نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار حقوق عمومی، دانشگاه سمنان

چکیده

اشتغال به مثابۀ حقی بشری در بسیاری از اسناد بین‌‌المللی به‌ رسمیت شناخته شده‌ است. به موجب این حق، هر انسان حق دارد، از فرصت‌های شغلی مطلوب و شایسته بهره‌مند باشد. این حق در سوی دیگر متضمن تکلیف دولت به فراهم آوردن فرصت‌های شغلی به میزان کافی است. مقالۀ حاضر می‌کوشد، ریشه‌های تاریخی این حق را واکاود. به عبارت دیگر در این نوشتار در پی آنیم  که بدانیم از چه زمانی و به چه دلیل، کار، حق انسان دانسته شد؟ دستاورد این پژوهش نشان می‌دهد، انقلاب صنعتی، پیگیری مطالبات اقشار فرودست اجتماع، رکود اقتصادی در برخی دوران‌ها و تحولات پس از جنگ جهانی دوم به پیدایش این حق یاری رسانده‌اند. حقی که در نهایت با شکل‌گیری نظام بین‌المللی حقوق بشر، به‌عنوان یکی از حقوق رفاهی به اسناد راه یافت.
 
اشتغال به مثابۀ حقی بشری در بسیاری از اسناد بین‌‌المللی به‌ رسمیت شناخته شده‌ است. به موجب این حق، هر انسان حق دارد، از فرصت‌های شغلی مطلوب و شایسته بهره‌مند باشد. این حق در سوی دیگر متضمن تکلیف دولت به فراهم آوردن فرصت‌های شغلی به میزان کافی است. مقالۀ حاضر می‌کوشد، ریشه‌های تاریخی این حق را واکاود. به عبارت دیگر در این نوشتار در پی آنیم  که بدانیم از چه زمانی و به چه دلیل، کار، حق انسان دانسته شد؟ دستاورد این پژوهش نشان می‌دهد، انقلاب صنعتی، پیگیری مطالبات اقشار فرودست اجتماع، رکود اقتصادی در برخی دوران‌ها و تحولات پس از جنگ جهانی دوم به پیدایش این حق یاری رسانده‌اند. حقی که در نهایت با شکل‌گیری نظام بین‌المللی حقوق بشر، به‌عنوان یکی از حقوق رفاهی به اسناد راه یافت.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Right’s Story: The Historical Roots of the Right to Work as a Human Rights

نویسنده [English]

 • Azadeh Al- Sadat Taheri

Assistant Professor of Public Law, Semnan University

چکیده [English]

The right to work has been recognized in many international instruments. According to this right, everybody deserves to enjoy decent and appropriate job opportunities.On the other hand this right includes states’ obligations to provide enough opportunities. This article seeks to explain historical roots of the right to work. The study shows that industrial revolution, workers’ movements, recession in some periods of time and deep changes after the Second World War were the most important factors in emerging the right, which later was accepted as a welfare right in the context of human rights.

کلیدواژه‌ها [English]

 • human rights
 • Welfare Rights
 • Right to Work
 • Labour Law
 1. آربلاستر، آنتونی (1367)، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمۀ عباس مخبر، تهران: نشر مرکز.
 2. ایده، آسیورن، کاتارینا کراوزه و آلن وروساس (1389)، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ترجمۀ اردشیر امیرارجمند با همکاری گروه مترجمان، تهران: مجتمع علمی فرهنگی مجد.
 3. توحیدفام، محمد (1383)، چرخش‌های لیبرالیسم، تهران: انتشارات روزنه.
 4. ژاک سدی یو، رنه رودلف (1378)، تاریخ سوسیالیسم‌ها، ترجمۀ عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران: نشر نو.
 5. سالوین شاپیرو، جان (1389)، لیبرالیسم، معنا و تاریخ آن، ترجمۀ محمد سعید حنایی کاشانی، تهران: نشر مرکز.
 6. عراقی، سید عزّت الله و امیرحسین رنجبریان (1385)، تحول حقوق بین المللی کار، تهران: مؤسسة کار و تأمین اجتماعی.
 7. فالچر، جیمز (1387)، سرمایه داری، ترجمة مصطفی امیری، تهران: نشر ماهی.
 8. کینز، جان مینارد (1384)، نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول، ترجمۀ منوچهر فرهنگ، تهران: انتشارات موسسة تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
 9. گاراندو، میکائیل (1383)، لیبرالیسم، ترجمۀ عباس باقری، تهران: نشر نی.
 10. گرینت، کیت (1385)،جامعه شناسی کار، ترجمۀ رضوان صدقی نژاد، تهران: نشر علم.
 11. لنسکی، گرهارد و جین لنسکی (1374)، سیر جوامع بشری، ترجمۀ ناصر موفقیان، چاپ دوم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 12. مورئون، ژاک (1380)، حقوق بشر، ترجمۀ احمد نقیب زاده، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 13. هالوی، الی (1355)، تاریخ سوسیالیزم اروپایی، ترجمۀ جمشید نبوی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 14. هکی، فرشید (1388)، حقوق اقتصادی، اجتماعی بشر در ایران، تهران: انتشارات شهر دانش.
 15. واینر، فیلیپ پی (1385)، فرهنگ تاریخ اندیشه‌ها، مطالعاتی درباره گزیده‌ای از اندیشه‌های اساسی، گروه مترجمان، تهران: نشر سعاد.

 

 1. Cullen, Bernard (1987). The Right to Work, Cambridge: Royal Institute of Philosophy Supplement.
 2. Griffin, James (2008). On Human Rights, Oxford: Oxford University Press.
 3. Hanagan, Michael (1997). “Citizenship, Claim Making and the Right to Work: Britain 1884-1911”, Theory and Society, Vol 26.
 4. Harris, Bernard (2007). “Charity and Poor Relief in England and Wales, Circa 1750-1914”, Charity and Mutual Aid in Europe and North America Since 1800, New York: Routledge.
 5. Mayer, Jean (1985). “The Concept of the Right to Work in International Standards and the Legislation of ILO Member States”, International Labour Review, Vol.124, No.2.
 6. Ravlich, Anthony George (2009). Freedom from Our Social Prisons, Lexington books, A division of Rowman & Littlefield Publishers.
 7. Siegel, Richard L (1994). Employment and Human Right: The International Dimension, Pennsylvania : University of Pennsylvania Press.
 8. Harvey, Philip (1998). “The History of Right to Work Claims”, Paper Presented at the Annual Meeting of the Law and Society Association. Available at: http://camlaw.rutgers.edu/site/faculty/pdf/harvey.pdf

CAPTCHA Image