نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق بین‌الملل، دانشگاه مفید

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه مفید

چکیده

هدف حق بر زبان مادری آن است که برای اقلیت‌های زبانی شرایطی ایجاد شود که به جای استفاده از زبان اکثریت، از زبان مادری خود استفاده کنند. از آنجایی که این حق، یک حق جمعی به شمار می‌رود، افراد از دیگران می‌‌آموزند چگونه از زبانشان برای ارتباط استفاده کنند و از طریق استفاده از آن وابستگی‌های خود را با اعضای گروه اقلیتی خود مطالعه کنند. بخش اعظم این حق در حوزة آموزش اتفاق می‌افتد. اهمیت آموزش به زبان مادری، رابطة مستقیمی با حق‌های دیگر بشری دارد. از آنجایی که آموزش در زمره حقوق الزام‌آور است، دولت‌ها موظف‌اند بر اساس سیستم توسعة زبان، اقدامات لازم برای بهره‌مندی اقلیت‌ها از حق آموزش به زبان مادری را بر اساس قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی انجام دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Right to Mother Language and Education

نویسندگان [English]

 • Saeid Rahaee 1
 • Zahra Razzaq Marandi 2

1 Assistant Professor of International Law, Mofid University

2 M.A of International Law, Mofid Univesirty

چکیده [English]

The purpose of linguistic right is to create an acceptable situation for speakers in minority languages which they are able to use their mother language. Since this right is a collective right, people learn from each other’s how to use their mother language to communicate and through the use of that express their affiliation with members of their minority group. Much of this learning takes place in the field of education. The importance of education in the mother language is directly related to recognizing a broader range of human rights. Since the right to  education is among the second generation of human rights, governments are required, according to the language development system, to take steps to ensure that minorities enjoy the right to learn and use their mother language in their education  in accordance with domestic laws and international obligations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Minority
 • education
 • Mother Language
 • Right
 • Non-Discrimination
 1.  

  1. Dunbar, Robert (2008). “Minority Language Rights In International Law”, The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 50, No.1, pp.6-22.
  2. Grin, François (1999). Implementing the Framework Convention for the Protection of National Minorities, Flensburg: European Centre for Minority Issues (ECMI).
  3. McDougall, Gay (2008). “Promotion and Protection of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural Rights, Including the Right to Development: Report of the Independent Expert on Minority Issues”, Recommendations oF The Forum on Minority Issues, 15 and 16 December 2008.
  4. Méndez, Manuel Toscano (2012).“Language Rights as Collective Rights: Some Conceptual Considerations on Language Rights”, Revista de Filosofía Política, Vol.12, 109-118.
  5. Paz, Moria (2013). “The Failed Promise of Language Rights: A Critique of the International Language Rights Regime”, Harvard International Law Journal, Vol. 54, No.1, pp.175-189.
  6. Thornberry, Patrick and Grin, François (2004). Minority Rights in Europe: a Review of the Work and Standards of the Council of Europe, Strasbourg: Council of Europe Publishing.
  7. World Bank, Education Notes (2005). In their own Language: Education for All, Washington D.C.: World Bank.
  8. Xabier Arzoz, (2013). “The Failed Promise of Language Rights: A Critique of the International Language Rights Regime”, Harvard International Law Journal, Vol.54, No.1, pp. 157-218.
  9. Mowbray, Jacqueline (2013). Linguistic Justice: International Law and Language Policy, Oxford: OUP Oxford.
  10. African Charter on Human and Peoples' Rights (1986).
  11. American Convention on Human Rights(1969).
  12. Case “Relating to Certain Aspects of the Laws on the Use of Languages in Education in Belgium” v Belgium, European Court of Human Rights, (Application no 1474/62; 1677/62; 1691/62; 1769/63; 1994/63; 2126/64).
  13. Copenhagen Declaration on Social Development - A/CONF.166/9 Chapter I, Annex I - UN Documents: Gathering a body of global agreements/ A/CONF.166/9
  14. Cultural rights in the case-law of the European Court of Human Rights, Council of Europe / European Court of Human Rights, 2011, pp.16-19.
  15. Cyprus v. Turkey, App. No. 25781/94, Eur. Ct. H.R,2001.
  16. Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities
  17. Diergaardt v. Namibia, Communication No. CCPR/C/69/D/760/1997, Views, (U.N. Human Rights Committee, 2000.
  18. European Charter for Regional or Minority Languages (1992).
  19. Human Rights Committee, General Comment 23, Article 27 (Fiftieth session, 1994), Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 38 (1994).
  20. Mavlonov v. Uzbekistan, Communication, No. 1334/2004, U.N. Doc. CCPR/C/95/D/ 1334/ 2004, 8.7 (Apr. 29, 2009.
  21. The Convention For the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950).
  22. The European Convention on Human Rights First Protocol Enforcement of certain Rights and Freedoms not included in Section I of the Convention.
  23. The Hague Recommendations Regarding the Education Rights of National Minorities, (1996).
  24. The Minority Languages Charter, Explanatory Report, Adopted by counsel of Europe, Strasbourg, 5.XI.1992, para.2.
  25. The United Nations Convention on the Rights of the Child (1989).
  26. Thematic Commentary No. 3 on the Language Rights of Persons Belonging to National Minorities under the Framework Convention (Council of Europe), 2012.
  27. United Nations Forum on Minority Issues Compilation of Recommendations of the First Four Sessions 2008 to 2011, p.10.
  28. Universal Declaration of Human Rights (1948).
  29. Universal Declaration on Linguistic Rights (1996).
  30. Waldman v. Canada, Views of the Human Rights Comm., U.N. Doc. CCPR/C67/ D/ 694/1996, 1999.
  31. Jacqueline Mowbray (2015). Linguistic Justice in International Law: An Evaluation of the Discursive Framework, Available at: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11196-010-9177-6, Nov,2015, p.82.

   

   

   

CAPTCHA Image