نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه، دانشگاه گلف

چکیده

در سال‌های اخیر وضعیت قانونی حقوق اقلیت‌ها به عنوان بخشی از حقوق بشر به صورت گسترده توسط نظریه پردازان سیاسی مورد بحث قرار گرفته است. در این زمینه، مساله حق بر زبان اقلیت‌ها یک موضوع داغ در اغلب مباحث حاکم بر ادعاهای فرهنگی می‌باشد. نظریه‌های اصلی سیاسی بر اساس دیدگاهشان نسبت به یک مدل مناسب از ارتباطات سیاسی، رویکردهای متفاوتی نسبت به این موضوع دارند. تساوی گرایان لیبرال در حالی   براهمیت آرمان‌های لیبرالی از جمله بی طرفی و استقلال در تصمیم گیری سیاست‌های زبانی مناسب تاکید می‌کنند که فرهنگ گرایان لیبرال معتقد به نقش سازنده زبان و فرهنگ به منظور بهره مندی افراد از حقوق و آزادیهایشان هستند. حال این حقوق و آزادی‌ها در سیاسیت‌های زبانی مشخص می‌شود که محدودۀ آن از شناسایی و تطبیق شروع می‌شود و تا  نگهداری و حفاظت از هویت و زبان گروهی ادامه می‌یابد.
این مقاله در تلاش است با ارائه یک سیاست زبانی بر اساس تفکر میهن پرستی مبتنی بر قانون اساسی که بر مشکلات ناکارآمدی فائق آمده است شکاف موجود در ادبیات این حوزه را بر طرف سازد. در این مقاله چنین استدلال خواهد شد که ویژگی‌های روش تفکر میهن پرستی مبتنی بر قانون اساسی و تاکید آن بر قانونگذاری بهترین روش برای پاسخگویی واقع بینانه به مسائل سیاست گذاری زبان در جوامع چند فرهنگی است. بر خلاف استدلالهای سازنده و اصلی، رویکرد عملگرایانه، زبان را به عنوان یک ماتریس ارتباطی در نظر می‌گیرد که در آن هدف شهروندان  درک متقابل است. رویکرد عملگرایانه موثرتر است زیرا بر خلاف رویکردهای اصولی که تمایل به همگن سازی ترکیب جوامع متنوع دارند، رویکرد عملگرایانه توسط عوامل متعددی محدود می‌شود، از جمله: ارزش‌های فرهنگ و سنت‌های سیاسی جامعه، احتمالات تاریخی مانند نقش اساسی اقلیت‌های ملی و امکانات عملی مانند اندازه، انرژی و تمرکز جمعیت‌های زبانی.

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identity, Language, and Rights: A Critical Theory Perspective

نویسنده [English]

 • Omid Payrow Shabani

Assistant Professor at Philosophy Department, University of Guelph

چکیده [English]

This paper is an attempt to fill the gap in the literature by presenting a language policy formulated according to the idea of constitutional patriotism that overcomes the charge of ineffectiveness. I will argue that the procedural character of constitutional patriotism and its emphasis on the practice of law-making is best suited to allow for a pragmatic answer to the questions of language policy-making in multicultural societies. Unlike the instrumental and intrinsic arguments, the pragmatic approach views language as the matrix of communication where the goal of engaged citizens is mutual understanding. The pragmatic approach is also more effective because unlike the principled approaches, which tend to homogenize the composition of diverse societies, it constrained by (1) values of political culture of the society; (2.a) historical contingencies such as the founding role of national minorities; and (2.b) practical feasibilities such as size, vitality and concentration of linguistic populations.
In recent years the normative status of minority rights as a species of human rights has been widely discussed by political theorists. In this context, the issue of minority language rights is one of the most hotly contested topics in the prevailing debate over the claims of culture. Mainstream political theories approach this topic differently, depending on their view of an appropriate model of political association. Liberal egalitarians emphasize the significance of the liberal ideals of neutrality and autonomy in deciding appropriate language policy, while liberal culturalists focus on the constitutive role of language and culture for the individual’s exercise of rights and liberties that translate into a language policy that ranges from recognitions and accommodation to maintenance and protection of group identity and language.

