نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد حقوق، دانشگاه ایندیانا

چکیده

رابطه تاریخی جنگ در ایجاد دولت-ملت­های سرزمینی کاملا شناخته شده است اما جنگ از لحاظ عرفی و عملی چه نقشی در ایجاد رابطه شهروندی در دوران دموکراسی مدرن دارد؟ اگرچه تئوری‌های معاصر شهروندی و حقوق بشر همانطور که نشان داده اند قانونا محدودیت بر تجاوز، ضمیمه قلمرو اشغال شده، اخراج، انحصارطلبی و یا نقض حقوق بنیادین را نمی پذیرند، به آسانی نقشی قانونی و ایجابی برای جنگ قائل نیستند. ارزیابی تجربی از عملکرد دولت‌ها، از جمله تفسیر تعهدات قانونی بین المللی، نشان می‌دهد که جنگ در شکل گیری رابطه شهروندی نقشی تحول آمیز و مهمی دارد و حقوق بین الملل و هنجارها نیز به طور ضمنی این را قبول می‌کنند.
گفتمان­های حاکم بر رابطه شهروندی در سنت‌های لیبرال و بین المللی، بر فرد به عنوان نمونه بررسی و حقوق افراد علیه دولتها تمرکز می‌کنند. در همین حال، نحوه ایجاد رابطه شهروندی (به چه کسی داده شود و یا از چه کسی گرفته شود و چه ویژگی‌هایی برای شهروندی قائل باید شد)، رابطه عمیقی با مسائل امنیتی و هویتی دارد. رابطه شهروندی چه به صورت پیش فرض و چه به صورت مفهومی هویتی مشترک در میان شهروندان ایجاد می‌کند. همچنین رابطه شهروندی همانگونه که متضمن حقوقی برای شهروندان می‌باشد، دربردارنده تعهداتی برای شهروندان نیز می‌باشد. در این مبحث بیان می‌شود که با توجه به ارزیابی جایگاه قانونی و اخلاقی نقش شهروندی، اگر بنا بر ضرورت نقش شهروندی تایید نشد، باید در راستای دستیابی به یک درک کامل از نحوه ارتباط صلح، جنگ و حقوق شناسایی شود.
ممکن است چنین پنداشته شود که حقوق بشر جهانی است اما محتوای حقوق بشر و اجرای آن معمولا از طریق دولت‌ها اجرا می‌شود در نتیجه با توجه به اثرات جنگ، درک اینکه دولت­ها چگونه صلاحیت تعیین حدود حقوق شهروندی را کسب می‌کنند برای فهم گسترة اصلی حقوق بشر به عنوان یک امر خطیر حقوقی و یک تجربه واقعی بسیار مهم است
این مقاله محدودیتهای رسمی جنگ را به عنوان ابزاری که می‌تواند رابطه شهروندی را تحت تاثیر قرار دهد بررسی خواهد کرد، سپس شواهد اثر ادامه جنگ را از طریق ابزارهایی مانند تمایز بین شهروندان و ساکنان بیگانه، اخراج بیگانگان، جذب جریان‌های پناهندگان و تغییرات مرزی مورد بررسی می‌کند، پس از آن بحثی را مبنی بر نحوه تعامل بین اثرات واقعی جنگ و دکترین حقوقی (از قبیل تعریف انتخابی و تفسیر جنگها ... و تغییرات جمعیتی جدید که توسط معاهدات صلح ایجاد شده‌اند) مطرح می‌کند.
مقاله مفاهیم مشارکت، وفاداری و خیانت، شواهد و پیامدهای تبلیغات جنگی، قوانین و مقررات حاکم بر انتقال سرزمین‌های دارای جمعیت بین حاکمیت‌ها، انگیزه‌هایی که قوانین جنگ برای شناسایی افراد توسط دولت‌ها ایجاد می‌کنند و سازش در برنامه‌های صلح‌آمیز مبتنی بر تغییرات جمعیتی ناشی از جنگ را بررسی می‌کند.
مواردی که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهند گرفت شامل تغییرات در وضعیت شهروندی پس از جنگ‌های یوگسلاوی سابق، تقسیم بندی الجزایر، حل و فصل اختلافات پس از جنگ اروپا و بحث در مورد حدود حقوق شهروندی در اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی می‌شود.

