نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری تخصصی حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تحقق الگوی حکمرانی مطلوب، ضمن ارتقاء عدالت از طریق افزایش شفافیت، پاسخگویی و اِعمال حاکمیت قانون و نیز تقویت دمکراسی می‌تواند عامل مهمی در ایجاد و ارتقاء صلحی پایدار محسوب شود. همچنین مشارکت‌جویی افراد در اداره امور بر اساس بهبود حق رأی همگانی، کاهش تبعیض میان افراد در قوانین و مقررات، گسترش سازوکارهای مشورتی، حمایت از سازمان‌های جامعه مدنی، جلوگیری از برخورد تبعیض‌آمیز با شهروندان و جبران محرومیت‌های پیشین گامی مؤثر در تحقق الگوی حکمرانی مطلوب خواهند بود.
این شیوة حکمرانی از طریق تقلیل احتمال منازعات، تحدید شدت درگیری‌های ناشی از آن، ایجاد آمادگی بیشتر برای پذیرش شیوه‌های مسالمت‌آمیز رفع اختلافات و همچنین تقویت حس همبستگی جمعی، می‌تواند موجب کاهش احتمال توسل به خشونت در حل مخاصمات و افزایش میزان همکاری و تعامل میان افراد، گروه‌ها و دولت‌ها گردد. این امر خود عاملی تعیین‌کننده در ایجاد و ارتقاء همزیستی مسالمت‌آمیز و صلحی پایدار در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Peace, Justice and Democracy in the Light of Good Governance

نویسنده [English]

