rights in Theory and Practice, second edition, London: cornell universality press.
  13. Donelly, Jack (1998). “International Human Rights”, Dilemmas in World Politics, Colorado: westview press.
  14. Hobbes, Thomas (1960). Leviathan, ed. Michael Oakeshott, Oxford: basil Blackwell.
  15. Lawrence F Kaplan & William Kristol (2003). The war over IRAQ Saddam's Tyranny and America's Mission, California: Sanfrancisco.
  16. Locke, John (1997). “Two Treatises of Government”, edited with An introduction and Notes by Petter Laslett, Cambridg: Cambridg University Press.
  17. www.wto.org and http:stats.bls.govcpihome.Htm.
CAPTCHA Image