نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد فلسفه، دانشگاه اتاوا

چکیده

این مقاله دفاعی از حقوق هویتی ارائه می‌دهد که بر اساس آن حق تعیین سرنوشت سیاسی جمعی برای فرهنگ‌ها و ادغام و وابستگی آن حق به سایر حقوق بشر جهانشمول را توجیه می‌کند. 
هویت یک فرد در واقع حس او نسبت به اینکه او چه کسی است، با چه کسانی در ارتباط است و چه چیزهایی برای او ارزشمند هستند، می‌باشد. برداشت انسانها از هویتشان بسیار گسترده است و اولین نتیجه‌ای که می­توان گرفت این است که مفهوم هویت به تنهایی نمی­تواند یک فعالیت هنجاری مشخصی انجام دهد. در بعضی موارد، هویت افراد با کار بدی که آنها انجام می­دهند و یا مایل به انجام آن هستند، متصل است و بنابراین نمی­توان به آنها اجازه انجام آن کار را داد. در موارد دیگر، عناصر بسیار قدرتمندی از هویت فردی از جمله تعلق خاطر افراد به کسانی که دوستشان دارند، قطعا به حقوق مهمی مرتبط می­شوند. اما معلوم نیست که احتیاج افراد به این حقوق چگونه می­تواند توجیهی برای وجود این حقوق باشد. شاید بتوان گفت که درگیری عمیق هویت آنها یک محصول جانبی از دیگر ارزش‌های مهم از جمله عشق در این موارد می­باشد و این ارزش‌ها خود می­توانند به سادگی و در کمال شفافیت پایه­های چنین حقوقی باشند.
با این اوصاف اگر هویت یک شخص واجد شرایط مناسب باشد، نقشی اساسی در حقوق مهم سیاسی خواهد داشت. چنین برداشت می­شود که محدوده این حقوق سیاسی از حق بر شرکت درمراسم­های فرهنگی یک گروه شروع می‌شود (مخصوصا در مورد اقلیت‌هایی که خطر انقراض آنها را تهدید می­کند، دولت­ها موظف هستند اقدامات حمایتی نسبت به این گروها را اتخاذ کنند) و با حق بر داشتن مدیریت سیاسی خاتمه می­یابد.
این حقوق هم به استقلال و هم به عدالت مرتبط است. اغلب چنین برداشت می‌شود که حقوق فرهنگی مخالف استقلال و در بهترین حالت خودمختاری شخصی است. اما در واقع، آرمان خودمختاری همانطور که توسط میل، نویسندة کتاب زندگی یک نفر بیان شده است، نیازمند آن است که یک فرد بتواند جوانب مختلف هویتش را کنترل کند. جنبه‌های مهم هویت فرد در مجموع در یک فرهنگ تعیین می‌شود. بنابراین بر اساس حق بنیادین استقلال، گروه‌ها اجازه دارند در حدود محدودیت‌های معقول، قابل اجرا و ثابت، مرزهایی سیاسی به منظور افزایش کنترلشان بر هویتشان ایجاد کنند. این بیانگر یک رابطه بنیادین بین خودمختاری جمعی و فردی است. حق بر خودمختاری جمعی مبتنی بر عدالت است زیرا گروه‌های اکثریت فرهنگی موجود در کشورها از حقوقی بهره‌مند هستند که معمولا اقلیت‌های فرهنگی از آنها بهره­مند نمی­شوند.
بیان مبنای حقوق مبنی بر هویت نیازمند مشخص کردن تمام محدودیت­های حقوقی است که دامنة آنها جهانی می­باشد. در ابتدا مهم است بین دو مفهوم حقوق بشر تمایز قائل شد. اولین مفهوم حقی است که هر شخصی صرفا به دلیل انسان بودن از آن بهره‌مند است و یا نوعی از ابنا بشر است. مفهوم دوم حقوق بشر محدوده حقوق جهانشمول را بیان می‌کند. هر حقی که در قالب مفهوم اول قرار بگیرد در قالب مفهوم دوم نیز قرار می‌گیرد اما اگر حقی در قالب مفهوم دوم قرار بگیرد الزاما در قالب مفهوم اول نیست. می‌توان چنین بیان کرد که  انسان به ما هو انسان از مفاد حقوق بشر بهره‌مند می‌شود اما هر حقی که انسان‌ها دارند و یا باید داشته باشند صرفا به دلیل اینکه آنها انسان هستند به آنها تعلق نگرفته است. برخی از این حقوق که افراد دارند و یا باید داشته باشند مانند ضروریات سازمانی، اقتصادی و تکنولو‍ژی در گذشته امکان بهره مندی از این حقوق وجود نداشته است. برخی از حقوقی که افراد در حال حاضر از آن بهره‌مند هستند و یا باید باشند ممکن است در آینده، به واسطه ارزش‌هایی که جایگزین ارزش‌های فعلی می‌شوند حذف شوند.