  • Hesam Naghibi Mofrad

Ph.D Student of Public Law, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

The realization of good governance, while promoting justice through increased transparency, accountability and the rule of law and strengthening of democracy, can also be considered an important factor in the creation and promotion of a lasting peace. Also the participation of people in administration of matters based on the improvement of universal suffrage, reduction of discrimination in laws and regulations, the development of consultative mechanisms, the support for civil society organizations, preventing discrimination of citizens and compensation for previous deprivations, will be a major step forward in achieving good governance.
This method of governance, through reducing the likelihood of conflict, limiting the intensity of clashes arising from it, creating further preparation for the adoption of peaceful means of dispute settlements as well as strengthening the sense of collective solidarity, can reduce the likelihood of resorting to violence in conflict resolution and increase the cooperation and interaction between individuals, groups and States; This is a decisive factor in creating and promoting peaceful coexistence and lasting peace at the national, regional and international levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • good governance
  • peace
  • Justice
  • democracy
  • Peaceful Coexistence
الف- فارسی
1. استیگلیتز، جوزف (1383)، «ابزار بیشتر و اهداف گسترده­تر؛ حرکت به سوی اجماع پساواشنگتنی» ترجمة لیلا بندری، تهران: مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی.
2. بشیریه، حسین (1383)، «درآمدی بر جامعه‌شناسی اجماع و وفاق»، ماهنامه ناقد، شماره 3، صص67-84.
3. پورعزت، علی‌اصغر (1380)، «مدیریت دولتی و عدالت اجتماعی»، فصلنامه دانش مدیریت، شماره 55، صص83-118.
4. تاموشات، کریستیان (1386)، حقوق بشر، ترجمة حسین شریفی طرازکوهی، تهران: انتشارات بنیاد حقوقی میزان.
5. ﺗﺼﺪیقی، ﺑﻬﺮﻭﺯ (1383)، نظریه حکمرانی خوب: توانمند‌سازی دولت؛ طرح پژوهشی حکمرانی خوب (6)، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل: 6947، کد موضوعی: 410.
6. زارعی، محمدحسین (1383)، «حکمرانی خوب، حاکمیت و حکومت در ایران»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 40، صص 155-202.
7. شریف‌زاده، فتاح و رحمت اله­قلی پور (1382)، «حکمرانی خوب و نقش دولت»، فصلنامه فرهنگ مدیریت، شماره 4، صص 93-110.
8. شریفی طرازکوهی، حسین (1382)، «تأثیر هنجارهای حقوق بشری در تکوین نظام حقوقی بین‌المللی»، فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره 2.
9. شریفی طرازکوهی، حسین (1383)، «هنجارهای حقوق بشری و پردازش نظام حقوقی بین‌المللی»، مجله اطلاع‌رسانی حقوقی، شماره 17، صص 17- 24.  
10. طهماسبی، طوس (1385)، «چشم‌انداز انتقادی به جهانی شدن اقتصاد»، فصلنامه راهبرد توسعه، شماره 6، صص 117-138.
11. عریضی، حمیدرضا و محسن گل پرور (1384)، «رابطه بین رویکردهای عدالت اجتماعی با مؤلفه‌های برابری سیاسی»، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 16، صص 155-183.
12. فاطمی‌نیا، سیاوش (1386)، «فرهنگ شهروندی: محصول و محمل حاکمیت خوب، سازمان کارا و شهروند فعال»، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 26، صص35-58.
13. قلی‌پور، رحمت‌اله (1384الف)، حکمرانی خوب و امکان‌سنجی آن در ایران (1)، تهران: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
14. قلی‌پور، رحمت‌اله (1384ب)، «تحلیل رابطه حکمرانی خوب و فساد اداری»، فصلنامه فرهنگ مدیریت، شماره 10، صص 103-127.
15. مقتدر، هوشنگ (1377)، حقوق بین‌الملل عمومی، چاپ پنجم، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل.
16. میدری، احمد (1381)، سازگاری انواع حکمرانی شرکتی با اقتصاد ایران، رساله دکتری، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
17. میدری، احمد (1383)، «تغییر در سیاست‌های بانک جهانی و پیدایش نظریه حکمرانی خوب»، فصلنامة نامة‌مفید، شماره 42، صص 93-118.
18. میدری، احمد (1384)، حکمرانی خوب و امکان‌سنجی آن در ایران (4)، تهران: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
19. میدری، احمد (1385)، «مقدمه‌ای بر نظریه حکمرانی خوب»، فصلنامة رفاه اجتماعی، شماره 22، صص 261-287.
20. هداوند، مهدی (1384)، «حکمرانی خوب، توسعه و حقوق بشر»، نشریة حقوق اساسی، شماره 4، صص 51-86.
21. هومن‌فلدرن، آ. ز (1379)، حقوق بین‌الملل اقتصادی، ترجمة سید قاسم زمانی، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
22. ویلیامسون، جان (1383)، «تاریخچة اجماع واشنگتنی و پیشنهاداتی برای برنامه کار اصلاحات»، ترجمة افشین خاکبار، مجموعه مقالات حکمرانی خوب، بنیان توسعه، به اهتمام احمد میدری و جعفر خیرخواهان، تهران: مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی.
ب- لاتین
23. Abdellatif, Adel M. (2003). Good Governance and Its Relationship to Democracy and Economic Development, Seoul: Ministry of Justice; Republic of Korea.
24. Meier, Gerald M. (1970). Leading Issues in Economic Development: Studies in International Poverty, 2ed edition, New York: Oxford University Press.
25. Parnini, Syeda Naushin ( 2006) “Civil Society and Good Governance in Bangladesh”, Asian Journal of Political Science, Vol. 14: p.2.
26. Pierre Najem, Tom (2003). “Good Governance: the Definition and Application of the Concept” in: Good Governance in the Middle East Oil Monarchies, London: Routledge Curzon.
27. Reif, Linda C. (2000). “Building Democratic Institutions: The Role of National Human Rights Institutions in Good Governance and Human Rights Protection”, Harvard Human Rights Journal, Vol.13, pp.1-67.
28. Wanandi, Jusuf (1998) “Good Governance, Domestic and Regional stability: Agenda for the Future”, The Indonesian Quarterly, Vol. 26:2.
29. Woods, Ngaire ( 2000) “The Challenge of Good Governance for the IMF and the World Bank Themselves”, 30. World Development, Vol. 28: p.5.
World Bank (1989). “Sub-Saharan Africa: from Crisis to Sustainable Growth”, Washington DC: World Bank.
ج- سایت اینترنتی
31. Ng, Francis and Alexander Yeats (1998). “Good Governance and Trade Policy”, The World Bank, 1998. available at: www.worldbank.org
32. U.N. Economic and Social Commission for Asia and Pacific “What Is Good Governance?”, last visiting: 2008/09/04. available at: www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.asp.
33. World Bank (1997). “World Development Report 1997-The State in a Changing World”. available at: www.worldbank.org.
CAPTCHA Image