 1. Alonso, William and Starr, Paul (eds.) (1987). The Politics of Numbers, New York: Russell Sage Foundation.
 2. Anderson, Margo and E. Fienberg, Stephen (1999). Who Counts? The Politics of Census-Taking in Contemporary America, New York: Russell Sage Foundation.
 3. Arato, Andrew (1994). “Constitution and Continuity in the East European Transitions”, Constellations. Vol.1, No.1, pp.92-112.
 4. Arato, Andrew (1996). “Slouching Toward Philadelphia?”, Constellations, Vol.3, No.2, pp. 225-247.
 5. Bader, Veit (1995). “Citizenship and Exclusion: Radical Democracy, Community, and Justice. Or, What is Wrong with Communitarianism?”, Political Theory, Vol.23, No.2, pp. 211-246.
 6. Baker, Judith (1994). Group Rights, Toronto: University of Toronto Press.
 7. Balibar, Etienne (1996). “Is European Citizenship Possible?”, Public Culture, Vol.8, pp. 355-376.
 8. Barbour, Tephen, & Carmichael, Cathie (2000). Language and Nationalism in Europe, Oxford: Oxford University Press.
 9. Bellamy, Richard, and Alex Warleigh (1998). “From an Ethics of Integration to an Ethics of Participation: Citizenship and the Future of the European Union”, Millennium, Vol.27, No.3, pp. 447-468.
 10. Benhabib, Seyla (2002). The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era, Princeton, NJ: Princeton University press.
 11. Böckenförd, W (1995). “Die Nation”, FranhfurterAllegmeine Zeitung, September 30.
 12. Bohman, James (1994). “Complexity, Pluralism, and the Constitutional State: On Habermas’ Faktizität und Geltung”, Law and Society Review, Vol.28, No.4, pp.897-929.
 13. Bohman, James (1996). Public Deliberation: Pluralism, Complexity and Democracy, Cambridge: MIT Press.
 14. Bohman, James (1999). “Citizenship and Norms of Publicity: Wide Public Reason in Cosmopolitan Societies”, Political Theory, Vol.27, No.2, pp.176-202.
 15. Booth, James (1999). “Communities of Memory: On Identity, Memory, and Debt”, American Political Science review, Vol.93, No.2, pp. 249-263.
 16. Bourdieu, Pierre (1991). Language and Symbolic Power, Cambridge, Mass: Harvard University Press.
 17. Boyd, Monica (1999). “Canadian eh? Ethnic Origin Shifts in the Canadian Census”, Canadian Ethnic Studies, Vol.31, No.3, pp. 1-19.
 18. Brown, Wendy (1998). “Democracy's Lack”, Public Culture, Vol.10, No. 2, pp. 425-429.
 19. Canovan, Margret (2000). “Patriotism is not Enough”, British Journal of Political science, Vol.30, Part 3, pp. 413-432.
 20. Carens, Joseph, ed. (1995). Is Quebec Nationalism Just? Perspective From Anglophone Canada, Montreal & Kingston, McGill-Queen’s University Press.
 21. Connor, Walker (1972). “Nation Building or Nation Destroying?”, World Politics, Vol. 24.
 22. Derrida, Jacques (1986). “Declaration of Independence”, New Political science, pp. 7-15.
 23. Determination in Multicultural Societies, Boulder, Colorado: Westview Press.
 24. Famia, Joseph (1996). “Complexity and Deliberative Democracy”, Inquiry, Vol.39, pp. 357-397.
 25. Gaffield, Chad (2000). “Linearity, Nonlinearity, and the Competing Constructions of Social Hierarchy in Early Twentieth-Century Canada”, Historical Methods, Vol.33, No.4, Fall, pp.255-264.
 26. Gaffield, Chad (2002). “Language, Ancestry and the Competing Constructions of Identity in Turn-of-the-Century Canada”, Ottawa: Institute for Canadian Studies, University of Ottawa, unpublished manuscript.
 27. Godway, E.M. & Finn, G. (1994). Who is This We?, Montreal: Black Rose Book.
 28. Goldberg, David (1997). Racial Subjects: Writing on Race in America,New York: Routledge.
 29. Government of Canada (1900). House of Commons Debates, Vol. 3.
 30. Government of Canada (1901). Fourth Census of Canada: Instructions to officers, Ottawa: Department of Agriculture.
 31. Government of Canada (1979).Task Force on Canadian Unity, A Time to Speak: the Views of the Public, Hull: Minister of Supply and Services.