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Rights of Identity

نویسنده [English]

 • Daniel Kofman

Professor of Philosophy, University of Ottawa

چکیده [English]

A person’s identity is their sense of who and what they are, of who stands in significant relations to them, and of what is valuable to them. This is inevitably very broad, an immediate implication of which is that the concept of identity taken alone cannot do significant normative work. In some cases a person’s identity is bound up with the evil that they do or wish to do, and cannot thereby give them any right to do it. In other cases very powerful elements of a person’s identity – such as their attachment to loved ones – is certainly related to important rights, but it is not entirely clear that one needs the concept of identity to explicate or justify these rights; the deep involvement of their identity is arguably a byproduct of other important values in these cases (such as love), and those values can do the grounding work of the rights by themselves and more simply and clearly.
Nevertheless, when suitably qualified, a person’s identity is central to accounting for important political rights. These ranges from rights to participate in cultural practices of one’s group, which sometimes implies duties on governments to support minorities threatened with extinction, to – at the outer limit – rights to arrange political administration.
These rights are connected to both autonomy and fairness. Cultural rights are often taken either to be opposed to autonomy, or at best instrumental to personal autonomy (by providing ‘options’), but in fact, the ideal of autonomy, expressed by Mill as being the author of one’s life, requires that one be in control of significant aspects of one’s identity. Significant aspects of one’s identity are collectively determined within a culture. Cultures are not static, and their development is particularly affected by political boundaries. A fundamental right of autonomy implies, therefore, that groups be allowed, within reasonable constraints of general feasibility and stability, to arrange political boundaries to enhance their control over their identity. This shows the fundamental link between individual and collective ‘self-determination’. The right of collective self-determination is also based on fairness, since cultural majorities in existing states enjoy advantages that minorities frequently lack.
Spelling out the basis of identitarian rights in autonomy contributes to determining both the upper and lower limits of this and other rights of universal scope. First, it is important to distinguish between two senses of ‘human right’. The first sense is a right that a person has simply in virtue of being a person, or simply by being a human being. A second sense is a right of cosmopolitan scope. Every right in the first sense is a right in the second sense but not vice versa. That is, every right that people have merely in virtue of being people is a right that everyone has. But not every right that everyone has (and should have) is a right that they have merely in virtue of being a human or a person. Some rights that everyone has or should have today people could not have had in the past because institutional, economic, technological or other prerequisites were lacking. Some that everyone has today they may not have in the future because other values will have superseded them in a different institutional, economic, or technological setting.