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Constructing Citizenship through War in the Human Rights Era

نویسنده [English]

 • Timothy William Waters

Professor of Law, Indiana University

چکیده [English]

War’s historical relationship to the creation of territorial nation-states is well known, but what empirical and normative role does war play in creating the citizen in a modern democracy? Although contemporary theories of citizenship and human rights do not readily acknowledge a legitimate, generative function for war – as evidenced by restrictions on aggression, annexation of occupied territory, expulsions, denationalization, or derogation of fundamental rights – an empirical assessment of state practice, including the interpretation of international legal obligations, suggests that war plays a powerfully transformative role in the construction of citizenship, and that international law and norms implicitly accept this.
Dominant discourses on citizenship in the liberal and cosmopolitan traditions focus on the individual as the unit of analysis and normative concern, and on his rights against the state. At the same time, the choice of how to construct citizenship – to whom to grant it or from whom to withhold it, and what content to give citizenship – is closely linked to questions of security and identity: citizenship either presupposes or purports to create some measure of common identity among citizens, and implies obligations as well as rights. This chapter argues that, in assessing legal and moral positions, this role – if not necessarily approved – must be accounted for to achieve a fuller understanding of how peace, war and rights are related.
Human rights may be conceptualized as universal, but their application and specific content are often mediated through the state, and therefore understanding how states retain the ability to define the contours of citizenship, including through the effects of war, is critical to an understanding of the actual scope of human rights as a legal enterprise and a lived experience.
The article will examine the formal limits placed on war as an instrument that could affect citizenship; then it will examine the evidence for war’s continued effect (through means such as differentiation between citizens and alien residents, expulsion of aliens, assimilation of refugee flows, and border changes); then it will advance an argument about how the factual effects of war interact with legal doctrine (such as through selective definition and interpretation of wars, perfection of wartime changes in peace treaties, and novel demographic changes introduced by peace treaties).
The article considers the concepts of participation, loyalty, and treason; the evidence and implications of wartime propaganda; the rules and practice governing transfer of populated territory between sovereigns; the incentives that the laws of war create for individuals’ identification with the state; and the accommodation in peace plans of demographic change wrought by war.
Principal reference is made to changes in citizenship status following the wars of the former Yugoslavia, the Algerian decolonization, the postwar settlement of Europe, and to the debates about the contours of citizenship in Israel and the Palestinian territories.