 32. Government of Canada Dominion Bureau of Statistics, Ninth Census of Canada, 1951, Volume. Ottawa: The Queen’s Printer, 1956.
 33. Green, Leslie (1987). “Are Language Rights Fundamental?”, Osgoode Hall Law Journal, Vol.25, No.4.
 34. Habermas, Jürgen (1990). New Conservatism: Cultural Criticism and the Historian Debate, Translated by Shierry Weber Nicholsen, Cambridge: MIT Press.
 35. Habermas, Jürgen (1996). Between Facts and Norms, Translated by: William Rehg, Cambridge: MIT Press.
 36. Habermas, Jürgen (1997). A Berlin Republic: Writing on Germany, Translated by Steven Rendall, Lincoln: University of Nebraska Press.
 37. Habermas, Jürgen (1998). The Inclusion of the Other. Translated by Ciaran Cronin and Pablo De Greiff, Cambridge: MIT Press.
 38. Habermas, Jürgen (2001). Postnational Constellation, Cambridge: MIT Press.
 39. Halli, S., F. Trovato, & L. Driedger, eds. (1990). Ethnic Demography, Canadian Immigrant,Racial and Cultural Variations, Ottawa: Carleton University Press.
 40. Honig, Bonnie (1996). “Difference, Dilemmas, and the Politics of Home”, Democracy and Difference, Ed: by Seyla Benhabib, Princeton, NJ: Princeton University Press.
 41. Honig, Bonnie (1998). “Immigrant America? How Foreigness 'Solves' Democracy's Problems.”, Social Text, Vol.56, pp.1-28.
 42. Ignatieff, Michael (2000). The Right Revolution, The Canadian Broadcasting Corporation.
 43. Ignatieff, Michael (2002). Human Rights, Princeton University Press.
 44. Ingram, Attracta (1996). “Constitutional Patriotism”, Philosophy and Social Criticism, Vol.22, No.6, pp. 1 18.
 45. Kertzer, David I. & Arel, Dominique (2002). Census and Identity: The Politics of Race, Ethnicity, and Language in National Censuses, Cambridge: Cambridge University
 46. Kymlicka, Will (1990). “The Ethics of Inarticulacy”, Inquiry, Vol.34, pp.155-182.
 47. Kymlicka, Will (1998). Finding Our Way, Toronto: Oxford University Press.
 48. Kymlicka, Will (2001). Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship, New York: Oxford Univeristy Press.
 49. Kymlicka, Will and Norman, Wayne (2000). Citizenship in Diverse Societies, New York: Oxford University Press.
 50. Kymlicka, Will and Patten, Alan (eds) (2003), Language Rights and Political theory: Context, issues, and Approaches, New York: Oxford University Press, forthcoming.
 51. La Silva, Sam (1996). The Moral Foundation of Canadian Federalism, Montreal: McGill-Queen's University Press
 52. Laforest, Guy (1993). Reconciling the Solitudes: Essays on Canadian Fedralism and Nationalism, Montréal: McGill-Queen's University Press
 53. Laforest, Guy (1995). Trudeau and the End of a Canadian Dream, Montreal: Queens-McGill Press.
 54. Macedo, Stephen (1999). Deliberative Politics: Essays on Democracy and Disagreement, New York: Oxford University Press.
 55. MacMillan, Michael (1998). The Practice of Language Rights in Canada, Toronto: University of Toronto Press.
 56. Manin, Bernard (1987). “On Legitimacy and Political Deliberation”, Political Theory, Vol.15, pp. 338-368.
 57. Mansbridge, Jane (1994). “Using Power/ Fighting Power”, Constellations, Vol.1, No.1, pp. 53-73.
 58. Markell, Patchen (1997). “Contesting Consensus: Rereading Habermas on the Public Sphere”, Constellations, Vol.3, No.3, pp. 377-400.
 59. Mason, Andrew (1999). “Political Community, Liberal-Nationalism, and the Ethics of Assimilation”, Ethics, Vol.109, pp. 261-286.
 60. Matthias Lutz-Bachmann (1997). Perpetual Peace, Cambridge, MA: MIT Press.
 61. McCarthy, Thomas (1994). “Kantian Constructivism and Reconstructivism: Rawls and Habermas in Dialogue”, Ethics, Vol.105, pp. 44-63.
 62. McCarthy, Thomas (1999). “On Reconciling Cosmopolitan Unity and National Diversity”, Public Culture, Vol.11, No.1, pp. 175-209.
 63. Mertens, Thomas (1996). “Cosmopolitanism and Citizenship: Kant Against Habermas”, European Journal of Philosophy, Vol.4, No.3, pp. 328-347.
 64. Miller, David (1995).On Nationality, Oxford: Oxford University Press.