 1. Baldwin,Tom (1984). “MacCullum and the Two Concepts of Freedom”, Ratio, No.26, pp. 125-42.
 2. Barth, F. (ed.) (1969). Ethnic Groups and Boundaries: the Social Organisation of Culture Difference, London: George Allen and Unwin, pp. 9-38.
 3. Benedict Anderson (1991). Imagined Communities, London: Verso.
 4. Benn, Stanley (1988). A Theory of Freedom, Cambridge: CUP.
 5. Berger,Peter & Luckmann,Thomas (1966). The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge, London: Penguin.
 6.  Billig, Michael (1995). Banal Nationalism, London: Sage.
 7. Bourdieu, Pierre (1977). Outline of a Theory of Practice, Cambridge: CUP.
 8. Breuilly, John (1983). Nationalism and the State, Oxford: Basil Blackwell.
 9. Brownlie, Ian, (1996). Principles of Public International Law, 4th Edition, Oxford: Clarendon Press, p. 287.
 10. Bruce Hall, Rodney (1999). National Collective Identity: Social Constructs and International Systems. New York: Columbia University Press.
 11. Carrithers, Michael (1992). Why Humans Have Cultures: Explaining Anthropology and Social Diversity, Oxford: OUP.
 12. Charles Taylor (1985). “What’s Wrong With Negative Liberty”, Philosophy and the Human Sciences: Philosophical Papers 2, Cambridge: CUP, pp. 211-229.
 13. Cohen, Anthony (1985). The Symbolic Construction of Community, London and New York: Routledge. pp. 28.
 14. Craig Calhoun (1997). Nationalism, Buckingham: Open University Press.
 15. Demers, Fanny S. and Michel Demers (1995). European Union: A Viable Model For Quebec-Canada?, Ottawa: Centre For Trade Policy and Law.
 16. Deutsch, Karl (1966). Nationalism and Social Communication: An Inquiry into the Foundations of Nationality, Cambridge MA and London: MIT Press.
 17. Devlin, Patrick (1961). The Enforcement of Morals, Oxford: OUP.
 18. Dixon, Martin. (1996). Textbook on International Law, London: Blackstone Press, p. 137.
 19. Dworkin, Ronald (1956). “Lord Devlin and the Enforcement of Morals”, Yale Law Journal, Vol.75.
 20. Dworkin, Gerald (1988). The Theory and Practice of Autonomy, Cambridge: CUP.
 21. Dybikowski, J.C. (1975). “Lord Devlin’s Morality and its Enforcement”, Proceedings of the Aristotelian Society, Vol.75, No.1, pp. 89-110.
 22. Eley, Geoff, Ronald Grigor Suny (ed) (1996). Becoming National: A Reader, New York and Oxford: OUP, p. 19.
 23. Erikson, Erik (1959). Identity and the Life Cycle: Selected Papers, New York: International Universities Press, pp. 48-50.
 24. Giddens, Anthony (1985). The Nation-State and Violence, Cambridge: Polity Press, p. 120.
 25.  Hart,H.L.A. (1968). Law, Liberty, and Morality, Oxford: OUP.
 26. Hroch, Miroslav (1996). “From National Movement to the Fully-Formed Nation: The Nation-Building Process in Europe”, Ed: by Eley and Suny, p. 63.
 27. Jackson, R. (1990). Quasi-States: Sovereignty, International Relations and the Third World, Cambridge: CUP.
 28. Kuflik, Arthur (1984). “The Inalienability of Autonomy”, Philosophy and Public Affairs, Vol.13, No.4, pp. 271-298.
 29. Kymlicka (1995). Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford: Clarendon Press.
 30. Kymlicka (1995). The Rights of Minority Cultures, Oxford: OUP.
 31.  Louch, A.R. (1968). “Sins and Crimes”, Philosophy, Vol.43.
 32. Margalit, Avishai & Raz, Joseph (1995). “National Self-Determination”, Ethics in the Public Domain, Vol.89, No.9, p.140.
 33. Mason, Andrew (1999). “Political Community, Liberal-Nationalism, and the Ethics of Assimilation”, Ethics, No.109, pp. 261-286.
 34. McMahan, Jeff (1997). The Morality of Nationalism, Oxford: OUP.
 35. Millerو David (1995). On Nationality, Oxford: OUP, pp. 9-88.
 36. Muhlhausler, C.f. and Harre (1990). Pronouns and People, Oxford: Blackwell’s, p. 106.
 37. P. Cohen, Anthony (1985). The Symbolic Construction of Community, London and New York: Routledge.
 38. Pettit, Philip (1997). Republicanism: A Theory of Freedom and Government, Oxford: Clarendon Press, p. 123.
 39. Rawls, John (2000). The Law of Peoples, Princeton: Princeton University Press, pp. 62.
 40. Ross, Poole (1999). Nation and Identity, London and New York: Routledge.
 41. Sartorius, R. (1972). “The Enforcement of Morality”, Yale Law Journal.
 42. Smith,Anthony (1991). National Identity, London: Penguin.
 43. Ten’s, C.L. (1980). Mill on Liberty, Oxford: OUP.
 44. Valaskakis, Kimon & Fournier, Angeline (1995). Le Piege de l'Independance: Le Quebec sera-t-il affaibli par la souverainete?, Montreal-Paris: L'Etincelle editeur.
 45. Wasserstrom, Richard (1971). Morality and the Law, California: Wadsworth press.
 46. Weber, Max (1970). “Politics as a Vocation”, From Max Weber, p. 78.
CAPTCHA Image