 1. A) Books and Journals

  1. Avant , Deborah (2000). “From Mercenary to Citizen Armies: Explaining Change in the Practice of War”, Cambridge Law Journal, Vol.54No.1, pp. 41-72.
  2. Benvenisti, Eyal (1993). The International Law of Occupation, Princeton: Princeton University Press.
  3. D. Bailey, Sydney (1982). The United Nations and the Termination of Armed Conflict 1946-1964, Oxford: Oxford University Press.
  4. De Zayas, Alfred M. (1989). Nemesis at Potsdam: The Expulsion of the Germans from the East, Nebraska: University of Nebraska Press.
  5. Dias, Alexandra (1998-2000). “From Brothers War to Border War: An Interstate War in the Post- Cold War Era Ethiopia- Eritrea ” (paper presentation), International Studies Association.
  6. Graber, Doris (1949). The Development of the Law of Belligerent Occupation, 1863-1914: A Historical Survey, Columbia: Columbia Univ Press.
  7. Horne, Alistair (2006). A Savage War of Peace: Algeria 1954-1962, New York: New York Review of Books.
  8. Korman, Sharon (1996). The Right of Conquest, Clarendon: Clarendon Press Oxford, pp.305.
  9. Kymlicka, Will & Norman, Wayne (1994). “Return of the Citizen: A Survey of Recent Work on Citizenship Theory”, Ethics, Vol.104, No.2, pp. 352-381.
  10. Marshall, T.H.M (1950). Citizenship and Social ClassLondon: Pluto Press.
  11. Mayer, Tamar (2007). “Dynamic Jewish Nationalism in Israel: the Connections among Nation, Military, Gender, and Homeland”, War, Citizenship, Territory (Deborah Cowen and Emily Gilbert, eds).
  12. McCoubrey, Hilaire & D. White, Nigel (1992). International Law and Armed Conflict, Aldershot: Dartmouth Pub Co, pp.17-138.
  13. Oppenheim, Lassa (1905). International Law, london: Longmans, pp. 288.
  14. Radan, Peter (2002). The Break-up of Yugoslavia and International Law, Abingdon: Routledge Press.
  15. Report on the Tripartite Conference of Berlin, Babelsberg (Cäcilienhof), 2 August 1945.
  16. Shaw, Malcolm (1997). International Law, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 339-40.
  17. Walzer, Michael (1977). Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations, New York: basic books Classics.
  18. William Waters, Timothy (2004). “Contemplating Failure and Creating Alternatives in the Balkans: Bosnia’s Peoples, Democracy, and the Shape of Self-Determination”, Yale Journal of International Law, Vol.29, pp. 423- 452.
  19. William Waters, Timothy (2008). “The Blessing of Departure: Acceptable and Unacceptable State Support for Demographic Transformation – The Lieberman Plan to Exchange Populated Territories in Cisjordan”, Law & Ethics of Human Rights, Vol.2, No.1, pp. 211.

  B) Documents

  1. Convention on the Settlement of Matters Arising out of the War and the Occupation, 26 May 1952, 6 U.S.T. 4117,
  2. General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina with Annexes, 14 Dec. 1995, 35 I.L.M. 75 (1996).
  3. Indep. Int’l Comm’n on Kosovo, The Kosovo Report, Executive Summary (2000)
  4. Protocolon the Termination of the Occupation Regime in the Federal Republic of Germany, 23 October 1954, entered into force 5 May 1955;
  5. Security Council Resolution 1244 (1999).
  6. Treaty of Mutual Relations Between the Federal Republic of Germany and the Czechoslovak Socialist Republic, Czech Rep.-F.R.G., 11 December 1973, BGBl. II at 990, 13 I.L.M. 19.
  7. Treaty on the Final Settlement with Respect to Germany, Sept. 12, 1990, 29 I.L.M. 1186.
  8. U.N. Charter, Art. 2(4); U.N. Gen. Assembly, Declaration of Principles of International Law (1970).
  9. Vienna Convention on the Law of Treaties, 23 May 1969, 1155 U.N.T.S. 331, 8 I.L.M. 679.

  C) Websites

  1. Heisler, Martin (2005). Introduction Changing Citizenship Theory and Practice: Comparative Perspectives in a Democratic Framework, 38 Poli. Sci. & Politics 667. https://doi.org/10.1017/S1049096505050316
  2. http://plato.stanford.edu/entries/warhttps://doi.org/10.1017/S1049096505050353.
  3. http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/o_c_ref.htm.
  4. Kim, Seung-Dae, “Brief Report on the Special Relationship between South and North Korea and the Realisation of the Rule of Law” Venice Commission, http://www.venice.coe.int/docs/1998/CDL(1998)046-e.asp.
  5. Matza, Eliyahu (2007). “Resisting Arab integration: Political leaders who object to civilian service for Arabs undermine equality,” Ynetnews.com, 2 December, http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3477953,00.html.
  6. Stanf. Encyc. Phil., http://plato.stanford.edu/entries/citizenship/#3.
CAPTCHA Image