 65. Montreal & Kingston: McGill-Queens University Press.
 66. Nussbaum, Martha (1996). For Love of Country: Debating the limits of Patriotism, Ed: by Joshua Cohen, Boston: Beacon Press.
 67. Parekh, Bhikhu (2000). Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory, London: Macmillan.
 68. Patten, Alan (2001). “Political Theory and Language Policy”, Political Theory, Vol.29, No.5, pp.691-715.
 69. Philips, Anne (1994). “Dealing with Difference: A Politics of Ideas or a Politics of Presence?”, Constellations, Vol.1, No.1, pp.74-91.
 70. Post, Robert C (1990). “The Constitutional Concept of Public Discourse”, Harvard Law   Review, Vol.103, pp. 603-686.
 71. Preuss, Ulrich (1996). “Prospect of a Constitution for Europe”, Constellations, Vol.3.
 72. Prewitt, Kenneth (1983). The Census Counts, the Census Classifies, Cambridge: Cambridge University Press.
 73. Schiffman, Harold R (1996). Linguistic Culture and language Policy, London: Routledge.
 74. Scruton, Roger (1990) “In Defense of Nation”, Ideas and Politics in Modern Britain, Ed: by J.C.D. Clark, London: Macmillan.
 75. Taylor, Charles (1993). Reconciling the Solitudes: Essays on Canadian Federalism and Nationalism, Ed: by Guy LaForest, Montreal & Kingston: McGill-Queen’s University Press.
 76. Taylor, Charles (1994). Multiculturalism and the Politics of Recognition, Ed: by Amy Gutmann, New Jersey: Princeton University Press.
 77. Taylor, Charles (1995). “Cross-purposes: The Liberal Communitarian Debate”, Philosophical Argument, Cambridge, MA: Harvard University Press.
 78. Taylor, Charles (1996). Why Democracy Needs Patriotism? For the Love of Country: Debating the Limits of Patriotism, Ed: by Joshua Cohen, Boston: Beacon.
 79. Taylor, Charles (1997). “Nationalism and Modernity”, The Morality of Nationalism, Ed: by R. McKim & J McMahan, Oxford: Oxford University Press.
 80. Trudeau, Pierre Elliot (1986). Federalism and the French Canadians, Toronto: Macmillan.
 81. Trudeau, Pierre Elliot (1990). Towards a Just Society, Kingston: Queens-McGill Press.
 82. Tully, James (1995). Strange Multiplicity: Constitutionalism in an Age of Diversity, Cambridge: Cambridge University Press.
 83. Tully, James (2000). “Struggle over Recognition and Distribution”, Constellation, vol.7, No.4.
 84. Tully, James (2002). “Caricatures of Multiculturalism”, Ethnicities, Vol.2, No.2, pp. 273-277.
 85. Tully, James, James Bickerton and Alain–G. Gagnon (eds) (2000). “Aboriginal Peoples: Negotiating Reconciliation”, Canadian Politics. 3rd edition, pp.413-43.
 86. Valadez, Jorge M (2001). Deliberative Democracy, Political Legitimacy, and Self
 87. Viroli, Maurizio (1998). “On Civic Republicanism: Reply to Xenos and Yack”, Critical Review, Vol.12, No.1-2.
 88. Walzer, Michael (1990), “What Does It Mean to Be an ‘American’?”, Social Research, Vol.57, pp.591-614.
 89. William Rehg (eds) (1997). Deliberative Democracy: Essays on Reason and Politics, Cambridge: MIT Press.
 90. Wolin, S. Sheldon (1994). “Fugitive Democracy”, Constellations, Vol.1, No.1, pp. 11-25.
 91. Wolin, S. Sheldon (1994). “Norm and Form: The Constitutionalization of Democracy,” Athenian Political Thought and the Reconstruction of American Democracy, Ed: by J.P. Euben, J.R. Wallach, and J. Ober, Ithaca: Corenll University Press.
 92. Xenos, Nicholas (1998). “Questioning Patriotism”, Critical Review, Vol.12, No.1-2, pp. 197-201.
 93. Yack, Bernard (1996). “The Myth of Civic Nation”, Critical Review, Vol.10, No.2,pp. 193-211.
 94. Yack, Bernard (1998). “Can Patriotism Save us from Nationalism: A Rejoinder to Viroli”, Critical Review, Vol.12, No.1-2, pp. 203-206.
 95. Young, Iris (1997). “Asymmetrical Reciprocity: On Moral Respect, Wonder, and Enlarged Thought”, Constellations, Vol.3, No.3, pp. 340-363.

B) Websites

 1. Government of Canada The Official Languages Act, Available at: www.gc.ca.
CAPTCHA Image